Правилник о посебним условима хигијене ситног воћа у свежем и смрзнутом стању у фази производње, прераде и промета

„Службени гласник РС“, број 48/2016

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују посебни услови хигијене ситног воћа у свежем и смрзнутом стању у фази производње, прераде и промета.

Члан 2.

Посебни услови хигијене ситног воћа из члана 1. овог правилника, односе се на фазе производње, прераде и промета, и то:

1) пријем свежег ситног воћа;

2) производња смрзнутог ситног воћа;

3) класирање, паковање и складиштење смрзнутог ситног воћа;

4) транспорт свежег и смрзнутог ситног воћа.

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику, имају следеће значење:

1) идентификациона ознака јесте документ на основу којег се идентификује свака транспортна јединица примљене сировине, полупроизвода и готовог производа, односно примљена серија или лот свежег воћа;

2) серија или лот јесте количина свежег воћа која је ради смрзавања, примљена у хладњачу у току једног дана од стране једног произвођача и/или са једног откупног места;

3) ситно воће јесте јагода, малина, боровница, огрозд, купина, шљива, трешња, рибизла црвена, рибизла црна, дрењина, вишња, шипурак, вишња – мараска, брусница, црна зова и слично ситно воће;

4) следљивост јесте могућност праћења ситног воћа у свежем и смрзном стању кроз све фазе производње, прераде и промета;

5) хладњача јесте објекат у којем субјект у пословању храном врши пријем свежег ситног воћа, производњу смрзнутог ситног воћа, класирање, паковање и складиштење смрзнутог ситног воћа.

Члан 4.

За ситно воће у свим фазама производње, прераде и промета обезбеђује се следљивост, на основу успостављеног система, процедура и документације.

Субјекти који се баве производњом, прерадом и прометом ситног воћа идентификују сваки субјект од којег набављају свеже ситно воће и означавају сваку примљену серију или лот свежег воћа, односно додељују им идентификациону ознаку.

Идентификациона ознака прати сваку серију или лот свежег воћа која се прими у хладњачу.

Идентификационе ознаке евидентирају се на начин који омогућава праћење дате серије или лота кроз све фазе производње, прераде и промета.

Члан 5.

Субјекти који се баве производњом, прерадом и прометом ситног воћа обезбеђују услове хигијене у погледу објеката и просторија у којима се послује храном, опреме и уређаја и стручног лица које руководи процесом производње у складу са законом којим се уређује безбедност хране.

Потврда о извршеном упису у Централни регистар објеката доступна је у хладњачи а регистарски број хладњаче уписује се на откупном листу који се издаје за откупљено свеже воће.

Члан 6.

Субјекти које се баве производњом, прерадом и прометом ситног воћа врше прање и дезинфекцију повратне амбалаже.

Амбалажа за вишекратну употребу смрзнутог ситног воћа мора бити таква да се лако чисти, дезинфикује и одржава.

Оштећене гајбице и амбалаже се не употребљавају за паковање смрзнутог ситног воћа.

Сва амбалажа која долази у додир са ситним воћем било да је свеже или смрзнуто испуњава услове у погледу материјала који долазе у додир са храном, у складу са посебим прописом о хигијени хране.

Ситно воће код кога је дошло до оштећења током пријема, прераде или складиштења, измешта се у контејнер који је удаљен од хладњаче са назнаком „неусаглашени производи”.

Ситно воће код кога је утврђено присуство контаминената, измешта се у контејнер са назнаком „контаминирани производи”.

Члан 7.

Ако субјект који се бави производњом, прерадом и прометом ситног воћа продаје другом субјекту свеже или смрзнуто ситно воће, пошиљку свежег или смрзнутог ситног воћа прати следећа документација:

1) копија потврде о извршеном упису у Централни регистар објеката;

2) потврда о регистрацији откупног места субјекта;

3) копија откупног листа, односно рачуна издатог за купљено свеже или смрзнуто ситно воће;

4) изјава субјекта да су у периоду руковања свежим или смрзнутим ситним воћем били обезбеђени услови хигијене хране;

5) спецификација врсте и количине воћа, са идентификационим ознакама серија или лотова.

Члан 8.

Свеже ситно воће допрема се у хладњачу у превозном средству које испуњава услове у складу са посебним прописом о хигијени хране.

Свеже ситно воће допремљено у превозном средству које не испуњава услове из става 1. овог члана, враћа се пошиљаоцу.

Подаци о враћеном свежем ситном воћу и превозном средству из става 2. овог члана евидентирају се у хладњачи.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: