Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине
(важи до 20.06.2018.)

„Службени гласник РС“, број 43/2017

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се усклађени износи накнаде за загађивање животне средине, и то: накнаде за емисије из појединачних извора загађивања, за произведени или одложени отпад, за супстанце које оштећују озонски омотачи за пластичне кесе.

Члан 2.

Износи накнаде за емисије из појединачних извора загађивања су за:

1) једну тону емисије SO2 – 9.005 динара;

2) једну тону емисије NO2 – 7.204 динара;

3) једну тону емисије прашкастих материја – 14.410 динара;

4) једну тону емисије прашкастих материја из асфалтних база – 139.450 динара.

Члан 3.

Износи накнаде за произведени или одложени отпад су за:

1) једну тону одложеног неопасног индустријског отпада – 306 динара;

2) једну тону произведеног опасног отпада – 1.532 динара.

Члан 4.

Износ накнаде за супстанце које оштећују озонски омотач износи 52 динара за један килограм увезене супстанце.

Члан 5.

Износи накнаде за пластичне кесе су за:

1) пластичне кесе са адитивима – 1.296 динара по тони пластичних кеса стављених на тржиште Републике Србије;

2) пластичне кесе без адитива – 25.914 динара по тони пластичних кеса стављених на тржиште Републике Србије.

Члан 6.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине („Службени гласник РС”, број 44/16).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: