Објављен „Службени гласник РС“ број 48 од 25.5.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о посебним условима хигијене ситног воћа у свежем и смрзнутом стању у фази производње, прераде и промета
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Листе српских стандарда из области опште безбедности производа
 • ПРАВИЛНИК o начину и условима електронске обраде и коришћења података Централне евиденције привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у априлу 2016. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 48 од 25.5.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања
Влада
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве”
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о промени назива Високе технолошке школе струковних студија Шабац
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Координационог тела за ефикасну заштиту права интелектуалне својине у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Туристичке организације Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
 • РЕШЕЊЕ о одређивању снабдевача који ће привремено обављати резервно снабдевање електричном енергијом
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар — 31. децембар 2016. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Агенције за привредне регистре за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4564/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4566/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4568/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4570/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4571/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4573/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4584/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4585/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4640/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4641/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4642/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4643/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4644/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4646/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4730/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4710/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4717/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4731/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4733/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4712/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4732/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
 • ПРАВИЛНИК о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим критеријумима на основу којих се сачињава План заштите од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину
 • ПРАВИЛНИК о посебним условима хигијене ситног воћа у свежем и смрзнутом стању у фази производње, прераде и промета
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Листе српских стандарда из области опште безбедности производа
 • ПРАВИЛНИК o начину и условима електронске обраде и коришћења података Централне евиденције привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре
 • ПРАВИЛНИК о Класификацији основа привременог ограничења права
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Плана заштите вода од загађивања на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 309-1/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 309-2/16
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења, садржини и обрасцу евиденције овлашћења за обављање стручног прегледа жичара
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о аеродромским накнадама
 • ОДЛУКА о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015. годину
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у априлу 2016. године
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-396/2016-1
 • ИСПРАВКА Наредбе о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Beograd и условима за одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Beograd
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обаваљања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника
 • АНЕКС 6 УГОВОРА о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ФДС д.о.о Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Julieta д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
ОГЛАСИ

Поделите: