Правилник о садржини, начину издавања и вођењу путних налога и начину вођења евиденције о издатим путним налозима

Службени гласник РС“, број 90/2016 и 4/2017

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се садржина путног налога, начин издавања и вођења путног налога, као и начин вођења евиденције о издатим путним налозима.

Члан 2.

Путни налог за аутобус којим се обавља превоз садржи:

1) број путног налога;

2) назив, седиште и адресу привредног друштва, другог правног лица или предузетника који користи аутобус за који се издаје путни налог;

3) податке о врсти превоза: линијски, ванлинијски, посебан линијски превоз или превоз за сопствене потребе;

4) место и датум издавања путног налога;

5) име и презиме возача и осталих чланова посаде аутобуса;

6) основне податке о правцу кретања аутобуса;

7) оверен потпис лица овлашћеног за издавање путног налога;

8) марку, тип аутобуса и регистарске ознаке аутобуса;

9) потпис возача да је примио аутобус без видљивих недостатака;

10) датум започињања превоза, стање километар-сата на почетку и завршетку превоза, кретање аутобуса (место поласка – доласка), време поласка и доласка (час, минут), стајање аутобуса (укрцавање – искрцавање путника, остала задржавања), број пређених километара;

11) број уговора о превозу за ванлинијски, односно посебан линијски превоз;

12) напомену (одступање од реда вожње, квар, застој на путу, итд.).

Путни налог из става 1. овог члана може да садржи и податке о раду возача, раду аутобуса, утрошку горива и сл.

Члан 3.

Путни налог за путничко возило којим се обавља превоз садржи:

1) број путног налога;

2) назив, седиште и адресу правног лица које користи путничко возило за које се издаје путни налог;

3) место и датум издавања путног налога;

4) име и презиме возача путничког возила;

5) основне податке о правцу кретања путничког возила;

6) оверен потпис лица овлашћеног за издавање путног налога;

7) марку, тип и регистарске ознаке путничког возила;

8) потпис возача да је примио путничко возило без видљивих недостатака;

9) датум започињања превоза, стање километар-сата на почетку и завршетку превоза, кретање путничког возила (место поласка – доласка), време поласка и доласка (час, минут), стајање возила и број пређених километара;

10) напомену (квар, застој на путу, итд.).

Путни налог из става 1. овог члана може да садржи и податке о раду путничког возила, утрошку горива и сл.

Члан 4.

Путни налог из чл. 2. и 3. овог правилника издаје се за један или више превоза, а може се користити најдуже 30 дана од дана издавања.

Исправке у путном налогу уносе се читко и потписује их лице које је унело податке који се исправљају (лице овлашћено за издавање путног налога или возач).

Путни налог возач води уредно и по завршеном превозу, са пратећом документацијом (рачуни за гориво, смештај и сл.), враћа га лицу овлашћеном за издавање путног налога.

Члан 5.

Привредно друштво, друго правно лице или предузетник води евиденцију о издатим путним налозима, са подацима о: броју путног налога, месту и датуму издавања, марки, типу возила и регистарским ознакама возила, имену и презимену возача, као и имену и презимену лица овлашћеног за издавање путног налога.

Евиденција из става 1. води се у писаној или електронској форми.

Издати путни налози чувају се пет година, рачунајући од дана њиховог издавања.

Члан 6.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о садржини, издавању и вођењу путних налога и евиденцији о издатим путним налозима („Службени гласник РС”, бр. 20/96 и 32/10).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 12. фебруара 2017. године.

Поделите: