Правилник o усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
(важи до 20.06.2018.)

Службени гласник РС“, број 43/2017

 

Члан 1.

Овим правилником утврђују се усклађени износи подстицајних средстава из члана 2, 2а, 2б и 2в Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 и 81/14 – у даљем тексту: Уредба).

Члан 2.

Подстицајна средства из члана 2. Уредбе у 2017. години износе:

1) за поновну употребу и коришћење отпадне гуме као секундарне сировине – 18.390,00 динара по тони;

2) за третман отпадних гума ради добијања енергије – 3.606,00 динара по тони;

3) за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 µm – 6.010,00 динара по тони; трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 µm које садрже биоразградиве адитиве

4) за производњу кеса – 8.414,00 динара по тони.

Члан 3.

Подстицајна средства из члана 2а Уредбе за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадне електричне и електронске опреме као секундарне сировине у 2017. години износе:

Отпадна електрична и електронска опрема:
разред 1 (велики кућни апарати) осим: 43 дин./kg
– расхладних уређаја и климе 108 дин./kg
– уређаја за грејање 13 дин./kg
разред 2 (мали кућни апарати) 58 дин./kg
разред 3 (опрема информатичке технологије и телекомуникације) осим: 58 дин./kg
– монитора ЦРТ 86 дин./kg
– осталих монитора 38 дин./kg
разред 4 (опрема широке потрошње за разоноду) осим: 27 дин./kg
– телевизијских апарата ЦРТ 86 дин./kg
– осталих телевизијских апарата 38 дин./kg
разред 5 (опрема за осветљење) 32 дин./kg
подразред 5а (флуоресцентне, компактне, остале светиљке) 129 дин./kg
разред 6 (електрични и електронски алат) 48,5 дин./kg
разред 7 (играчке, опрема за рекреацију и спорт) 27 дин./kg
разред 8 (медицински помоћни уређаји) 48,5 дин./kg
разред 9 (инструменти за праћење и надзор) 97 дин./kg
разред 10 (аутомати) 97 дин./kg

 

Члан 4.

Подстицајна средства из члана 2б Уредбе у 2017. години износе:

1) за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних уља као секундарне сировине – 10,00 динара по килограму;

2) за третман отпадних уља ради добијања енергије – 5,00 динара по килограму.

Члан 5.

Подстицајна средства из члана 2в Уредбе у 2017. години износе:

1) за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних стартера, акумулатора, индустријских батерија и акумулатора – 14,50 динара по килограму;

2) за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних преносних акумулатора или стартера – 145,50 динара по килограму.

Члан 6.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 44/16).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: