Објављен „Службени гласник РС“ број 60 од 3.8.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • УРЕДБА о ближем уређењу услова које морају да испуне шеме електронске идентификације за одређене нивое поузданости

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 60 од 3.8.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о ближем уређењу услова које морају да испуне шеме електронске идентификације за одређене нивое поузданости
 • УРЕДБА o методологији за одређивање трошкова обраде крви и компонената крви
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о програму и начину полагања државног стручног испита
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о остваривању права на једнократну новчану помоћ, оспособљавању брачног друга и о накнади за школовање деце војног лица
 • ОДЛУКА о оснивању Академије пословних струковних студија Београд
 • ОДЛУКА о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2018. годину
 • ОДЛУКА о проглашењу престанка елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Народног музеја у Београду — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Народног музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Централног института за конзервацију
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Централног института за конзервацију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Управног одбора Клиничко-болничког центра „Звездара”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Клиничко-болничког центра „Звездара”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању допуна Годишњег програма рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7491/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7492/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7493/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7496/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7268/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7364/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7366/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7369/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7370/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7371/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7372/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7373/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7374/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7375/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7376/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7377/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7378/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7379/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7381/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7382/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7384/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7391/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7392/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7393/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7394/2018
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године – Истраживања за иновације
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Националног програма руралног развоја од 2018. до 2020. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области јонизујућих зрачења
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-2/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 446-1/18
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању репрезентативности удружења послодаваца
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању репрезентативности синдиката
 • РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 27471/15 и 12 других, Мирковић и други против Србије
Републичка изборна комисија
 • УПУТСТВО за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина (пречишћен текст)
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Комуналац” Кула
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Руском”, Руски Крстур
ОГЛАСИ

Поделите: