Објављен „Службени гласник РС“ број 45 од 13.6.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКС потрошачких цена за мај 2018. године
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине
 • ПРАВИЛНИК o усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 45 од 13.6.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о посебним захтевима за стабилитет ro-ro путничких бродова
 • ОДЛУКА о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Севиљи, Краљевина Шпанија
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-5180/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-5181/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5179/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5182/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5313/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5314/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-5315/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текућее буџетске резерве 05 број 401-5343/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средставатекуће буџетске резерве 05 број 401-5373/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5171/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5173/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5238/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5239/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5242/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5243/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5244/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5245/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5246/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5247/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута Клиничко-болничког центра Земун–Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура Железнице Србије” Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Београда, Република Србија и града Сарајева, Босна и Херцеговина
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области заштите животне средине
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада
 • ПРАВИЛНИК o усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача дувана
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ Директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0220/2017-08
 • РЕШЕЊЕ Директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0250/2017-08
 • ИНДЕКС потрошачких цена за мај 2018. године
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности града Пожаревца
ОГЛАСИ

Поделите: