Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada

Službeni glasnik RS“, broj 45/2018

 

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se usklađeni iznosi podsticajnih sredstava iz člana 2, 2a, 2b i 2v Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Uredba).

Član 2.

Podsticajna sredstva iz člana 2. Uredbe u 2018. godini iznose:

1) za ponovnu upotrebu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine – 18.390,00 dinara po toni;

2) za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije – 3.606,00 dinara po toni;

3) za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 µm – 6.010,00 dinara po toni; tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 µm koje sadrže biorazgradive aditive;

4) za proizvodnju kesa – 8.414,00 dinara po toni.

Član 3.

Podsticajna sredstva iz člana 2a Uredbe za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne električne i elektronske opreme kao sekundarne sirovine u 2018. godini iznose:

Otpadna električna i elektronska oprema:
razred 1 (veliki kućni aparati) osim: 43 din./kg
– rashladnih uređaja i klime 108 din./kg
– uređaja za grejanje 13 din./kg
razred 2 (mali kućni aparati) 58 din./kg
razred 3 (oprema informatičke tehnologije i telekomunikacije) osim: 58 din./kg
– monitora CRT 86 din./kg
– ostalih monitora 38 din./kg
razred 4 (oprema široke potrošnje za razonodu) osim: 27 din./kg
– televizijskih aparata CRT 86 din./kg
– ostalih televizijskih aparata 38 din./kg
razred 5 (oprema za osvetljenje) 32 din./kg
podrazred 5a (fluorescentne, kompaktne, ostale svetiljke) 129 din./kg
razred 6 (električni i elektronski alat) 48,5 din./kg
razred 7 (igračke, oprema za rekreaciju i sport) 27 din./kg
razred 8 (medicinski pomoćni uređaji) 48,5 din./kg
razred 9 (instrumenti za praćenje i nadzor) 97 din./kg
razred 10 (automati) 97 din./kg

 

Član 4.

Podsticajna sredstva iz člana 2b Uredbe u 2018. godini iznose:

1) za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih ulja kao sekundarne sirovine – 10,00 dinara po kilogramu;

2) za tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije – 5,00 dinara po kilogramu.

Član 5.

Podsticajna sredstva iz člana 2v Uredbe u 2018. godini iznose:

1) za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih startera, akumulatora, industrijskih baterija i akumulatora – 14,50 dinara po kilogramu;

2) za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih prenosnih akumulatora ili startera – 145,50 dinara po kilogramu.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Službeni glasnik RS”, broj 43/17).

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: