Објављен „Службени гласник РС“ број 47 од 28.6.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 47 од 28.6.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години
 • СТРАТЕГИЈА одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године
 • ОДЛУКА о утврђивању цркве Светог Димитрија са старим гробљем у Митровој Реци за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Алмашког краја у Новом Саду за просторно културно-историјску целину
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Академије васпитачко-медицинских струковних студија
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ o постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Смедерево” друштво с ограниченом одговорношћу Смедерево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Смедерево” друштво с ограниченом одговорношћу Смедерево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6432/2019
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6539/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада и пословања и финансијског плана за 2019. годину „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6545/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6537/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину поступања са архивом
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о изгледу обрасца и поступку издавања личне карте за странца и привремене личне карте за странца
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржини захтева за издавање, измену или обнову дозволе за производњу, односно промет прекурсора прве, друге или треће категорије
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника o обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о изостављању и замени (анонимизацији и псеудонимизацији) података у одлукама Високог савета судства
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-002060/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02056/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02053/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02058/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02054/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02057/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02059/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02055/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0092/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0594/18-11
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању губитка репрезентативности синдиката код послодавца, 07 број 07-661/2019-4
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању губитка репрезентативности синдиката код послодавца, 07 број 021-3/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката код послодавца
Друге организације
 • КОДЕКС пословне етике посредника у промету и закупу непокретности
ОГЛАСИ

Поделите: