Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
(važi do 22.10.2021.)

Sadržaj

Službeni glasnik RS“, broj 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019, 94/2019 i 159/2020

Prečišćen tekst propisa

 

1. Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj poreskog bilansa uključujući i način izuzimanja prihoda po osnovu dividendi i udela u dobiti od drugog rezidentnog obveznika iz poreske osnovice, način izuzimanja prihoda iz poreske osnovice po osnovu kamate na dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije, način izuzimanja iz poreske osnovice prihoda obveznika – investicionog fonda koji su nastali po osnovu otuđenja imovine iz člana 27. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 i 153/20 – u daljem tekstu: Zakon), način izuzimanja prihoda iz poreske osnovice koji su nastali po osnovu neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kome su izvršena, način izuzimanja prihoda iz poreske osnovice nastalih u vezi sa rashodima koji nisu bili priznati u poreskom periodu u kome su iskazani, način izuzimanja prihoda iz poreske osnovice nastalih po osnovu sticanja nenovčane imovine u postupku realizacije ugovora o koncesiji, način izuzimanja prihoda iz poreske osnovice nastalih po osnovu smanjenja obaveza prema korisnicima javnih sredstava, bankama u stečaju i privrednim komorama, a koji su obuhvaćeni unapred pripremljenim planom reorganizacije koji je potvrđen pravosnažnim rešenjem u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj (u daljem tekstu: UPPR), način priznavanja prihoda i rashoda, nastalih po osnovu efekata promene računovodstvene politike usled prve primene MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, način izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz poreske osnovice, način primene kamate „van dohvata ruke” i sprečavanje utanjene kapitalizacije, način umanjenja obračunatog poreza za ulaganja u osnovna sredstva, način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva i način vođenja knjigovodstvene evidencije za korisnike poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona, način ostvarivanja prava na poreski kredit banke u vezi sa konverzijom preostalog duga utvrđenog u skladu sa zakonom kojim se uređuje konverzija stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, način ostvarivanja prava na poreski kredit kod međukompanijskih isplata dividendi, način ostvarivanja prava na poreski kredit po osnovu prihoda od kamata, autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, dividendi ostvarenih iz druge države i usluga, način ostvarivanja prava na poreski kredit po osnovu poreza na kapitalni dobitak plaćen u drugoj državi, kao i način sprečavanja dvostrukog oslobođenja ili dvostrukog oporezivanja pojedinih pozicija u konsolidovanom poreskom bilansu.

Poreski bilans iz stava 1. ovog člana, na Obrascu PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od ______ do _____ 202_. godine., uključujući i obrasce koji čine sastavni deo ovog pravilnika, podnosi poreski obveznik iz člana 1. st. 1. i 2. Zakona.

Poreski bilans iz stava 1. ovog člana podnosi i stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika koja obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije i poslovne knjige vodi u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo (ogranak i drugi organizacioni delovi nerezidentnog obveznika – u daljem tekstu: ogranak), iz člana 5. stav 1. Zakona.

2. Sadržaj poreskog bilansa

Član 2.

Za utvrđivanje osnovice poreza na dobit pravnih lica, obveznik poreza na dobit pravnih lica, uključujući i ogranak (u daljem tekstu: obveznik) sastavlja poreski bilans na Obrascu PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od ______ do _____ 202_. godine., koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

U Obrazac PB 1 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. – dobitak poslovne godine;

2) pod rednim brojem 2. – prihod ogranka nerezidentnog pravnog lica koji se ne oporezuje porezom na dobit pravnih lica u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorom; pod ovim rednim brojem ogranak nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom unosi prihod na koji se primenjuju odredbe člana 40. st. 12. i 13. Zakona;

3) pod rednim brojem 3. – gubitak poslovne godine;

4) pod red. br. 4. i 5. – dobici i gubici iskazani u bilansu uspeha na odgovarajućim računima na kojima se iskazuju dobici, odnosno gubici od prodaje imovine, saglasno propisima o računovodstvu i međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), odnosno međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), nastali prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu imovine navedene u članu 27. stav 1. Zakona;

5) pod rednim brojem 6. – troškovi za koje ne postoji verodostojna dokumentacija na osnovu koje bi se u poslovnim knjigama obveznika evidentirale poslovne promene (član 7a tačka 1) Zakona);

6) pod red. br. 7. do 10. – odgovarajući rashodi utvrđeni u skladu sa članom 7a tač. 2) do 5) Zakona;

7) pod rednim brojem 11. – troškovi postupka prinudne naplate poreza i drugih dugovanja, kao i troškovi poresko-prekršajnog postupka i drugih prekršajnih postupaka koji se vode pred nadležnim organom (član 7a tačka 5a) Zakona);

8) pod red. br. 12. do 14. – odgovarajući rashodi utvrđeni u skladu sa članom 7a tač. 6) do 8) Zakona;

9) pod rednim brojem 15. – rashodi koji se ne priznaju u skladu sa članom 8. Zakona;

10) pod rednim brojem 16. – rashodi na ime primanja zaposlenog koja se smatraju zaradom, uključujući i primanja po osnovu kojih se ne plaća porez u skladu sa zakonom koji uređuje oporezivanje dohotka građana, u iznosu obračunatom a neisplaćenom, odnosno nerealizovanom u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans, a koji se ne priznaju u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona;

11) pod rednim brojem 17. – rashodi po osnovu otpremnina i novčanih naknada zaposlenom po osnovu odlaska u penziju ili prestanka radnog odnosa po drugom osnovu, u iznosu obračunatom a neisplaćenom u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans, koji se ne priznaju u skladu sa članom 9a Zakona;

12) pod rednim brojem 18. – primanja zaposlenog iz tačke 10) ovog člana, obračunata u prethodnom, a isplaćena, odnosno realizovana u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans (član 9. stav 2. Zakona);

13) pod rednim brojem 19. – otpremnine i novčane naknade zaposlenom po osnovu odlaska u penziju ili prestanka radnog odnosa po drugom osnovu, obračunate u prethodnom poreskom periodu, a isplaćene u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans (član 9a Zakona);

14) pod red. br. 20. i 21. – ukupan iznos amortizacije iskazan u finansijskim izveštajima, kao i iznos amortizacije koji se priznaje za poreske svrhe u skladu sa čl. 10. i 10b Zakona;

15) pod red. br. 22. do 25. – odgovarajući rashodi utvrđeni u skladu sa članom 15. Zakona, u iznosima koji se ne priznaju kao rashod u poreskom bilansu;

16) pod rednim brojem 26. – rashod po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja ako od roka za njihovu naplatu nije prošlo najmanje 60 dana; pod ovim rednim brojem iskazuje se i otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja izvršen bez prethodno ispunjenih uslova propisanih odredbama člana 16, odnosno člana 22a Zakona;

17) pod rednim brojem 27. – rashod po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja koji nije bio priznat u poreskom bilansu u poreskom periodu u kojem je iskazan, ali se priznaje u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz člana 16. Zakona;

18) pod rednim brojem 28. – ogranak iskazuje kamatu i pripadajuće troškove po osnovu zajma dobijenog od svoje nerezidentne centrale, kao i naknade koje po osnovu autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine isplaćuje svojoj nerezidentnoj centrali, u skladu sa članom 20. Zakona; ogranak nerezidentnog pravnog lica iskazuje rashod nastao u vezi sa prihodom koji se ne oporezuje shodno potvrđenom međunarodnom ugovoru; ogranak nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom iskazuje rashod iz člana 40. st. 12. i 13. Zakona;

19) pod rednim brojem 29. – rashodi iskazani po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih javnih dažbina koje ne zavise od rezultata poslovanja, a koje nisu plaćene u poreskom periodu, saglasno odredbi člana 22. Zakona;

20) pod rednim brojem 30. – porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja, plaćene u poreskom periodu, u kojem se i priznaju na teret rashoda, saglasno odredbi člana 22. Zakona;

21) pod rednim brojem 31. – rashod utvrđen u skladu sa članom 22a Zakona, koji se ne priznaje u poreskom bilansu;

22) pod rednim brojem 32. – rashodi po osnovu dugoročnih rezervisanja izvršenih u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS, odnosno MSFI, odnosno MSFI za MSP, koji se ne priznaju u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans;

23) pod rednim brojem 33. – iznos iskorišćenih dugoročnih rezervisanja koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu kada su izvršena, ali se priznaju u poreskom periodu u kojem su iskorišćena, u skladu sa članom 22b stav 2. Zakona;

24) pod rednim brojem 34. – rashodi nastali po osnovu obezvređenja imovine, koji se iskazuju kao razlika između neto sadašnje vrednosti imovine utvrđene u skladu sa MRS, odnosno MSFI i njene procenjene nadoknadive vrednosti (član 22v stav 1. Zakona);

25) pod rednim brojem 35. – rashodi nastali po osnovu obezvređenja imovine koji nisu bili priznati u poreskom periodu u kojem su utvrđeni, ali je u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans ta imovina otuđena, odnosno upotrebljena, odnosno nastalo je oštećenje te imovine usled više sile (član 22v stav 1. Zakona); rashodi po osnovu kojih se umanjuje poreska osnovica u skladu sa članom 25a st. 5. i 6. Zakona;

26) pod rednim brojem 36. – iznos ukupnih troškova istraživanja i razvoja koji su iskazani u zaključku dokumentacije koju obveznik prilaže uz poreski bilans u skladu sa članom 5. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu („Službeni glasnik RS”, broj 50/19 – u daljem tekstu: Pravilnik o priznavanju troškova istraživanja i razvoja);

27) pod rednim brojem 37. – iznos poreza koji je nerezidentna filijala obveznika (rezidentnog matičnog pravnog lica) platila u drugoj državi na dobit iz koje su isplaćene dividende (redni broj 2. Aneksa Obrasca PB 1); podatak pod ovim rednim brojem unosi se samo u slučaju da se obveznik opredelio za korišćenje prava propisanog čl. 52. i 53. Zakona;

28) pod rednim brojem 38. – iznos poreza po odbitku koji je nerezidentna filijala matičnog pravnog lica platila u drugoj državi na dividende isplaćene iz dobiti ostvarene u drugoj državi (redni broj 3. Aneksa Obrasca PB 1), po osnovu kojeg je matično pravno lice u poslovnim knjigama iskazalo rashod; podatak pod ovim rednim brojem unosi se samo u slučaju da se obveznik opredelio za korišćenje prava propisanog čl. 52. i 53. Zakona;

29) pod rednim brojem 39. – iznos poreza po odbitku plaćenog u drugoj državi na prihode obveznika (rezidentnog pravnog lica) ostvarene po osnovu kamata i autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, dividendi koje ne ispunjavaju uslove da bi se na njih primenile odredbe člana 52. Zakona, kao i usluga (redni broj 2. Aneksa 1 Obrasca PB 1), po osnovu kojeg je obveznik u poslovnim knjigama iskazao rashod; podatak pod ovim rednim brojem se unosi samo u slučaju da se obveznik opredelio za korišćenje prava propisanog članom 53a Zakona;

30) pod rednim brojem 40. – porez na kapitalni dobitak koji je rezidentni obveznik platio u drugoj državi (redni broj 2. Aneksa 2 Obrasca PB 1), po osnovu kojeg je obveznik u poslovnim knjigama iskazao rashod; podatak pod ovim rednim brojem unosi se samo u slučaju da se obveznik opredelio za korišćenje prava propisanog članom 53b Zakona;

31) pod rednim brojem 41. – rashod po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja, koji je bio priznat u poreskom bilansu, a za koji se uvećavaju prihodi u poreskom bilansu koji se podnosi za poreski period u kojem se vrši otpis potraživanja bez ispunjenja uslova iz člana 16, odnosno člana 22a Zakona;

32) pod rednim brojem 42. – sva otpisana, ispravljena i druga potraživanja koja su bila priznata kao rashod u poreskom bilansu, a po osnovu kojih se usled povlačenja tužbe, predloga za izvršenje ili prijave potraživanja u poreskom periodu uvećavaju oporezivi prihodi, ukoliko isti nisu iskazani kao prihod u poslovnim knjigama obveznika; prihodi po osnovu kojih se uvećava poreska osnovica u skladu sa članom 25a st. 5. i 6. Zakona;

33) pod rednim brojem 43. – iznos koji se uključuje u poresku osnovicu u slučaju smanjenja procenta korišćenja stalnih sredstava za svrhe istraživanja i razvoja, a koji se utvrđuje na način propisan odredbama člana 3. Pravilnika o priznavanju troškova istraživanja i razvoja;

34) pod rednim brojem 44. – iznos koji se uključuje u poresku osnovicu u poreskom periodu u kojem je prijava u vezi sa pronalaskom odbačena od strane nadležnog organa, saglasno članu 4. stav 5. Pravilnika o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, broj 50/19 – u daljem tekstu: Pravilnik o izuzimanju kvalifikovanih prihoda);

35) pod rednim brojem 45. – prihodi ostvareni u poreskom periodu po osnovu svih otpisanih, ispravljenih i drugih potraživanja koja nisu bila priznata kao rashod, a koja ne ulaze u oporezive prihode u skladu sa članom 16. stav 11, odnosno članom 22a stav 7. Zakona;

36) pod red. br. 46. do 49. – prihodi koji u skladu sa čl. 25. i 25a Zakona ne ulaze u osnovicu za oporezivanje;

37) pod rednim brojem 50. – iznos kvalifikovanog prihoda koji u skladu sa članom 25b Zakona ne ulazi u osnovicu za oporezivanje, a koji je iskazan na rednom broju 5. Obrasca OKP koji je propisan Pravilnikom o izuzimanju kvalifikovanih prihoda;

38) pod rednim brojem 51. – iznos obračunatih troškova (osim kamata na zajmove, odnosno kredite) po transfernim cenama, koje je obveznik dužan da, u skladu sa članom 59. i članom 60. stav 1. Zakona, posebno prikaže u poreskom bilansu;

39) pod rednim brojem 52. – iznos ukupno obračunatih troškova (osim kamata na zajmove, odnosno kredite) po transfernim cenama, za koji se, saglasno pravilniku o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Službeni glasnik RS”, br. 61/13, 8/14 i 94/19 – u daljem tekstu: Pravilnik o transfernim cenama), podnosi izveštaj u skraćenom obliku, pri čemu je iznos iskazan na ovom rednom broju sadržan u iznosu iskazanom pod rednim brojem 47;

40) pod rednim brojem 53. – iznos obračunatih prihoda (osim kamata na zajmove, odnosno kredite) po transfernim cenama koje je obveznik dužan da, u skladu sa članom 60. stav 1. Zakona, posebno prikaže u poreskom bilansu;

41) pod rednim brojem 54. – iznos ukupno obračunatih prihoda (osim kamata na zajmove, odnosno kredite) po transfernim cenama za koji se, saglasno Pravilniku o transfernim cenama podnosi izveštaj u skraćenom obliku, pri čemu je iznos iskazan na ovom rednom broju sadržan u iznosu iskazanom pod rednim brojem 53;

42) pod rednim brojem 55. – iznos rashoda po osnovu kamate obračunate na zajam, odnosno kredit dobijen od povezanog lica, utvrđen do nivoa propisanog članom 62. st. 1. i 2. Zakona, i to na način da se ukupni iznos kamate, obračunate u poreskom periodu, pomnoži koeficijentom sa rednog broja 10. Obrasca OK, ukoliko je koeficijent manji od jedan; ukoliko je koeficijent jednak ili veći od jedan, na ovom rednom broju iskazuje se iznos ukupno obračunatih kamata sa povezanim licima iskazan na rednom broju 11. obrasca OK;

43) pod rednim brojem 56. – iznos obračunatih prihoda po osnovu kamate („na dohvat ruke”) na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica koje je obveznik dužan da posebno prikaže u poreskom bilansu, saglasno članu 60. stav 2. Zakona;

44) pod rednim brojem 57. – zbir konačnih korekcija transfernih cena za svaku pojedinačnu transakciju sa pojedinačnim povezanim licima, odnosno za svaku vrstu transakcije sa pojedinačnim povezanim licem u skladu sa članom 60. st. 5. do 9. Zakona, koji se utvrđuje u zaključku dokumentacije o transfernim cenama na način propisan odredbama člana 31. Pravilnika o transfernim cenama;

45) pod rednim brojem 58. – kamata i pripadajući troškovi na zajam, odnosno kredit dobijen od povezanog lica u iznosu većem od četvorostruke (odnosno desetostruke) vrednosti obveznikovog sopstvenog kapitala, koji se ne priznaju kao rashod u poreskom bilansu, saglasno odredbi člana 62. Zakona (redni broj 13. Obrasca OK);

46) pod rednim brojem 59. – dobit koja se utvrđuje računskim putem (sabiranjem i oduzimanjem iznosa sa naznačenih red. br.), a ako je ova vrednost negativna iskazuje se kao gubitak na rednom broju 60;

47) pod rednim brojem 60. – gubitak koji se utvrđuje računskim putem (sabiranjem i oduzimanjem iznosa sa naznačenih red. br.), a ako je ova vrednost negativna iskazuje se kao dobit na rednom broju 59;

48) pod rednim brojem 61. – iznos gubitka koji je iskazan u poreskom bilansu iz prethodnih godina, koji se prenosi na teret dobiti tekuće godine, i to najviše do visine dobiti iskazane na rednom broju 59, u skladu sa čl. 32. i 33. Zakona;

49) pod rednim brojem 62. – ostatak dobiti, koji se iskazuje kao pozitivna razlika iznosa sa red. br. 59. i 60;

50) pod red. br. 63. i 64. – ukupni kapitalni dobici i gubici tekuće godine koji se utvrđuju u skladu sa čl. 27-29. Zakona, a u poresku osnovicu se uključuju u skladu sa članom 30. st. 1. i 2. Zakona;

51) pod red. br. 65. i 66. – kapitalni dobici i kapitalni gubici iskazani kao razlika iznosa sa red. br. 63. i 64;

52) pod rednim brojem 67. – iznos kapitalnih gubitaka iz ranijih godina koji se mogu prebiti na račun budućih kapitalnih dobitaka, u skladu sa članom 30. stav 3. Zakona;

53) pod rednim brojem 68. – ostatak kapitalnog dobitka kao razlika iznosa sa red. br. 65. i 67;

54) pod rednim brojem 69. – poreska osnovica – oporeziva dobit koja se utvrđuje računskim putem (zbir iznosa sa red. br. 62. i 68.); pod ovim rednim brojem iskazuje se i poreska osnovica – oporeziva dobit za period stečaja koja se utvrđuje kao pozitivna razlika vrednosti imovine sa kraja i sa početka perioda stečaja, posle namirenja poverilaca, u skladu sa članom 34. stav 4. Zakona.

3. Način utvrđivanja kamate po osnovu zajmova, odnosno kredita između povezanih lica koja se ne priznaje u poreskom bilansu

Član 4.

Kod duga prema poveriocu sa statusom povezanog lica iz člana 59. Zakona, poreskom obvezniku se priznaje kao rashod u poreskom bilansu iznos kamate i pripadajućih troškova na zajam, odnosno kredit koji odgovara visini četvorostruke (za banke i davaoce finansijskog lizinga desetostruke) vrednosti obveznikovog sopstvenog kapitala.

Rashodi kamata i pripadajućih troškova (pod kojima se podrazumevaju naknade i provizije koje klijent plaća za odobravanje kredita, kao npr. troškovi obrade kredita, osiguranja kredita i sl.), kod duga prema poveriocu sa statusom povezanog lica, koji se ne priznaju u poreskom bilansu obveznika, u skladu sa članom 62. Zakona, obračunavaju se na Obrascu OK – Ograničenje kamate kod duga povezanom licu za period od ____ do ____ 201_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac OK unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1 – o ukupnoj aktivi iz bilansa stanja, sačinjenog u skladu sa aktom kojim su propisani sadržina i forma finansijskih izveštaja koje obveznik primenjuje prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja, i to na dan 1. januara godine za koju se izrađuje bilans stanja, odnosno na prvi dan poreskog perioda koji se razlikuje od kalendarske godine, za koji se izrađuje bilans stanja;

2) pod rednim brojem 2 – o ukupnoj aktivi iz bilansa stanja, sačinjenog u skladu sa aktom kojim su propisani sadržina i forma finansijskih izveštaja koje obveznik primenjuje prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja, i to na dan 31. decembra godine za koju se izrađuje bilans stanja, odnosno na poslednji dan poreskog perioda koji se razlikuje od kalendarske godine, za koji se izrađuje bilans stanja;

3) pod rednim brojem 3. – zbir iznosa sa red. br. 1. i 2. podeljen sa 2;

4) pod rednim brojem 4 – o ukupnim obavezama iz bilansa stanja, odnosno podatak o ukupnim obavezama utvrđen kao zbir iznosa dugoročnih rezervisanja i obaveza, odloženih poreskih obaveza i kratkoročnih obaveza iz bilansa stanja, sačinjenog u skladu sa aktom kojim su propisani sadržina i forma finansijskih izveštaja koje obveznik primenjuje prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja, i to na dan 1. januara godine za koju se izrađuje bilans stanja, odnosno na prvi dan poreskog perioda koji se razlikuje od kalendarske godine, za koji se izrađuje bilans stanja;

5) pod rednim brojem 5 – o ukupnim obavezama iz bilansa stanja, odnosno podatak o ukupnim obavezama utvrđen kao zbir iznosa dugoročnih rezervisanja i obaveza, odloženih poreskih obaveza i kratkoročnih obaveza iz bilansa stanja, sačinjenog u skladu sa aktom kojim su propisani sadržina i forma finansijskih izveštaja koje obveznik primenjuje prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja, i to na dan 31. decembra godine za koju se izrađuje bilans stanja, odnosno na poslednji dan poreskog perioda koji se razlikuje od kalendarske godine, za koji se izrađuje bilans stanja;

6) pod rednim brojem 6. – zbir iznosa sa red. br. 4. i 5. podeljen sa 2;

7) pod rednim brojem 7. – prosečni sopstveni kapital kao pozitivna razlika iznosa sa red. br. 3. i 6; ukoliko je ta razlika jednaka nuli ili manja od nule, pod ovim rednim brojem upisuje se iznos nula;

8) pod rednim brojem 8. – iznos koji predstavlja prosečno stanje zajmova, odnosno kredita koje je obveznik dobio od svog povezanog lica, pri čemu se uprosečavanje vrši na dnevnom nivou, i to tako što se dnevno stanje duga po osnovu svih vrsta zajmova, odnosno kredita od povezanog lica (prema podacima iz poslovnih knjiga obveznika) sabira, a potom se dobijeni iznos (zbir) deli sa 365 dana, odnosno sa brojem dana poreskog perioda za koji se podnosi poreski bilans;

9) pod rednim brojem 9. – uvećani nivo sopstvenog kapitala iskazan kao četvorostruka, odnosno (za banke i davaoce finansijskog lizinga) desetostruka vrednost obveznikovog sopstvenog kapitala, u skladu sa članom 62. Zakona; ukoliko je na rednom broju 7. iskazan iznos nula, pod ovim rednim brojem upisuje se iznos nula;

10) pod rednim brojem 10. – koeficijent koji se dobija stavljanjem u odnos četvorostruke (desetostruke) vrednosti obveznikovog sopstvenog kapitala i stanja zajmova, odnosno kredita, uprosečeno na dnevnom nivou (iznos sa rednog broja 9. podeljen iznosom sa rednog broja 8); ukoliko je na rednom broju 7. iskazan iznos nula, pod ovim rednim brojem upisuje se iznos nula;

11) pod rednim brojem 11. – iznos ukupne kamate i pripadajućih troškova na zajmove, odnosno kredite, ukupno obračunate u poreskom periodu;

12) pod rednim brojem 12. – iznos obračunate kamate i pripadajućih troškova na zajmove, odnosno kredite, koji može biti priznat u poreskom bilansu obveznika, dobijen množenjem iznosa sa rednog broja 11. i koeficijenta koji je iskazan na rednom broju 10, ukoliko je koeficijent manji od jedan; ukoliko je koeficijent jednak ili veći od jedan, na ovom rednom broju iskazuje se podatak koji odgovara iznosu iskazanom na rednom broju 11; ukoliko je na rednom broju 7. iskazan iznos nula, pod ovim rednim brojem upisuje se iznos nula;

13) pod rednim brojem 13. – iznos obračunate kamate i pripadajućih troškova na zajmove, odnosno kredite, koji se ne priznaje kao rashod u poreskom bilansu dobijen tako što se iznos sa rednog broja 12. oduzme od iznosa iskazanog na rednom broju 11. Ovaj iznos obveznik iskazuje na rednom broju 58. Obrasca PB 1.

4. Način obračuna poreskog kredita po osnovu izvršenih ulaganja u osnovna sredstva

Član 5.

Način obračuna poreskog kredita po osnovu ulaganja izvršenih u osnovna sredstva za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika, kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja, kao i ulaganja u razvoj kao nematerijalnu imovinu i poreski kredit banaka iz člana 50k Zakona za 2020. godinu, iskazuju se na Obrascu PK – Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva za period od ____ do ____ 202_. godine i poreski kredit banaka za 2020. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poreski kredit iz člana 50k Zakona za 2020. godinu, koji se iskazuje na obrascu iz stava 1. ovog člana, banka prethodno obračunava na Obrascu OPKB – Obračun poreskog kredita banke za 2020. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac PK unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. – ukupan iznos ulaganja u osnovna sredstva koja su plaćena u tekućem poreskom periodu, odnosno poreskom periodu za koji se sastavlja poreski bilans;

2) pod rednim brojem 2. – iznos ulaganja u opremu plaćenu u tekućem poreskom periodu, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike Srbije;

3) pod rednim brojem 3. – iznos ulaganja izvršenih u tekućem poreskom periodu u osnovna sredstva za koja se priznaje pravo na poreski kredit, izražen kao razlika iznosa sa red. br. 1. i 2;

4) pod rednim brojem 4. – ulaganja izvršena u razvoj koja se u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi za priznavanje takvih ulaganja kao nematerijalnih ulaganja u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS, odnosno MSFI, i to u iznosu koji je u poslovnim knjigama obveznika iskazan na odgovarajućem računu grupe 01 – Nematerijalna ulaganja;

5) pod rednim brojem 5. – ukupan iznos ulaganja po osnovu koga obveznik ostvaruje pravo na poreski kredit, iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 3. i 4;

6) pod rednim brojem 6. – iznos obračunatog poreskog kredita za tekući poreski period, tj. iznos od 20%, odnosno 40% (za mala pravna lica) izvršenih ulaganja;

7) pod rednim brojem 7. – iznos obračunatog poreskog kredita za tekući poreski period, tj. iznos od 20%, odnosno 40% (za mala pravna lica) izvršenih ulaganja, a najviše do 33%, odnosno 70% (za mala pravna lica) obračunatog poreza u tekućem poreskom periodu – poreski kredit za poreski period, u skladu sa članom 48. st. 1. i 3. Zakona;

8) pod rednim brojem 8. – neiskorišćeni deo poreskog kredita iz tekućeg poreskog perioda, koji se prenosi na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 48. stav 5. Zakona, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 6. i 7;

9) pod rednim brojem 9. – neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda, koji se prenosi na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 48. stav 5. Zakona, uvećan za iznos poreskog kredita koji banka može da koristi u skladu sa članom 50k stav 1. Zakona sa rednog broja 2. Obrasca OPKB;

10) pod rednim brojem 10. – iznos za koji se vrši korekcija neiskorišćenog dela poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda, usled otuđenja osnovnih sredstava izvršenih u skladu sa članom 48. st. 8. i 11. Zakona, odnosno u slučaju gubitka prava na poreski kredit shodno članu 48. stav 12. Zakona;

11) pod rednim brojem 11. – neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda, koji se, posle korekcije usled otuđenja osnovnih sredstava, odnosno usled gubitka prava na poreski kredit, prenosi na račun budućih obračunskih perioda po redosledu ulaganja u skladu sa članom 48. stav 6. Zakona, uvećan za iznos poreskog kredita koji banka može da koristi u skladu sa članom 50k stav 1. Zakona sa rednog broja 2. Obrasca OPKB, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 9. i 10;

12) pod rednim brojem 12. – neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda, koji se koristi u tekućem poreskom periodu, uvećan za iznos poreskog kredita koji banka koristi u skladu sa članom 50k stav 2. Zakona sa rednog broja 4. Obrasca OPKB;

13) pod rednim brojem 13. – ostatak neiskorišćenog dela poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda, koji se prenosi na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, uključujući i neiskorišćeni iznos poreskog kredita sa rednog broja 5. Obrasca OPKB, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 11. i 12;

14) pod rednim brojem 14. – ukupan iznos poreskog kredita koji se koristi u tekućem poreskom periodu, a koji predstavlja zbir poreskog kredita tekućeg poreskog perioda i prenetih poreskih kredita iz ranijih poreskih perioda po redosledu ulaganja, s tim što ukupan zbir ne može iznositi više od 33%, odnosno 70% (za mala pravna lica) obračunatog poreza u tekućem poreskom periodu u skladu sa članom 48. st. 1, 3. i 6. Zakona i članom 50k stav 2. Zakona (iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 7. i 12);

15) pod rednim brojem 15. – neiskorišćeni deo poreskog kredita koji se prenosi na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, a koji predstavlja zbir neiskorišćenog poreskog kredita iz tekućeg poreskog perioda i prenetog poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda, uključujući i neiskorišćeni iznos poreskog kredita sa rednog broja 5. Obrasca OPKB iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 8. i 13.

Član 5a

Način obračuna poreskog kredita koji se priznaje obvezniku – banci za 2020. godinu u skladu sa članom 50k Zakona, iskazuje se na Obrascu OPKB – Obračun poreskog kredita banke za 2020. godinu.

U Obrazac OPKB unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. – iznos preostalog duga utvrđenog u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima („Službeni glasnik RS”, broj 31/19);

2) pod rednim brojem 2. – ukupan poreski kredit, utvrđen u skladu sa članom 50k stav 1. Zakona, a koji iznosi 2% preostalog duga iskazanog na rednom broju 1;

3) pod rednim brojem 3. – iznos poreskog kredita koji banka ima pravo da koristi u skladu sa članom 50k stav 2. Zakona, a koji iznosi 50% ukupnog poreskog kredita izkazanog na rednom broju 2.

4) pod rednim brojem 4. – iznos poreskog kredita koji banka koristi u 2020. godini, a najviše do visine obračunatog poreza;

5) pod rednim brojem 5. – iznos neiskorišćenog poreskog kredita iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 2. i 4.

Obrazac OPKB ne podnosi se kao prilog uz obrazac poreske prijave.

5. Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva i srazmerno stečene imovine statusnom promenom za korisnike poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona

Član 6.

Srazmerni iznos ulaganja u osnovna sredstva iz člana 50a stav 1. Zakona, izvršenih na teritoriji Republike, iskazuje se na Obrascu SU – Srazmerni iznos ulaganja za period od ____ do _____ 201_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac SU unose se podaci iz poslovnih knjiga obveznika o stanju i kretanju imovine, odnosno osnovnih sredstava, u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP. Osnovna sredstva se ne koriguju za procenjenu, odnosno fer vrednost koju obveznik (saglasno propisima o računovodstvu i MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP) vrši nakon početnog priznavanja.

U Obrazac SU unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. – ulaganja izvršena u osnovna sredstva, za koja obveznik može da ostvari pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona, uključujući i osnovna sredstva koja su bila u upotrebi na teritoriji Republike, koja je obveznik stavio u upotrebu, odnosno koja koristi za obavljanje delatnosti, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču. Pod ovim rednim brojem ne iskazuju se osnovna sredstva stečena statusnom promenom;

2) pod rednim brojem 2. – vrednost osnovnih sredstava – opreme za koju je izvršeno plaćanje, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike, po osnovu koje obveznik, saglasno članu 50i Zakona, ne ostvaruje pravo na poresko oslobođenje, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču;

3) pod rednim brojem 3. – razlika iznosa sa red. br. 1. i 2;

4) pod rednim brojem 4. – vrednost ukupnih osnovnih sredstava obveznika, koja čine osnovna sredstva za koja je izvršeno ulaganje iskazano na rednom broju 1. ovog obrasca, osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika, a za koja plaćanje dobavljaču nije u celosti izmireno do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, kao i druga osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika, uključujući i osnovna sredstva stečena statusnom promenom. Pod ovim rednim brojem ne unose se podaci o osnovnim sredstvima koja nisu stavljena u upotrebu, kao ni avansi za nabavku osnovnih sredstava;

5) pod rednim brojem 5. – srazmerno učešće (izraženo u procentu) osnovnih sredstava u koja je izvršeno ulaganje u skladu sa članom 50a Zakona, u ukupnoj vrednosti osnovnih sredstava (iznos sa rednog broja 3. podeljen iznosom sa rednog broja 4. pomnoženo sa 100, pri čemu se tako dobijen procenat zaokružuje na dve decimale);

6) pod rednim brojem 6. – iznos umanjenja obračunatog poreza (procenat sa rednog broja 5. ovog obrasca pomnožen iznosom sa odgovarajućeg rednog broja iz obrasca PDP pravilnika kojim se uređuje sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica – u daljem tekstu: Pravilnik, na kome se utvrđuje obračunati porez, i to množenjem poreske osnovice sa poreskom stopom).

Obveznik koji je pri otpočinjanju obavljanja delatnosti započeo i ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona, pod red. br. 1, 2. i 4. unosi istovetne podatke, u smislu da pod ovim rednim brojevima iskazuje ulaganja u osnovna sredstva u iznosu plaćenom dobavljaču, pri čemu se tako iskazana vrednost ne umanjuje po osnovu ispravke vrednosti osnovnih sredstava, u periodu korišćenja ovog poreskog podsticaja. Na rednom broju 4. obveznik iskazuje, pored podataka sa rednog broja 1. i podatak o ulaganjima u osnovna sredstva za koja, u momentu sticanja prava na poresko oslobođenje, ne ispunjava uslov za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u smislu člana 50a Zakona (npr. nabavljeno osnovno sredstvo, za koje nije izvršeno plaćanje dobavljaču), kao i podatak o drugim osnovnim sredstvima, u iznosu nabavne vrednosti tih osnovnih sredstava bez umanjenja po osnovu ispravke vrednosti osnovnih sredstava.

Obveznik koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po članu 50a Zakona, pod rednim brojem 4. iskazuje podatak o iznosu ulaganja iskazanih na rednom broju 1. uključujući i nabavnu vrednost osnovnih sredstava za koja, u momentu sticanja prava na poresko oslobođenje, ne ispunjava uslov za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u smislu člana 50a Zakona (npr. nabavljeno osnovno sredstvo, za koje nije izvršeno plaćanje dobavljaču), uvećanih za iznos nabavne vrednosti zatečenih osnovnih sredstava, kao i ostalih osnovnih sredstava evidentiranih u poslovnim knjigama obveznika, umanjene po osnovu ispravke vrednosti tih osnovnih sredstava (u daljem tekstu: sadašnja vrednost osnovnih sredstava) za koja obveznik nema pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona, na poslednji dan perioda u kome je ispunio uslove za korišćenje ovog oslobođenja. Na rednom broju 4. obveznik iskazuje iznos sadašnje vrednosti osnovnih sredstava za koja ne ostvaruje pravo na ovo poresko oslobođenje, i to u istom iznosu do isteka poreskog oslobođenja iz člana 50a Zakona.

Ulaganja izvršena u osnovna sredstva u toku trajanja poreskog oslobođenja obveznik iskazuje u Obrascu SU u kojem je prethodno utvrdio procenat umanjenja obračunatog poreza, i po tom osnovu utvrđuje novu srazmeru ulaganja na način propisan ovim pravilnikom.

Član 7.

(Brisan)

6. Način ostvarivanja prava na poreski kredit kod međukompanijskih isplata dividendi od nerezidentne filijale

Član 8.

Obveznik koji ostvaruje pravo na poreski kredit kod međukompanijskih isplata dividendi od nerezidentne filijale, pored Obrasca PB 1, sastavlja i Aneks Obrasca PB 1 – Obračun poreskog kredita za period od ______ do _____201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Aneks Obrasca PB 1 matično pravno lice unosi sledeće podatke:

1) pod rednim brojem 1. – prihod po osnovu dividende ostvaren od nerezidentne filijale u iznosu koji sadrži porez po odbitku (bruto dividenda);

2) pod rednim brojem 2. – iznos poreza koji je nerezidentna filijala platila u drugoj državi na dobit iz koje je isplaćena dividenda, a koji se uključuje u prihode matičnog pravnog lica, u skladu sa članom 52. Zakona, iskazan u dinarima na dan donošenja odluke o raspodeli dividende;

3) pod rednim brojem 3. – iznos poreza po odbitku koji je nerezidentna filijala platila u drugoj državi prilikom isplate dividende, a koji se uključuje u prihode matičnog pravnog lica u skladu sa članom 52. Zakona, iskazan u dinarima na dan isplate dividende;

4) pod rednim brojem 4. – osnovica za obračun poreskog kredita utvrđena kao zbir iznosa bruto dividende sa rednog broja 1. i iznosa plaćenog poreza na dobit iz koje je isplaćena dividenda sa rednog broja 2. ovog obrasca;

5) pod rednim brojem 5. – iznos ukupno plaćenog poreza na dobit iz koje je isplaćena dividenda i poreza po odbitku na dividendu, iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 2. i 3. ovog obrasca;

6) pod rednim brojem 6. – iznos poreskog kredita koji ne može biti veći od iznosa utvrđenog primenom poreske stope propisane odredbom člana 39. stav 2. Zakona na osnovicu utvrđenu pod rednim brojem 4; u slučaju kada je nerezidentna filijala platila u drugoj državi porez (na dobit i porez po odbitku) u iznosu manjem od iznosa koji bi se dobio primenom poreske stope propisane odredbom člana 39. stav 2. Zakona na osnovicu utvrđenu pod rednim brojem 4, kao poreski kredit pod ovim rednim brojem iskazuje se iznos koji odgovara iznosu ukupno plaćenog poreza u drugoj državi (sa rednog broja 5.);

7) pod rednim brojem 7. – neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina koji se prenosi na račun poreza matičnog pravnog lica iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 52. stav 5. Zakona;

8) pod rednim brojem 8. – ukupan poreski kredit iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 6. i 7;

9) pod rednim brojem 9. – iznos sa rednog broja 8, ukoliko obveznik u tekućoj godini koristi ceo poreski kredit, odnosno deo iznosa sa rednog broja 8. koji obveznik može da iskoristi za period izrade poreskog bilansa;

10) pod rednim brojem 10. – neiskorišćeni poreski kredit koji se prenosi na račun poreza iz budućih obračunskih perioda, kao razlika iznosa sa red. br. 8. i 9.

7. Način ostvarivanja prava na poreski kredit kod isplata kamata, autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, dividendi koje ne ispunjavaju uslov za primenu člana 52. Zakona, kao i usluga

Član 9.

Obveznik koji ostvaruje pravo na poreski kredit po osnovu prihoda ostvarenih iz druge države od kamata i autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, od dividendi koje ne ispunjavaju uslove da bi se na njih primenile odredbe člana 52. Zakona, kao i od usluga, pored Obrasca PB 1, sastavlja i Aneks 1 Obrasca PB 1 – Obračun poreskog kredita za period od ______ do _____202__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Aneks 1 Obrasca PB 1 obveznik unosi sledeće podatke:

1) pod rednim brojem 1. – prihod ostvaren iz druge države po osnovu kamata i autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, od dividendi koje ne ispunjavaju uslove da bi se na njih primenile odredbe člana 52. Zakona, kao i usluga, u iznosu koji ne sadrži plaćene poreze po odbitku (neto prihod);

2) pod rednim brojem 2. – iznos poreza po odbitku koji je plaćen u drugoj državi na kamate, autorske naknade, naknade po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, na dividende koje ne ispunjavaju uslove da bi se na njih primenile odredbe člana 52. Zakona, kao i usluga, a koji se uključuje u prihode obveznika saglasno članu 53a stav 2. Zakona, iskazan u dinarima na dan isplate odgovarajućeg prihoda;

3) pod rednim brojem 3. – osnovicu za obračun poreskog kredita koja odgovara iznosu od 40% prihoda iskazanih pod rednim brojem 1. ovog obrasca uvećanih za iznos plaćenog poreza po odbitku sa rednog broja 2. ovog obrasca (40% x (1+2));

4) pod rednim brojem 4. – iznos poreskog kredita koji ne može biti veći od iznosa utvrđenog primenom poreske stope propisane odredbom člana 39. stav 2. Zakona na iznos iskazan pod rednim brojem 3; u slučaju kada je u drugoj državi porez po odbitku plaćen u iznosu manjem od iznosa koji bi se dobio primenom poreske stope propisane odredbom člana 39. stav 2. Zakona na iznos iskazan pod rednim brojem 3, kao poreski kredit pod ovim rednim brojem iskazuje se iznos koji odgovara iznosu plaćenog poreza po odbitku u drugoj državi (sa rednog broja 2).

7a Način ostvarivanja prava na poreski kredit po osnovu poreza na kapitalni dobitak plaćen u drugoj državi

Član 9a

Obveznik koji ostvaruje pravo na poreski kredit iz člana 53b Zakona, po osnovu poreza na kapitalni dobitak plaćen u drugoj državi, pored Obrasca PB 1, sastavlja i Aneks 2 Obrasca PB 1 – Obračun poreskog kredita za period od ______ do _____201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Aneks 2 Obrasca PB 1 obveznik unosi sledeće podatke:

1) pod rednim brojem 1. – iznos kapitalnog dobitka ostvarenog u drugoj državi prodajom imovine iz člana 27. Zakona;

2) pod rednim brojem 2. – iznos poreza koji je na kapitalni dobitak plaćen u drugoj državi;

3) pod rednim brojem 3. – osnovicu za obračun poreskog kredita koja odgovara iznosu kapitalnog dobitka utvrđenog u skladu sa čl. 27. do 29. Zakona;

4) pod rednim brojem 4. – maksimalni iznos poreskog kredita koji se dobija primenom stope poreza na dobit na osnovicu sa rednog broja 3. ovog obrasca;

5) pod rednim brojem 5. – iznos poreskog kredita po osnovu kojeg se može umanjiti porez na dobit obračunat u poreskom periodu, a koji ne može biti veći od iznosa sa rednog broja 4. ovog obrasca; u slučaju kada je u drugoj državi porez na kapitalni dobitak plaćen u iznosu manjem od iznosa sa rednog broja 4. ovog obrasca, kao poreski kredit se priznaje i pod ovim rednim brojem iskazuje iznos koji odgovara iznosu poreza plaćenog u drugoj državi (sa rednog broja 2).

Član 10.

Nerezidentni obveznik – isplatilac dividendi iz člana 52. Zakona, kamata, autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, dividendi i usluga iz člana 53a Zakona, daje obvezniku – primaocu prihoda, izjave na sledećim obrascima:

1) Obrazac IPD – Izjava o dobiti ostvarenoj u drugoj državi iz koje je isplaćena dividenda i plaćenom porezu na dobit i porezu po odbitku na dividende iz člana 52. Zakona;

2) Obrazac IPD-1 – Izjava o plaćenom porezu po odbitku na kamate, autorske naknade, naknade po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, dividende i usluge iz člana 53a Zakona.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

8. Način sprečavanja dvostrukog oslobođenja ili dvostrukog oporezivanja pojedinih pozicija u konsolidovanom poreskom bilansu

Član 11.

Obveznik – matično pravno lice, kojem je odobreno poresko konsolidovanje članova grupe povezanih pravnih lica, sastavlja konsolidovani poreski bilans na Obrascu KPB – Konsolidovani poreski bilans za period od ___ do ____ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac KPB unose se sledeći podaci:

1) u kolonu 2. – firma – poslovno ime i sedište članova grupe povezanih pravnih lica, uključujući i matično (u daljem tekstu: članovi grupe), za koje se vrši poresko konsolidovanje;

2) u kolonu 3. – PIB matičnog pravnog lica, kao i članova grupe povezanih pravnih lica;

3) u kolonu 4. – iznos dobiti sa rednog broja 59. iz Obrasca PB 1 za svakog člana grupe povezanih pravnih lica i iznos ukupne dobiti ostvarene na nivou grupe povezanih pravnih lica;

4) u kolonu 5. – iznos ukupnog gubitka svakog člana grupe povezanih pravnih lica (redni broj 60. iz Obrasca PB 1) i ukupan gubitak članova grupe povezanih pravnih lica ostvaren na nivou grupe povezanih pravnih lica;

5) u kolonu 6. – razlika iznosa dobiti (iz kolone 4) i gubitka (iz kolone 5), bilo da je pozitivna ili negativna, za svakog člana grupe povezanih pravnih lica posebno, kao i na nivou grupe;

6) u kolonu 7. – iznos ostatka kapitalnog dobitka sa rednog broja 68. iz Obrasca PB 1 za svakog člana grupe povezanih pravnih lica i iznos ukupnog ostatka kapitalnog dobitka na nivou grupe povezanih pravnih lica;

7) u kolonu 8. – iznos poreske osnovice dobijen sabiranjem iznosa iz kolona 6 i 7, a koji su iskazani u redu: Svega (Svega: 6 + Svega: 7);

8) u kolonu 9. – raspored obračunatog poreza, pri čemu prethodno treba utvrditi procenat učešća svakog člana grupe u ukupno obračunatom porezu; procenat učešća predstavlja odnos pojedinačno iskazane poreske osnovice iz kolone 6 uvećane za iznos ostatka kapitalnog dobitka iz kolone 7 ovog obrasca, i zbira iznosa na nivou grupe iz kolone 4 (Svega: Dobit) i kolone 7 (Svega: Ostatak kapitalnog dobitka); raspored obračunatog poreza unosi se pojedinačno za svakog člana grupe tako što se dobijeni procenat primenjuje na ukupno obračunati porez iskazan u koloni 8 (Svega kolona 8) x 15%, saglasno članu 56. stav 4. Zakona;

9) u kolonu 10. – iznos umanjenja obračunatog poreza člana grupe povezanih pravnih lica sa odgovarajućeg rednog broja iz obrasca PDP Pravilnika, na kome je iskazano ukupno poresko oslobođenje, odnosno umanjenje obračunatog poreza;

10) u kolonu 11. – iznos obračunatog poreza za uplatu;

11) u kolonu 12. – iznos akontacija poreza na dobit.

9. Prelazne i završne odredbe

Član 12.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 99/10, 8/11, 13/12 i 8/13), osim odredaba člana 4. koje prestaju da važe 31. decembra 2017. godine, člana 8. koje prestaju da važe 31. decembra 2022. godine i člana 10. tog pravilnika koje prestaju da važe 31. decembra 2016. godine.

Obrazac DK – Dobit od predmeta koncesije za period od ___ do ___ 201_. godine, Obrazac PK 1 – Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti za period od ___ do ___ 201_. godine, Obrazac SU 2 – Srazmerni iznos ulaganja za period od ___ do ___ 201_. godine, koji su propisani Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 99/10, 8/11, 13/12 i 8/13), a u kojima su iskazani podaci o poreskom oslobođenju, odnosno umanjenju obračunatog poreza, podnose se uz poresku prijavu koja se podnosi za period za koji se utvrđuje poreska obaveza.

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica: „Sl. glasnik RS“, br. 41/2015

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica: „Sl. glasnik RS“, br. 101/2016

Član 7.

Poreski bilans na Obrascu PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od ___ do___ 201_. godine, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 20/14 i 41/15), obveznik podnosi zaključno sa 31. decembrom 2016. godine, odnosno posle 1. januara 2017. godine, u slučaju podnošenja:

1) izmenjene poreske prijave za poresku prijavu podnetu zaključno sa 31. decembrom 2016. godine;

2) poreske prijave koju je obveznik propustio da podnese zaključno sa 31. decembrom 2016. godine.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica: „Sl. glasnik RS“, br. 8/2019

Član 3.

Dosadašnji Obrazac PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od ___ do___ 201_. godine, koji je odštampan uz i čini sastavni deo Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 20/14, 41/15 i 101/16), zamenjuje se novim Obrascem PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od ___ do___ 201_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica: „Sl. glasnik RS“, br. 94/2019

Član 6.

Poreski bilans na Obrascu PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od ___ do___ 201_. godine, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 20/14, 41/15, 101/16 i 8/19), obveznik podnosi i posle stupanja na snagu ovog pravilnika, i to u slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave za poresku prijavu podnetu za 2018. godinu, odnosno u slučaju podnošenja poreske prijave koju je obveznik propustio da podnese za 2018. godinu.

Član 7.

Dosadašnji Obrazac PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od ___ do___ 201_. godine, koji je odštampan uz Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 20/14, 41/15, 101/16 i 8/19) i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se novim Obrascem PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od ___ do___ 201_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 8.

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica: „Sl. glasnik RS“, br. 159/2020

Član 9.

Dosadašnji Obrazac PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od ___ do___ 201_. godine, koji je odštampan uz Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19 i 94/19) i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se novim Obrascem PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od ___ do___ 202_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Dosadašnji Obrazac PK – Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva za period od ____ do ____ 201_. godine, koji je odštampan uz Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19 i 94/19) i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se novim Obrascem PK – Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva za period od ____ do ____ 202_. godine i poreski kredit banaka za 2020. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Dosadašnji Aneks 1 Obrasca PB 1 – Obračun poreskog kredita za period od ______ do _____201__. godine, koji je odštampan uz Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19 i 94/19) i čini njegov sastavni deo, zamenjuju se novim Aneks 1 Obrasca PB 1 – Obračun poreskog kredita za period od ______ do _____202__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Dosadašnji Obrazac IPD-1 – Izjava o plaćenom porezu po odbitku na kamate, autorske naknade, naknade po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari i dividende iz člana 53a Zakona koji je odštampan uz Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19 i 94/19) i čini njegov sastavni deo, zamenjuju se novim Obrascem IPD-1 – Izjava o plaćenom porezu po odbitku na kamate, autorske naknade, naknade po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, dividende i usluge iz člana 53a Zakona, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 10.

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2020. godini.

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazac PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od _______ do _______ 202__. godine

 

 

Obrazac OK – Ograničenje kamate kod duga povezanom licu za period od _______ do _______ 201__. godine

obrazac-ok

Obrazac PK – Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva za period od _______ do _______ 202__. godine i poreski kredit banaka za 2020. godinu

 

Obrazac OPKB – Obračun poreskog kredita banke za 2020. godinu

Obrazac SU – Srazmerni iznos ulaganja za za period od _______ do _______ 201__. godine

obrazac-su

Obrazac SI – Srazmerno stečena imovina statusnom promenom za period od _______ do _______ 201__. godine

obrazac-si

Aneks Obrasca PB 1 – Obračun poreskog kredita za period od _______ do _______ 201__. godine

aneks-obrasca-pb-1

Obrazac IPD – Izjava o dobiti ostvarenoj u drugoj državi iz koje je isplaćena dividenda i plaćenom porezu na dobit i porezu po odbitku na dividende iz člana 52. Zakona

obrazac-ipd

Aneks 1 Obrasca PB 1 – Obračun poreskog kredita za period od _______ do _______ 202__. godine

 

Obrazac IPD-1 – Izjava o plaćenom porezu po odbitku na kamate, autorske naknade, naknade po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, dividende i usluge iz člana 53a Zakona

 

Obrazac KPB – Konsolidovani poreski bilans za period od _______ do _______ 201__. godine

obrazac-kpb

 

Aneks 2 Obrasca PB 1 – Obračun poreskog kredita za period od _______ do _______ 201__. godine

Podelite: