Објављен „Службени гласник РС“ број 43 од 5.5.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 43 од 5.5.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • СТРАТЕГИЈА за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура”
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Врутци
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за деоницу аутопута Е-763, Сурчин–Обреновац
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за спровођење и праћење спровођења Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике у процесу приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд у Привредно друштво Coordinated Auction Office in South East Europe d.o.o. Podgorica
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и општине Крф, Република Грчка
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3676/2017-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3866/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4120/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину
 • ПРАВИЛНИК o усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада
 • РЕШЕЊЕ министра рударства и енергетике број 312-01-00098/2017-06
 • РЕШЕЊЕ министра рударства и енергетике број 312-01-00099/2017-06
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама број 35081/10 и 68117/13, Техноградња д.о.о. против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 52142/12, Митровић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК o потврдама о обучености ваздухопловно-метеоролошког особља и центрима за обуку
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера
 • ОДЛУКА о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1. јануар — 31. децембар 2016. године
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0033/15-11
Друге организације
 • ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА Стоматолошке коморе Србије
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: