Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине

„Службени гласник РС“, број 45/2018

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се усклађени износи накнаде за загађивање животне средине, и то: накнаде за емисије из појединачних извора загађивања, за произведени или одложени отпад, за супстанце које оштећују озонски омотач и за пластичне кесе.

Члан 2.

Износи накнаде за емисије из појединачних извора загађивања су за:

1) једну тону емисије SO2 – 9.005 динара;

2) једну тону емисије NO2 – 7.204 динара;

3) једну тону емисије прашкастих материја – 14.410 динара;

4) једну тону емисије прашкастих материја из асфалтних база – 139.450 динара.

Члан 3.

Износи накнаде за произведени или одложени отпад су за:

1) једну тону одложеног неопасног индустријског отпада – 306 динара;

2) једну тону произведеног опасног отпада – 1.532 динара.

Члан 4.

Износ накнаде за супстанце које оштећују озонски омотач износи 52 динара за један килограм увезене супстанце.

Члан 5.

Износи накнаде за пластичне кесе су за:

1) пластичне кесе са адитивима – 1.296 динара по тони пластичних кеса стављених на тржиште Републике Србије;

2) пластичне кесе без адитива – 25.914 динара по тони пластичних кеса стављених на тржиште Републике Србије.

Члан 6.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине („Службени гласник РС”, број 43/17).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: