Правилник о регистру пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације

„Службени гласник РС“, број 67/2018
 
Предмет Правилника
Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај и начин вођења Регистра пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације, начин подношења захтева за упис у Регистар, потребна документација уз захтев, образац захтева и начин објављивања података из Регистра.

Регистар пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације (у даљем тексту: Регистар) води министарство надлежно за послове информационог друштва (у даљем тексту: Министарство).

Садржај Регистра
Члан 2.

Регистар садржи следеће податке:

1) редни број уписа у Регистар;

2) пословно име пружаоца услуге електронске идентификације и шема електронске идентификације (у даљем тексту: пружалац услуга);

3) број решења о упису у Регистар;

4) датум уписа у Регистар;

5) матични број;

6) пореско-идентификациони број (ПИБ);

7) седиште (улица и број, место, поштански број и држава);

8) адресу интернет стране пружаоца услуге;

9) број телефона пружаоца услуге;

10) подаци о упису пружаоца услуга у регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар који се води у складу са законом и то:

(1) назив регистра,

(2) број решења о упису у регистар,

(3) датум уписа,

(4) облик организовања,

(5) шифра делатности,

(6) опис делатности;

11) подаци о одговорном лицу које заступа пружаоца услуга и обиму његових овлашћења и то:

(1) име, презиме,

(2) назив функције,

(3) обим овлашћења,

(4) службени број телефона,

(5) службена електронска адреса;

12) подаци о служби пружаоца услуга за односе са странкама и то:

(1) назив службе,

(2) адреса,

(3) телефон,

(4) електронска адреса;

13) подаци о врсти и нивоу шема електронске идентификације коју пружалац услуга обавља;

14) подаци у упису промена у Регистар и то:

(1) број решења о упису промена у Регистар,

(2) датум уписа промена у Регистар.

15) подаци о брисању из Регистра и то:

(1) број решења о брисању из Регистара,

(2) датум брисања из Регистара.

У Регистар се уписују све промене података из става 1. овог члана.

Начин вођења Регистра и начин објављивања података из Регистра
Члан 3.

Регистар се води у папирном и електронском облику.

Регистар у електронском облику јавно је доступан на интернет страни Министарства.

Регистар у електронском облику потписује се напредним електронским печатом Министарства.

Начин подношења захтева за упис у Регистар
Члан 4.

Захтев за упис у Регистар (у даљем тексту: захтев) се подноси Министарству, електронским путем, на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део и који се објављује на интернет страни Министарства.

Захтев из става 1. овог члана и документација која се прилаже уз захтев достављају се у форми електронског документа у оригиналу или у форми овереног дигитализованог акта, у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању (у даљем тексту: Закон), на електронску адресу Министарства.

Захтев се може поднети и писаним путем, непосредно или поштом, на Обрасцу 1, а документација која се прилаже уз захтев подноси се у оригиналу или се прилаже копија оверена од стране надлежног органа.

Потребна документација уз захтев
Члан 5.

Подносилац уз захтев прилаже:

1) извод или решење надлежног органа о упису у регистар из члана 2. став 1. тачка 10) овог правилника, под условом да се податак о регистрацији не води у оквиру службене евиденције;

2) опште услове за пружање услуге;

3) политику пружања услуге;

4) практична правила за пружање услуга;

5) политику заштите приватности;

6) документ о организационој структури подносиоца захтева;

7) доказ, односно изјаву о испуњености услова из члана 13. став 2. тач. 6)–12) Уредбе о ближем уређењу услова које морају да испуне шеме електронске идентификације за одређене нивое поузданости („Службени гласник РСˮ, број 60/18);

8) потврду о уплаћеној административној такси, у складу са Законом о административним таксама („Службени гласник РСˮ, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 – др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 – исправка и 50/18).

Изјава о испуњености услова из става 1. тачке 7. овог члана попуњава се на Обрасцу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део и који се објављује на интернет страни Министарства.

Промена података уписаних у Регистар
Члан 6.

Захтев за промену података уписаних у Регистар подноси се, у року од осам дана од дана настанка промене, на Обрасцу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део и који се објављује на интернет страни Министарства, на начин из члана 4. овог правилника.

Датум уписа у Регистар
Члан 7.

Упис пружаоца услуга у Регистар Министарство врши на дан доношења решења о упису у Регистар.

Завршна одредба
Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Pravilnik o registru pruzalaca usluga elektronske identifikacije i sema elektronske identifikacije - obrazac 1 - 1Pravilnik o registru pruzalaca usluga elektronske identifikacije i sema elektronske identifikacije - obrazac 1 - 2Pravilnik o registru pruzalaca usluga elektronske identifikacije i sema elektronske identifikacije - obrazac 1 - 3

Pravilnik o registru pruzalaca usluga elektronske identifikacije i sema elektronske identifikacije - obrazac 2 - 1Pravilnik o registru pruzalaca usluga elektronske identifikacije i sema elektronske identifikacije - obrazac 2 - 2Pravilnik o registru pruzalaca usluga elektronske identifikacije i sema elektronske identifikacije - obrazac 2 - 3

Pravilnik o registru pruzalaca usluga elektronske identifikacije i sema elektronske identifikacije - obrazac 3

Повезани текстови

Поделите: