Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
(važi do 31.12.2019.)

Službeni glasnik RS“, broj 123/2012, 115/2013, 66/2014, 86/2015, 11/2016, 60/2018, 47/2019 i 50/2019

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se oblik i sadržina prijave za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: evidenciona prijava), postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije obveznika PDV, oblik i sadržina poreske prijave poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: poreska prijava), kao i sadržina popisne liste o izvršenom popisu dobara koju sačinjava obveznik koji je podneo zahtev za brisanje iz evidencije za PDV (u daljem tekstu: popisna lista).

Član 2.

Evidenciona prijava podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u daljem tekstu: nadležni poreski organ).

Nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je:

1) za obveznika – pravno lice ili preduzetnika – organizaciona jedinica na čijem području ima sedište;

2) za obveznika – poljoprivrednika i drugo fizičko lice – organizaciona jedinica na čijem području ima prebivalište;

3) za obveznika – pravno lice koje je, prema obimu svojih poreskih obaveza, svrstano u velikog poreskog obveznika – Centar za velike poreske obveznike;

4) za obveznika – stalnu poslovnu jedinicu stranog lica registrovanu u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih društava (ogranak i dr.) – organizaciona jedinica na čijem području ima mesto poslovanja ili sedište.

Izuzetno od stava 2. tač. 1)-3) ovog člana, za obveznika – strano lice, nadležni poreski organ je Poreska uprava – Centrala.

Lice koje se registruje za obavljanje delatnosti kod Agencije za privredne registre može da, prilikom podnošenja registracione prijave za registraciju osnivanja subjekata i registraciju subjekata u jedinstveni registar poreskih obveznika u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje dodela poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu preko Agencije za privredne registre.

Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Evidenciona prijava podnosi se na Obrascu EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice iz člana 2. stav 4. ovog pravilnika podnosi evidencionu prijavu na Obrascu JRPPS – Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika koji je propisan pravilnikom kojim se uređuje dodela poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre.

Član 4.

Obrazac EPPDV sadrži podatke o licu koje se evidentira za obavezu plaćanja PDV (u daljem tekstu: podnosilac evidencione prijave), i to:

1) za identifikaciju;

2) o obavljanju delatnosti;

3) o računu u banci;

4) o poreskom punomoćniku.

Član 5.

U delu 1. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke za identifikaciju podnosioca evidencione prijave, unosi se:

1) pod rednim brojem 1.1. – poreski identifikacioni broj (PIB) iz potvrde o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji, odnosno iz Obrasca REG – Potvrda o izvršenoj registraciji – popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

2) pod rednim brojem 1.2. – jedinstveni matični broj građana (JMBG) iz Obrasca – Lična karta, izdatog od nadležnog organa, odnosno evidencioni broj za strance (EBS) koji je dodelio nadležni organ Republike Srbije – popunjavaju poljoprivrednici i druga fizička lica;

3) pod rednim brojem 1.3. – matični broj lica (pravnog lica, radnje, odnosno stalne poslovne jedinice stranog lica) iz Registra jedinica razvrstavanja – popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

4) pod rednim brojem 1.4. – firma (puna oznaka), u obliku u kome je navedena u statutu, odnosno registrovana kod organa nadležnog za registraciju – popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

5) pod rednim brojem 1.5. – firma (skraćena oznaka), u obliku u kome je navedena u statutu, odnosno registrovana kod organa nadležnog za registraciju – popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

6) pod rednim brojem 1.6. – ime i prezime podnosioca evidencione prijave – popunjavaju poljoprivrednici i druga fizička lica;

7) pod rednim brojem 1.7. – podaci o sedištu, odnosno prebivalištu – popunjava podnosilac evidencione prijave, i to:

(1) pod rednim brojem 1.7.1. – država u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave,

(2) pod rednim brojem 1.7.2. – opština u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave,

(3) pod rednim brojem 1.7.3. – mesto u kojem je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave,

(4) pod rednim brojem 1.7.4. – naziv ulice u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave,

(5) pod rednim brojem 1.7.5. – kućni broj (broj i slovo, ukoliko postoji slovna oznaka uz broj) u ulici u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave,

(6) pod rednim brojem 1.7.6. – sprat, broj stana i slovo (ukoliko postoji slovna oznaka uz broj) stana u kojem je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave,

(7) pod rednim brojem 1.7.7. – broj telefona u sedištu, odnosno prebivalištu podnosioca evidencione prijave,

(8) pod rednim brojem 1.7.8. – elektronska adresa podnosioca evidencione prijave.

Podaci pod red. br. 1.3, 1.4. i 1.5. nisu obavezni za podnosioca evidencione prijave koji tim podacima u skladu sa zakonom ne raspolaže.

U delu 2. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o obavljanju delatnosti, unosi se:

1) pod rednim brojem 2.1. – šifre i nazivi delatnosti za koje podnosilac evidencione prijave procenjuje da će u narednom periodu po osnovu obavljanja tih delatnosti ostvariti najveći promet i procenat učešća tih delatnosti u prometu dobara i usluga koji će biti izvršen u Republici Srbiji i inostranstvu, sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza;

2) pod rednim brojem 2.2. – datum početka obavljanja delatnosti koja podleže PDV (PDV aktivnosti);

3) pod rednim brojem 2.3. – iznos ukupnog prometa, bez PDV, u prethodnih 12 meseci – popunjavaju podnosioci evidencione prijave koji su obavljali delatnost u tom periodu;

4) pod rednim brojem 2.4. – iznos očekivanog ukupnog prometa, bez PDV, u narednih 12 meseci.

Ukupnim prometom, bez PDV, iz stava 3. tač. 3) i 4) ovog člana smatra se ukupan promet utvrđen u skladu sa članom 33. stav 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18 – u daljem tekstu: Zakon).

U delu 3. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o računu u banci, unose se podaci o mestu u kome se nalazi banka, nazivu banke kod koje podnosilac evidencione prijave ima račun i broju računa u toj banci, na koji će nadležni poreski organ vršiti povraćaj PDV.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, ako se podnosilac evidencione prijave – strano lice opredeli da mu se povraćaj PDV vrši na račun u banci njegovog poreskog punomoćnika, u delu 3. Obrasca EPPDV unose se podaci o računu u banci poreskog punomoćnika.

Polje – račun obveznika PDV, odnosno polje – račun poreskog punomoćnika označava se oznakom „x“ u zavisnosti od opredeljenja podnosioca evidencione prijave na koji će se račun vršiti povraćaj PDV.

U delu 4. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o poreskom punomoćniku stranog lica, unose se:

1) pod rednim brojem 4.1. – poreski identifikacioni broj (PIB), odnosno jedinstveni matični broj građana (JMBG) poreskog punomoćnika;

2) pod rednim brojem 4.2. – naziv poreskog punomoćnika;

3) pod rednim brojem 4.3. – ime i prezime poreskog punomoćnika;

4) pod rednim brojem 4.4. – broj fiksnog telefona poreskog punomoćnika;

5) pod rednim brojem 4.5. – elektronska adresa poreskog punomoćnika.

Član 6.

Nadležni poreski organ izdaje potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV na Obrascu PEPDV – Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7.

Ako se nakon podnošenja evidencione prijave promene podaci iskazani u evidencionoj prijavi, a koji su od značaja za oporezivanje, obveznik obaveštava nadležni poreski organ o nastalim promenama.

Podacima od značaja za oporezivanje iz stava 1. ovog člana smatraju se podaci o identifikaciji podnosioca evidencione prijave, iznosu ukupnog prometa, bez PDV, kao i podaci o poreskom punomoćniku.

Obveznik obaveštava nadležni poreski organ o promeni iznosa ukupnog prometa, bez PDV, u slučaju kada zbog promene tog iznosa dolazi do promene poreskog perioda.

Član 8.

Obveznik iz člana 38a st. 1. i 2. Zakona podnosi nadležnom poreskom organu zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV u kalendarskom mesecu u kojem je prestao da obavlja PDV aktivnost.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu ZBPDV – Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9.

Uz zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV obveznik podnosi popisnu listu i poresku prijavu za period od dana početka poreskog perioda u kojem je podnet zahtev za brisanje do dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti.

Popisna lista iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

1) opremi za vršenje delatnosti koju obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a za koju postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza;

2) objektima za vršenje delatnosti, koje obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a za koje postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza;

3) drugim dobrima koje obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza, odnosno po osnovu kojih ima obavezu obračunavanja PDV kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 6) Zakona;

4) ulaganjima u objekte za koje postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza na dan prestanka PDV aktivnosti;

5) ulaganjima u objekte za koja bi postojala obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza da su završena do dana prestanka PDV aktivnosti;

6) datim avansnim sredstvima po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza.

Podaci o opremi i objektima iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana su podaci o:

1) nazivu i opisu opreme, odnosno vrsti, opisu i lokaciji objekata;

2) nabavnoj ceni, odnosno ceni koštanja opreme, odnosno objekata, bez PDV;

3) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije po osnovu nabavke, odnosno proizvodnje opreme, odnosno objekata;

4) momentu prve upotrebe opreme, odnosno objekata;

5) iznosu ispravljenog odbitka prethodnog poreza za opremu, odnosno objekte.

Podaci o drugim dobrima iz stava 2. tačka 3) ovog člana su podaci o:

1) nazivu i vrsti dobara;

2) količini dobara;

3) nabavnoj ceni, odnosno ceni koštanja dobara, bez PDV;

4) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije po osnovu nabavke, odnosno proizvodnje dobara, odnosno po osnovu kojih ima obavezu obračunavanja PDV kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 6) Zakona.

Podaci o ulaganjima u objekte iz stava 2. tačka 4) ovog člana su podaci o:

1) vrsti, opisu i lokaciji objekta u koji je izvršeno ulaganje;

2) vrednosti izvršenog ulaganja u objekte, bez PDV;

3) datumu završetka ulaganja u objekte;

4) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije po osnovu ulaganja u objekte;

5) iznosu ispravljenog odbitka prethodnog poreza za ulaganja u objekte.

Podaci o ulaganjima u objekte iz stava 2. tačka 5) ovog člana su podaci o:

1) vrsti, opisu i lokaciji objekta u koji je izvršeno ulaganje;

2) vrednosti izvršenog ulaganja u objekte, bez PDV;

3) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu ulaganja u objekte.

Podaci o datim avansima iz stava 2. tačka 6) ovog člana su podaci o:

1) iznosu avansne uplate, bez PDV;

2) iznosu PDV obračunatog po osnovu avansne uplate;

3) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu avansne uplate.

Član 10.

Nadležni poreski organ sprovodi postupak po zahtevu za brisanje iz evidencije obveznika PDV u okviru kojeg vrši kontrolu podataka iz popisne liste.

Prilikom sprovođenja postupka iz stava 1. ovog člana, nadležni poreski organ vodi računa da ne dođe do dvostrukog oporezivanja prometa dobara i usluga PDV, odnosno do neoporezivanja prometa dobara i usluga na koji treba da se plati PDV.

Ako su ispunjeni uslovi za brisanje iz evidencije obveznika PDV, a po izmirenju obaveza po osnovu PDV, nadležni poreski organ izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije obveznika PDV.

Potvrda iz stava 3. ovog člana izdaje se na Obrascu PBPDV – Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11.

Lica iz člana 50. Zakona podnose nadležnom poreskom organu poresku prijavu na Obrascu PPPDV – Poreska prijava poreza na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz poresku prijavu iz stava 1. ovog člana, kao njen sastavni deo, podnosi se pregled obračuna PDV na Obrascu POPDV – pregled obračuna PDV za poreski period od __________ do _________ 20__. godine propisan pravilnikom kojim se uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV (u daljem tekstu: Pravilnik o pregledu obračuna PDV), osim ako tim pravilnikom nije drukčije propisano.

Poresku prijavu iz stava 1. ovog člana obveznik – strano lice podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave određenoj u spisku iz člana 2. stav 4. ovog pravilnika, prema mestu sedišta, odnosno prebivališta poreskog punomoćnika stranog lica.

Član 11a.

Poreska prijava, kao i izmenjena poreska prijava podnose se u elektronskom obliku, i to:

1) kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave; ili

2) popunjavanjem poreske prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave.

Član 11b.

Ako poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca prijave o tim nedostacima.

Poreska prijava iz stava 1. ovog člana ne smatra se podnetom.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži informaciju o formalnim nedostacima i matematičkim netačnostima.

Po dobijanju obaveštenja iz stava 1. ovog člana, podnosilac prijave je dužan da otkloni identifikovane nedostatke i podnese tako ispravljenu poresku prijavu.

Ispravljena poreska prijava iz stava 4. ovog člana ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom.

Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave i u elektronskom obliku o tome dostavi obaveštenje podnosiocu prijave.

Član 12.

Obrazac PPPDV sadrži podatke o:

1) poreskoj prijavi;

2) podnosiocu prijave;

3) prometu dobara i usluga;

4) prethodnom porezu;

5) poreskoj obavezi.

Član 13.

U delu I Obrasca PP PDV iskazuju se podaci o poreskoj prijavi, i to:

1) u polje 1.1. – Poreski period, upisuje se datum početka i završetka poreskog perioda;

2) u polje 1.2. – Izmena prijave, upisuje se broj 1 ako se podnosi izmenjena poreska prijava u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, u kom slučaju se u polje 1.2.a upisuje identifikacioni broj poreske prijave koja se menja.

Identifikacioni broj poreske prijave iz stava 1. tačka 2) ovog člana je:

1) identifikacioni broj poreske prijave, ako se menja poreska prijava podneta u elektronskom obliku;

2) broj bar koda, ako se menja poreska prijava koja nije podneta u elektronskom obliku.

U delu II Obrasca PP PDV iskazuju se podaci o podnosiocu poreske prijave, i to:

1) u polje 2.1. – Tip podnosioca, upisuje se oznaka 1 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV, odnosno oznaka 2 ako se poreska prijava podnosi za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV;

2) u polje 2.2. – Oznaka poreskog perioda, upisuje se oznaka 1 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV za kojeg je poreski period kalendarski mesec ili poreskog dužnika koji nije obveznik PDV, odnosno oznaka 3 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV za kojeg je poreski period kalendarsko tromesečje;

3) polja 2.3. – Poreski identifikacioni broj i 2.4. – Naziv, odnosno ime i prezime i adresa, popunjavaju se automatski na osnovu izbora ovlašćenog podnosioca poreske prijave;

4) u polje 2.5. – Elektronska pošta, upisuje se podatak o elektronskoj adresi podnosioca poreske prijave.

U delu III Obrasca PPPDV, koji podnosi obveznik PDV, iskazuju se podaci o iznosu osnovice, odnosno naknade za promet dobara i usluga i iznosu obračunatog PDV, a koji se iskazuju u odgovarajućim poljima Obrasca POPDV propisanog Pravilnikom o pregledu obračuna PDV (u daljem tekstu: Obrazac POPDV), u skladu sa tim pravilnikom, i to:

1) pod rednim brojem 1 – Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, u polju 001 iskazuje se podatak o iznosu naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 1.5 Obrasca POPDV;

2) pod rednim brojem 2 – Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza, u polju 002 iskazuje se podatak o iznosu naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 2.5 Obrasca POPDV;

3) pod rednim brojem 3 – Promet dobara i usluga po opštoj stopi:

(1) u polju 003 iskazuje se podatak o iznosu osnovice, odnosno naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 5.1 Obrasca POPDV,

(2) u polju 103 iskazuje se podatak o iznosu obračunatog PDV, a koji se iskazuje u polju 5.3 Obrasca POPDV;

4) pod rednim brojem 4 – Promet dobara i usluga po posebnoj stopi:

(1) u polju 004 iskazuje se podatak o iznosu osnovice, odnosno naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 5.4 Obrasca POPDV,

(2) u polju 104 iskazuje se podatak o iznosu obračunatog PDV, a koji se iskazuje u polju 5.5 Obrasca POPDV;

5) pod rednim brojem 5 – Zbir:

(1) u polju 005 iskazuje se podatak o ukupnom iznosu osnovice, odnosno naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 5.6 Obrasca POPDV,

(2) u polju 105 iskazuje se podatak o ukupno obračunatom PDV, a koji se iskazuje u polju 5.7. Obrasca POPDV.

U delu IV Obrasca PPPDV, koji podnosi obveznik PDV, iskazuju se podaci o nabavljenim dobrima i uslugama i prethodnom porezu, a koji se iskazuju u odgovarajućim poljima Obrasca POPDV, u skladu sa Pravilnikom o pregledu obračuna PDV, i to:

1) pod rednim brojem 6 – Prethodni porez plaćen prilikom uvoza:

(1) u polju 006 iskazuje se podatak o vrednosti uvezenih dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, a koji se iskazuje u polju 6.3 Obrasca POPDV,

(2) u polju 106 iskazuje se podatak o iznosu prethodnog poreza po osnovu uvoza dobara (PDV plaćen pri uvozu dobara koji se može odbiti kao prethodni porez), a koji se iskazuje u polju 9a.1 Obrasca POPDV;

2) pod rednim brojem 7 – PDV naknada plaćena poljoprivredniku:

(1) u polju 007 iskazuje se podatak o iznosu naknade za dobra i usluge nabavljene od poljoprivrednika, a koji se iskazuje u polju 7.1 Obrasca POPDV,

(2) u polju 107 iskazuje se podatak o iznosu prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika (PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku koja se može odbiti kao prethodni porez), a koji se iskazuje u polju 9a. 2 Obrasca POPDV;

3) pod rednim brojem 8 – Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. br. 6. i 7:

(1) u polju 008 iskazuje se podatak o iznosu naknade, osnovice, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga, osim podataka pod red. br. 6. i 7, a koji se iskazuje u polju 8đ Obrasca POPDV,

(2) u polju 108 podatak o iznosu prethodnog poreza, osim podataka pod red. br. 6. i 7, a koji se iskazuje u polju 9a.3 Obrasca POPDV;

4) pod rednim brojem 9 – Zbir:

(1) u polju 009 iskazuje se podatak o ukupnom iznosu naknade, osnovice, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga, a koji se iskazuju u polju 9 Obrasca POPDV,

(2) u polju 109 iskazuje se podatak o ukupnom iznosu prethodnog poreza, a koji se iskazuje u polju 9a.4 Obrasca POPDV.

U delu V Obrasca PPPDV, koji podnosi obveznik PDV, iskazuju se podaci o poreskoj obavezi, i to:

1) pod rednim brojem 10 – Iznos PDV u poreskom periodu, u polju 110 iskazuje se iznos PDV za uplatu ili za povraćaj, a koji se iskazuje u delu 10. Obrasca POPDV;

2) pod rednim brojem 11 – Povraćaj, podnosilac prijave koji je iskazao iznos poreza za povraćaj upisuje oznaku 1 ako se opredelio za povraćaj iskazanog iznosa, odnosno upisuje oznaku 0 ako se opredelio da iskazani iznos poreza koristi kao kredit za naredni period.

Lice koje nije obveznik PDV, a koje je za promet dobara i usluga za koji postoji obaveza obračunavanja PDV poreski dužnik u skladu sa Zakonom, u Obrascu PPPDV iskazuje podatke o obračunatom PDV i poreskoj obavezi, i to:

1) pod rednim brojem 3 – u polju 103 iznos obračunatog PDV za promet po opštoj stopi PDV;

2) pod rednim brojem 4 – u polju 104 iznos obračunatog PDV po posebnoj stopi PDV;

3) pod rednim brojem 5 – u polju 105 zbir iznosa iz polja 103 i 104;

4) pod rednim brojem 10 – iznos poreske obaveze po osnovu PDV.

Čl. 14 – 25.

(Brisani)

Član 26.

U obrasce EPPDV i PPPDV iznosi se upisuju, odnosno iskazuju u dinarima, bez decimala.

Član 27.

Obrasci EPPDV i ZBPDV moraju biti popunjeni čitko, štampanim slovima i u poljima predviđenim za popunjavanje.

Obrasci iz stava 1. ovog člana moraju biti potpisani lično od strane odgovornog lica podnosioca prijave.

Ako je Obrazac EPPDV, odnosno njegov deo, pripremio poreski savetnik, obavezan je da ga potpiše, uz unošenje svog poreskog identifikacionog broja.

Član 28.

Obveznik PDV kod kojeg na dan 1. januara 2013. godine dolazi do promene poreskog perioda zbog promene iznosa ukupnog prometa na osnovu kojeg se određuje poreski period u skladu sa Zakonom, nije dužan da nadležnom poreskom organu dostavi obaveštenje o toj promeni.

Član 29.

U poreskoj prijavi PDV koja se podnosi za poslednji poreski period u 2012. godini, iskazuju se podaci u skladu sa Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Službeni glasnik RS“, br. 94/04, 108/05 i 120/08).

Član 30.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Službeni glasnik RS“, br. 94/04, 108/05 i 120/08).

Član 31.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV: „Sl. glasnik RS“, broj 115/2013

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV: „Sl. glasnik RS“, broj 66/2014

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2014. godine.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV: „Sl. glasnik RS“, broj 86/2015

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 15. oktobra 2015. godine.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV: „Sl. glasnik RS“, broj 11/2016

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. marta 2016. godine.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV: „Službeni glasnik RS“, broj 60/2018

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV: „Službeni glasnik RS“, broj 47/2019

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2019. godine.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV: „Službeni glasnik RS“, broj 50/2019

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave
Red. br. Naziv organizacione jedinice Adresa organizacione jedinice Opštine koje obuhvata
1 2 3 4
1. Filijala A Novi Sad 1*) Novi Sad, Modena 7 Novi Sad,
Titel,
Beočin,
Sremski Karlovci,
Temerin,
Bačka Palanka i
Bač
2. Filijala B Novi Sad 2**) Novi Sad, Mihaila Pupina 14 Novi Sad,
Žabalj,
Bački Petrovac,
Vrbas i
Srbobran
3. Filijala B Subotica Subotica, Korzo 5 Subotica,
Bačka Topola,
Mali Iđoš,
Kanjiža i
Novi Kneževac
4. Filijala B Zrenjanin Zrenjanin, Trg doktora Zorana Đinđića 4 Zrenjanin,
Žitište,
Sečanj,
Novi Bečej i
Bečej
5. Filijala C Pančevo Pančevo, Trg Kralja Petra I 2-4 i
Masarikova 2
Pančevo,
Kovin,
Kovačica i
Opovo
6. Filijala C Vršac Vršac, Feliksa Milekera 17 Vršac,
Alibunar,
Bela Crkva i
Plandište
7. Filijala C Sombor Sombor, Staparski put 2 Sombor,
Kula,
Apatin i
Odžaci
8. Filijala B Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica, Kralja Petra prvog 44 Sremska Mitrovica,
Šid,
Ruma,
Irig i
Pećinci
9. Filijala B Stara Pazova Stara Pazova, Svetosavska 1 Stara Pazova i
Inđija
10. Filijala C Kikinda Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 25 i 34 Kikinda,
Senta,
Ada,
Čoka i
Nova Crnja
11. Filijala A Novi Beograd Beograd, Tošin Bunar 159 i
Bulevar Mihajla Pupina 167
Novi Beograd
12. Filijala B Čukarica Beograd, Lješka 11 i
Šumadijski trg 6a
Čukarica,
Obrenovac,
Barajevo i
Lazarevac
13. Filijala B Voždovac Beograd, Ustanička 130 Voždovac,
Sopot i
Mladenovac
14. Filijala B Zemun Zemun, Glavna 30 i
Magistarski trg 1
Zemun i
Surčin
15. Filijala B Palilula Beograd, Bulevar despota Stefana 120 i
27. marta 28-32
Palilula
16. Filijala B Zvezdara Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 77 i 288 Zvezdara i
Grocka
17. Filijala A Centar Beograd, Bulevar despota Stefana 118,
Makenzijeva 53,
Njegoševa 77,
Zeleni venac 16 i
Miška Kranjca 12
Stari grad,
Vračar,
Savski venac i
Rakovica
18. Filijala B Šabac Šabac, Karađorđeva 2 Šabac,
Bogatić,
Vladimirci i
Koceljeva
19. Filijala C Valjevo Valjevo, Vuka Karadžića 2 Valjevo,
Lajkovac,
Mionica,
Ljig,
Osečina i
Ub
20. Filijala C Smederevo Smederevo, Njegoševa 8 Smederevo,
Smederevska Palanka i
Velika Plana
21. Filijala C Loznica Loznica, Trg Jovana Cvijića 11 i 20 Loznica,
Mali Zvornik,
Krupanj i
Ljubovija
22. Filijala C Požarevac Požarevac, Stari korzo 49 Požarevac,
Veliko Gradište,
Malo Crniće,
Žabari,
Petrovac,
Kučevo,
Žagubica,
Golubac i
Kostolac
23. Filijala B Kragujevac Kragujevac, 27. marta 14 Kragujevac,
Aranđelovac,
Topola,
Rača,
Batočina,
Knić,
Lapovo i
Stragari
24. Filijala C Kruševac Kruševac, Trg despota Stefana 2 i
Trg mladih 1
Kruševac,
Trstenik,
Aleksandrovac,
Brus,
Varvarin i
Ćićevac
25. Filijala C Kraljevo Kraljevo, Cara Dušana 41 i
Trg Jovana Sarića 1
Kraljevo,
Vrnjačka Banja i
Raška
26. Filijala B Užice Užice, Trg partizana 8 i
Vidovdanska 7
Užice,
Požega,
Arilje,
Bajina Bašta,
Kosjerić,
Čajetina i
Sevojno
27. Filijala B Čačak Čačak, Gradsko šetalište 22 Čačak,
Ivanjica,
Gornji Milanovac i
Lučani
28. Filijala C Novi Pazar Novi Pazar, Avnoja bb i
28. novembra 80
Novi Pazar i
Tutin
29. Filijala C Jagodina Jagodina, Skver omladine 3 Jagodina,
Svilajnac,
Despotovac,
Rekovac,
Paraćin i
Ćuprija
30. Filijala C Prijepolje Prijepolje, Sandžačkih brigada 5 Prijepolje,
Nova Varoš,
Sjenica i
Priboj
31. Filijala B Niš Niš, Nikole Pašića 24,
Generala Milojka Lešjanina 19,
Sinđelićev trg 18 i
Balkanska 2/II
Niš,
Niš - Medijana,
Niš - Palilula,
Niš - Pantelej,
Niš - Crveni krst,
Niška Banja,
Doljevac,
Merošina,
Gadžin Han,
Knjaževac,
Soko Banja,
Ražanj,
Aleksinac i
Svrljig
32. Filijala B Leskovac Leskovac, Moše Pijade 4 i
Trg revolucije 45
Leskovac,
Vlasotince,
Crna Trava,
Bojnik,
Lebane i
Medveđa
33. Filijala C Pirot Pirot, Srpskih Vladara 87 i
Branka Radičevića 11
Pirot,
Bela Palanka,
Dimitrovgrad i
Babušnica
34. Filijala C Zaječar Zaječar, Dragoslava Srejovića 4 Zaječar,
Boljevac,
Negotin,
Majdanpek,
Kladovo i
Bor
35. Filijala C Vranje Vranje, Kralja Stefana Prvovenčanog 1 Vranje,
Vranjska banja,
Bujanovac,
Trgovište,
Preševo,
Vladičin Han,
Surdulica i
Bosilegrad
36. Filijala C Prokuplje Prokuplje, Srpske divizije 6 Prokuplje,
Blace,
Kuršumlija i
Žitorađa
37. Centar za velike poreske obveznike Beograd, Kralja Milana 5

*)  Filijala A Novi Sad 1 nadležna je za pravna lica sa teritorije grada Novog Sada i za sve obveznike (pravna lica, preduzetnike i fizička lica) sa teritorije opština koje obuhvata (Titel, Beočin, Sremski Karlovci, Temerin, Bačka Palanka i Bač).

**) Filijala B Novi Sad 2 nadležna je za preduzetnike i fizička lica sa teritorije grada Novog Sada i za sve obveznike (pravna lica, preduzetnike i fizička lica) sa teritorije opština koje obuhvata (Žabalj, Bački Petrovac, Vrbas i Srbobran).

Obrazac EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost

obrazac-eppdv

Obrazac PEPDV – Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV

obrazac-pepdv

Obrazac ZBPDV – Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV

obrazac-zbpdv

Obrazac PBPDV – Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV

obrazac-pbpdv

Obrazac PP PDV – Poreska prijava poreza na dodatu vrednost

obrazac-pp-pdv

Podelite: