Pravilnik o registru pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

„Službeni glasnik RS“, broj 67/2018
 
Predmet Pravilnika
Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Registra pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije, način podnošenja zahteva za upis u Registar, potrebna dokumentacija uz zahtev, obrazac zahteva i način objavljivanja podataka iz Registra.

Registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije (u daljem tekstu: Registar) vodi ministarstvo nadležno za poslove informacionog društva (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sadržaj Registra
Član 2.

Registar sadrži sledeće podatke:

1) redni broj upisa u Registar;

2) poslovno ime pružaoca usluge elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije (u daljem tekstu: pružalac usluga);

3) broj rešenja o upisu u Registar;

4) datum upisa u Registar;

5) matični broj;

6) poresko-identifikacioni broj (PIB);

7) sedište (ulica i broj, mesto, poštanski broj i država);

8) adresu internet strane pružaoca usluge;

9) broj telefona pružaoca usluge;

10) podaci o upisu pružaoca usluga u registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar koji se vodi u skladu sa zakonom i to:

(1) naziv registra,

(2) broj rešenja o upisu u registar,

(3) datum upisa,

(4) oblik organizovanja,

(5) šifra delatnosti,

(6) opis delatnosti;

11) podaci o odgovornom licu koje zastupa pružaoca usluga i obimu njegovih ovlašćenja i to:

(1) ime, prezime,

(2) naziv funkcije,

(3) obim ovlašćenja,

(4) službeni broj telefona,

(5) službena elektronska adresa;

12) podaci o službi pružaoca usluga za odnose sa strankama i to:

(1) naziv službe,

(2) adresa,

(3) telefon,

(4) elektronska adresa;

13) podaci o vrsti i nivou šema elektronske identifikacije koju pružalac usluga obavlja;

14) podaci u upisu promena u Registar i to:

(1) broj rešenja o upisu promena u Registar,

(2) datum upisa promena u Registar.

15) podaci o brisanju iz Registra i to:

(1) broj rešenja o brisanju iz Registara,

(2) datum brisanja iz Registara.

U Registar se upisuju sve promene podataka iz stava 1. ovog člana.

Način vođenja Registra i način objavljivanja podataka iz Registra
Član 3.

Registar se vodi u papirnom i elektronskom obliku.

Registar u elektronskom obliku javno je dostupan na internet strani Ministarstva.

Registar u elektronskom obliku potpisuje se naprednim elektronskim pečatom Ministarstva.

Način podnošenja zahteva za upis u Registar
Član 4.

Zahtev za upis u Registar (u daljem tekstu: zahtev) se podnosi Ministarstvu, elektronskim putem, na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i koji se objavljuje na internet strani Ministarstva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana i dokumentacija koja se prilaže uz zahtev dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta u originalu ili u formi overenog digitalizovanog akta, u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon), na elektronsku adresu Ministarstva.

Zahtev se može podneti i pisanim putem, neposredno ili poštom, na Obrascu 1, a dokumentacija koja se prilaže uz zahtev podnosi se u originalu ili se prilaže kopija overena od strane nadležnog organa.

Potrebna dokumentacija uz zahtev
Član 5.

Podnosilac uz zahtev prilaže:

1) izvod ili rešenje nadležnog organa o upisu u registar iz člana 2. stav 1. tačka 10) ovog pravilnika, pod uslovom da se podatak o registraciji ne vodi u okviru službene evidencije;

2) opšte uslove za pružanje usluge;

3) politiku pružanja usluge;

4) praktična pravila za pružanje usluga;

5) politiku zaštite privatnosti;

6) dokument o organizacionoj strukturi podnosioca zahteva;

7) dokaz, odnosno izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 13. stav 2. tač. 6)–12) Uredbe o bližem uređenju uslova koje moraju da ispune šeme elektronske identifikacije za određene nivoe pouzdanosti („Službeni glasnik RSˮ, broj 60/18);

8) potvrdu o uplaćenoj administrativnoj taksi, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama („Službeni glasnik RSˮ, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 – dr. zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 – ispravka i 50/18).

Izjava o ispunjenosti uslova iz stava 1. tačke 7. ovog člana popunjava se na Obrascu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i koji se objavljuje na internet strani Ministarstva.

Promena podataka upisanih u Registar
Član 6.

Zahtev za promenu podataka upisanih u Registar podnosi se, u roku od osam dana od dana nastanka promene, na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i koji se objavljuje na internet strani Ministarstva, na način iz člana 4. ovog pravilnika.

Datum upisa u Registar
Član 7.

Upis pružaoca usluga u Registar Ministarstvo vrši na dan donošenja rešenja o upisu u Registar.

Završna odredba
Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Pravilnik o registru pruzalaca usluga elektronske identifikacije i sema elektronske identifikacije - obrazac 1 - 1Pravilnik o registru pruzalaca usluga elektronske identifikacije i sema elektronske identifikacije - obrazac 1 - 2Pravilnik o registru pruzalaca usluga elektronske identifikacije i sema elektronske identifikacije - obrazac 1 - 3

Pravilnik o registru pruzalaca usluga elektronske identifikacije i sema elektronske identifikacije - obrazac 2 - 1Pravilnik o registru pruzalaca usluga elektronske identifikacije i sema elektronske identifikacije - obrazac 2 - 2Pravilnik o registru pruzalaca usluga elektronske identifikacije i sema elektronske identifikacije - obrazac 2 - 3

Pravilnik o registru pruzalaca usluga elektronske identifikacije i sema elektronske identifikacije - obrazac 3

Podelite: