Правилник o обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва

Службени гласник РС“, број 3/2017

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се врсте обавезних и препоручених здравствених прегледа одређених категорија запослених, других лица и клицоноша, услови, рокови и начин спровођења тих прегледа и извештавање, одређују заразне болести и носилаштво одређених микроорганизама и специфичних антитела који представљају разлог због којег се одређени послови не могу обављати или се морају предузети опште или посебне мере заштите од заразних болести.

Члан 2.

Обавезном здравственом прегледу, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (у даљем тексту: Закон) и овим правилником, подлежу лица запослена на пословима:

1) јавног снабдевања становништва водом за пиће, производње, промета, услуживања хране и другим пословима у којим долазе у непосредан контакт с храном или амбалажом која је у директном контакту с храном;

2) исхране, неге и одржавања хигијене у предшколским установама, установама за колективни смештај деце и омладине (ђачки и студентски домови, одмаралишта и др.), установама социјалне заштите за смештај одређених категорија лица (стара лица са посебним потребама, деца без родитељског старања и др.);

3) здравствених прегледа, лечења, неге и исхране болесника, на пословима одржавања хигијене, на одељењима са повећаним ризиком од заразе, у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, и то:

(1) на одељењима за акушерство са боксовима за новорођену децу;

(2) на одељењима за превремено рођену децу;

(3) на дечијим одељењима здравствених установа у којима се

обавља стационарна здравствена заштита;

(4) у операционим блоковима;

(5) на одељењима интензивне неге;

(6) на одељењима за лечење опекотина и трансплантације ткива и органа;

(7) на одељењима за хемодијализу и перитонеалну дијализу;

(8) на одељењима онкологије и палијативне неге;

4) производње, промета и издавања лекова и медицинских средстава, односно који на други начин долазе у непосредан контакт са лековима и медицинским средствима;

5) пружања хигијенске неге и улепшавања лица и тела и пословима пружања немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже (јавна купалишта, „wellness” центри, берберске, фризерске, масерске, педикирске, маникирске, козметичке услуге, као и услуге депилације, тетоваже, пирсинга и сл.) као и на пословима производње козметичких средстава;

6) обављање обавезне праксе у току школовања у објектима у којима се обављају делатности утврђене у ставу 1. овог члана.

Члан 3.

Здравствени прегледи лица из члана 2. овог правилника обухватају:

1) обавезни здравствени преглед пре започињања обављања делатности или пре започињања обавезне праксе лица;

2) обавезни здравствени преглед током обављања делатности на шест или дванаест месеци, а по епидемиолошким и клиничким индикацијама и раније;

3) обавезни здравствени преглед ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести;

4) препоручени здравствени преглед ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести.

Преглед доктора медицине обухвата анамнезу, статус и лабораторијски преглед узетог биолошког материјала, у складу са Законом, овим правилником и стручно методолошким упутствима. Доктор медицине о извршеним обавезним и препорученим здравственим прегледима, води медицинску документацију, евиденције и доставља извештаје у складу са законом.

Лица запослена на пословима из члана 2. тач. 1) и 2) овог правилника, у периоду између два обавезна здравствена прегледа, сваку промену у здравственом стању (појава повишене температуре, повраћање, пролив, кашаљ, кијање, цурење носа, промена на кожи и сл.) мора пријавити одговорном лицу у правном лицу или предузетнику, који поступају у складу са законом.

Члан 4.

Обавезни здравствени преглед лица запослених на пословима јавног снабдевања становништва водом за пиће као и лица која долазе у контакт са водом и амбалажом у непосредном контакту са водом, у производњи флаширане воде обухвата:

1) преглед доктора медицине – анамнеза, на заразне болести које се могу пренети водом за пиће;

2) преглед доктора медицине на гнојна, гљивична и паразитарна обољења коже, нокти и длаке и видљиве слузокоже;

3) лабораторијски преглед столице на Salmonellaе и Shigellaе;

4) лабораторијски преглед столице на цревне протозое (Lamblia intestinalis, Entamoeba histolytica).

Здравствени преглед лица запослених на пословима из става 1. овог члана обавља се на шест месеци.

Члан 5.

Обавезни здравствени преглед лица која обављају послове у производњи, промету, услуживању хране и другим пословима у којима долазе у непосредан контакт с храном или амбалажом која је у непосредном контакту с храном обухвата;

1) преглед доктора медицине – анамнеза на заразне болести које се могу пренети храном;

2) преглед доктора медицине на гнојна, гљивична и паразитарна обољења коже, нокти и длаке, видљиве слузокоже, а према епидемиолошким и клиничким индикацијама и преглед на туберкулозу плућа;

3) лабораторијски преглед бриса ждрела и носа на Staphylococcus aureus, коагулаза позитиван;

4) лабораторијски преглед столице на Salmonellaе и Shigellaе;

5) лабораторијски преглед столице на цревне протозое (Lamblia intestinalis, Entamoeba histolytica).

Здравствени преглед лица запослених на пословима из става 1. овог члана обавља се на шест месеци.

Члан 6.

Обавезни здравствени преглед лица запослених на пословима исхране и неге деце у јасленим групама и одржавања хигијене у предшколским установама, установама за колективни смештај деце и омладине и установама социјалне заштите за смештај одређених категорија лица обухвата:

1) преглед доктора медицине на гнојна, гљивична и паразитарна обољења коже, нокти и длаке, видљиве слузокоже и туберкулозу плућа;

2) рентгенско снимање плућа ако постоје клиничке и епидемиолошке индикације;

3) лабораторијски – лабораторијски преглед бриса ждрела и носа на Staphylococcus aureus, коагулаза позитиван;

4) лабораторијски – лабораторијски преглед столице на Salmonellaе и Shigellaе;

5) лабораторијски преглед столице на цревне протозое (Lamblia intestinalis, Entamoeba histolytica).

Здравствени прегледи лица запослених на пословима из става 1. овог члана обавља се на шест месеци.

Члан 7.

Обавезни здравствени преглед лица запослених на пословима здравствених прегледа, лечења и другим облицима здравствене службе, на одељењима утврђеним у члану 2. тачка 3) овог правилника обухвата преглед доктора медицине на гнојна и гљивична обољења коже, ноктију и длаке и преглед видљиве слузокоже.

Здравствени преглед лица из става 1. овог члана обавља се једном годишње.

Члан 8.

Здравствени прегледи лица запослених на пословима неге и исхране болесника и пословима одржавања хигијене у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, на одељењима утврђеним у члану 2. тачка 3. овог правилника обухвата:

1) преглед доктора медицине на гнојна, гљивична и паразитарна обољења коже, нокти и длаке, видљиве слузокоже и туберкулозу плућа;

2) рентгенско снимање плућа ако постоје клиничке и епидемиолошке индикације;

3) лабораторијски преглед бриса ждрела и носа на Staphylococcus aureus, коагулаза позитиван;

4) лабораторијски преглед столице на Salmonellaе и Shigellaе;

5) лабораторијски преглед столице на цревне протозое (Lamblia intestinalis, Entamoeba histolytica).

Здравствени прегледи лица из става 1. овог члана обављају се на шест месеци.

Члан 9.

Здравствени преглед лица запослених на пословима производње и израде лекова и медицинских средстава, односно који на други начин долазе у непосредан контакт са лековима и медицинским средствима, обухвата:

1) преглед доктора медицине на гнојна, гљивична и паразитарна обољења коже, нокти и длаке, видљиве слузокоже и туберкулозу плућа;

2) рентгенско снимање плућа ако постоје клиничке и епидемиолошке индикације;

3) лабораторијски преглед бриса ждрела и носа на Staphylococcus aureus, коагулаза позитиван;

4) лабораторијски преглед столице на Salmonellaе и Shigellaе;

5) лабораторијски преглед столице на цревне протозое (Lamblia intestinalis, Entamoeba histolytica).

Здравствени прегледи лица из става 1. овог члана обављају се на шест месеци.

Члан 10.

Здравствени преглед лица запослених на пословима промета и издавања лекова и медицинских средстава, односно који на други начин долазе у непосредан контакт са лековима и медицинским средствима који се издају обухвата:

1) преглед доктора медицине на гнојна, гљивична и паразитарна обољења коже, нокти и длаке, видљиве слузокоже и туберкулозу плућа;

2) рентгенско снимање плућа ако постоје клиничке и епидемиолошке индикације.

Здравствени прегледи лица из става 1. овог члана обављају се једном годишње.

Члан 11.

Здравствени прегледи лица запослених на пословима пружања хигијенске неге и улепшавања лица и тела и пословима пружања немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже (јавна купалишта, „wellness” центри, берберске, фризерске, масерске, педикирске, маникирске, козметичке услуге, као и услуге депилације, тетоваже, пирсинга и сл.) као и на пословима производње козметичких средстава, обухвата:

1) преглед доктора медицине на гнојна, гљивична и паразитарна обољења коже, нокти и длаке, видљиве слузокоже и туберкулозу плућа;

2) рендгенско снимање плућа ако постоје клиничке и епидемиолошке индикације;

3) лабораторијски преглед бриса ждрела и носа на Staphylococcus aureus, коагулаза позитиван;

4) лабораторијски преглед столице на Salmonellaе и Shigellaе;

5) лабораторијски преглед столице на цревне протозое (Lamblia intestinalis, Entamoeba histolytica).

Здравствени прегледи лица из става 1. овог члана обављају се на шест месеци.

Члан 12.

Лица која у току школовања обављају обавезну праксу на пословима утврђеним у члану 2. овог правилника подлежу обавезном здравственом прегледу прописаном за запослене на пословима на којима ће обављати обавезну праксу, под условима, у роковима и на начин прописан за лица запослена на тим пословима.

Члан 13.

Здравствени преглед запослених лица из члана 2. овог правилника обавља се и када се заразне болести појаве на радном месту или у породици, ако за то постоје епидемиолошке и клиничке индикације.

Предлог за здравствени преглед лица у периоду краћем од прописаног може дати епидемиолог, одговорно лице у објекту, изабрани лекар запосленог лица и санитарни инспектор.

Члан 14.

Ако се приликом здравствених прегледа прописаних овим правилником посумња да је лице које је запослено на пословима из члана 2. овог правилника, односно лице које обавља обавезну праксу на тим пословима, оболело или је носилац узрочника заразне болести која може угрозити здравље корисника производа или услуга које то лице пружа, том лицу могу се наложити и други здравствени прегледи потребни за потврђивање дијагнозе заразне болести на коју се сумња, односно за потврђивање узрочника одређене заразне болести, ради лечења и предузимања других мера у складу са законом.

Предлог за здравствени преглед лица из става 1. овог члана може дати епидемиолог, одговорно лице у објекту, изабрани лекар запосленог лица и санитарни инспектор.

Члан 15.

Ако се приликом здравствених прегледа утврђених овим правилником код лица која треба да заснују радни однос на пословима утврђеним у члану 2. овог правилника, код лица запослених на тим пословима, или код лица која обављају обавезну праксу на тим пословима, открије позитиван налаз доктора медицине, односно позитиван лабораторијски налаз – та лица се не смеју запошљавати, односно забрањује им се обављање послова или обавезне праксе на тим пословима, до добијања негативног налаза доктора медицине, односно лабораторијског налаза.

Завод, односно институт за јавно здравље о позитивном налазу доктора медицине, односно позитивном лабораторијском налазу обавештава прегледано лице, послодавца или школу, као и орган управе надлежан за послове санитарног надзора. 

Mерa забране обављање послова или обавезне праксе на тим пословима, до добијања негативног налаза. За спровођење мере забране обављање послова или обавезне праксе на тим пословима, до добијања негативног налаза доктора медицине односно лабораторијског налаза одговоран је предузетник или одговорно лице у правном лицу као и запослено лице.

Члан 16.

Контролни преглед лица са позитивним налазом – носилаца Salmonellaе и Shigellaе врши се почев од шестог дана од дана завршене терапије, узастопним тродневним лабораторијским прегледом столице. Контролни преглед лица – са позитивним налазом – носилаца цревних протозоа Lamblia intestinalis и Entamoeba histolytica врши се почев од осмог дана од дана завршене терапије, узастопном тродневном контролом столице добијене провокацијом.

Контролни преглед лица са позитивним налазом – носилаца Staphylococcus aureusa коагулаза позитивног, врши се почев од трећег дана од дана завршене терапије, узастопном дводневном контролом бриса ждрела и носа.

Члан 17.

Контролни преглед лица са позитивним налазом гљивичних и паразитарних обољења коже, нокти и длаке врши се по добијању негативног налаза доктора одговарајуће гране медицине.

Ако се приликом обављања прегледа доктора медицине на гнојна, гљивична и паразитарна обољења коже, нокти и длаке и у инспекцијском надзору у објектима под санитарним надзором, утврди да нокти запосленог лица нису чисти, подрезани, без гела и нелакирани, а коса, брада и бркови чисти и уредни, доктор медицине ће захтевати да лице исте уреди, а санитарни инспектор привремено забранити обављање послова, док се утврђени недостаци не отклоне.

Члан 18.

Извештај о прегледу доктора медицине и лабораторијскoм налазу здравственог прегледа лица из члана 2. овог правилника, уписује се у санитарну књижицу.

Санитарна књижица и евиденција зaпослених лица која су извршила обавезни здравствени преглед, оверене од стране одговорног лица потписом и печатом, чувају се у објекту где запослено лице обавља делатност, а лица која обављају праксу носе са собом.

Образац санитарне књижице и евиденције запослених лица која су извршила обавезни здравствени преглед одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део (Прилог бр. 1 и Прилог бр. 2).

Члан 19.

Обавезни здравствени прегледи даваоца крви, ћелија, ткива, органа или делова органа који се пресађују, ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести, обухватају:

1) преглед доктора одговарајуће гране медицине;

2) лабораторијски преглед крви на присуство анти-HIV антитела, HBs антигена, анти-НCV антитела, и антитрепонемалних антитела;

3) друге прегледе у складу са прописима који регулишу ову област.

Ако је при прегледу даваоца крви, ћелија, ткива, органа или делова органа који се пресађују добијен позитиван лабораторијски налаз на неки испитивани параметар, врши се потврдно тестирање донације.

О потврдном позитивном лабораторијском налазу материјала из става 2. овог члана обавештава се давалац о одлагању или опозиву за будуће донације, саветује и упућује се на лечење даваоца, а донације од позитивног даваоца, унутар шест месеци поново се прегледају.

Члан 20.

Обавезни здравствени прегледи трудница ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести обухватају:

1) преглед доктора медицине – гинеколога;

2) лабораторијско испитивање на:

(1) рубелу и токсоплазмозу, инфекцију узроковану цитомегаловирусом и хепрес вирусом, у прва три месеца трудноће/TORCH);

(2) присуство антитрепонемалних антитела у првом и последњем триместру трудноће и код породиља које су родиле мртворођено дете после 20. недеље трудноће или је плод био тежи од 500 грама, као и кад не постоји доказ о адекватно леченом sifilisu током трудноће;

(3) инфекцију hepatitis B вирусом (HBs антиген), у последњем триместру трудноће;

(4) лабораторијски преглед копрокултуре на Salmonellае и Shigellае, после 36. недеље трудноће;

(5) лабораторијски преглед бриса ждрела и носа на Staphylococcus aureus, коагулаза позитиван после 36. недеље трудноће.

Члан 21.

Обавезни здравствени прегледи лица на лечењу хемодијализом ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести, обухватају:

1) преглед доктора одговарајуће гране медицине;

2) лабораторијски преглед крви на присуство HBs антигена, PCR HCV RNK анти-HIV антитела, пре започињања хемодијализе;

3) лабораторијски преглед крви на: антитела CMV, malariae, Тoxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi, leishmaniosis према епидемиолошким индикацијама;

4) лабораторијски преглед на присуство метицилин резистентног Staphylococcus aureus и ванкомицин резистентног Enterococcus faecalis/faecium, ентеробактерије које луче бета-лактамазе проширеног спектра и карбапенемазе по клиничким и епидемиолошким индикацијама.

Пре започињања лечења хемодијализом или у току лечења, HBs антиген-негативни пацијенти, морају се вакцинисати против hepatitisa B у складу са прописом са којим се уређује имунизација и хемиопрофилакса.

Утврђивање нивоа анти-HBs антитела, лица из става 1. овог члана која су потпуно вакцинисана против hepatitisa B, врши се једном годишње, у складу са стручно методолошким упутствима.

Члан 22.

Обавезни здравствени прегледи лица која су била акцидентално изложена доказано инфективном или потенцијално инфективном материјалу ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести обухватају:

1) преглед доктора медицине и утврђивање вакциналног статуса против вирусног hepatitisa B;

2) лабораторијски преглед крви на присуство анти-HIV антитела, HBs антигена, анти-HBs антитела и анти-HCV антитела одмах након акцидента;

3) поновни лабораторијски преглед крви на присуство анти-HIV антитела шест и дванаест недеља и шест месеци након акцидента;

4) поновни лабораторијски преглед крви на присуство HBs антигена и анти-HCV антитела 12 недеља и шест месеци након акцидента;

5) PCR HCV RNK тест у четвртој и шестој недељи након акцидента;

6) лабораторијски преглед крви на друге инфективне агенсе којима је лице било изложено – према клиничким и епидемиолошким индикацијама одмах након акцидента.

Извор или потенцијални извор инфекције – доказано инфективни или потенцијално инфективни материјал, лабораторијски се прегледа на присуство анти-HIV антитела, HBs антиген, анти-HCV антитела и друге инфективне агенсе према клиничким и епидемиолошким индикацијама, одмах након акцидента.

Постекспозициона профилакса врши се у складу са прописом којим се уређује имунизација и хемиопрофилакса.

Члан 23.

Обавезни здравствени прегледи одојчади или деце која су током трудноће, рађања или по рођењу била изложена HIV инфекцији или вирусној hepatitis C или hepatitis B инфекцији, као и одојчади са сумњом на конгенитални сифилис ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести, обухватају:

1) преглед доктора медицине;

2) лабораторијски преглед крви на присуство генома вируса HIV – реакцијом ланчане полимеризације (PCR HIV DNK) у трећем дану живота и најмање још једном до навршених шест месеци живота (са навршеним првим, четвртим или шестим месецом живота);

3) лабораторијски преглед крви на присуство анти-HIV антитела код деце од навршених 18. месеци живота;

4) лабораторијски преглед крви на присуство анти-HCV антитела и HBs антигена од навршених 12 месеци живота;

5) лабораторијски преглед крви и ликвора квантитативним нетрепонемалним тестом (VDRL) односно IgM immunoblot тестом и PCR тестом.

Преглед крви, код серореактивне одојчади, квантитативним нетрепонемалним тестом врши се свака два до три месеца док не постану нереактивни или титар антитела значајно не падне.

Преглед мождинске течности квантитативним нетрепонемалним тестом, код серореактивне одојчади, врши се сваких шест месеци док се не добију нормални резултати.

Члан 24.

Обавезни здравствени прегледи новорођенчади, односно одојчади рођених од мајки са сумњом на инфекцију вирусом рубеле или потврђеном инфекцијом вирусом рубеле у трудноћи, односно са сумњом на конгенитални рубела синдром ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести обухватају:

1) преглед доктора медицине;

2) лабораторијски преглед крви на рубела антитела одмах по рођењу, а по потреби од прве до треће недеље по рођењу и шест и дванаест месеци по рођењу;

3) лабораторијски преглед бриса назофаринкса, коњуктиве, узорка урина, крви и мождинске течности, на присуство вируса рубеле, одмах по рођењу.

Члан 25.

Обавезан здравствени преглед особа којима су одређене мере принудног смештаја, односно издржавање казне затвора ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести обухватају:

1) преглед доктора медицине на туберкулозу пре пријема;

2) рендгенско снимање плућа ако постоје клиничке и епидемиолошке индикације;

3) лабораторијски преглед крви на присуство анти-HIV антитела, анти-HCVантитела и HBS Ag, ако постоје клиничке и епидемиолошке индикације.

Члан 26.

Здравствени прегледи лица смештених у социјалне установе у којима се обавља и здравствена делатност, као и лица смештена у ђачке и студенске домове, ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести обухватају:

1) преглед доктора медицине на туберкулозу плућа пре пријема;

2) рендгенско снимање плућа ако постоје клиничке и епидемиолошке индикације;

3) лабораторијски преглед крви на присуство анти-HIVантитела, HBsAg, анти-HCV антитела, као и преглед крви на друге полно преносиве инфекција уколико постоје клиничке или епидемиолошке индикације;

4) преглед на присуство метицилин резистентног Staphylococcus aureus и ванкомицин резистентног Enterococcus faecalis/faecium, ентеробактерије које луче бета-лактамазе проширеног спектра и карбапенемазе у социјалним установама у којима се обавља и здравствена делатност, по клиничким и епидемиолошким индикацијама.

Члан 27.

Обавезни здравствени прегледи лица која траже азил ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести обухватају:

1) први лекарски преглед у првих седам дана, ради откривања акутних заразних болести и утврђивања вакциналног статуса, обавезне вакцинације и упутства о здравственом надзору, у трајању од 21 дан;

2) допунски лекарски преглед ради утврђивања хроничних заразних болести или клицоноштва обухвата:

(1) рендгенско снимање плућа на туберкулозу, а за млађе женске особе и децу испод 14 година туберкулински тест;

(2) лабораторијски преглед столице на salmonellаe i shigele и цревне протозое;

3) преглед коже и косе на знакове шуге и вашију;

4) за лице које долази из тропских земаља или су кроз њих пролазили и преглед на маларију и колеру;

5) циљано испитивање (у анамнези) да ли су боловали или болују или су били изложени ризику за инфекције које се преносе сексуалним или парентералним путем и препоручити тестирање на HIV, HBV, HCV, сифилис и друге патогене;

6) на основу података добијених анамнезом и прегледом, по потреби, треба укључити и друге анализе или прегледе у складу са законом.

Члан 28.

Обавезан здравствени преглед жена које су на програмима инсеминације или вештачке оплодње ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести обухвата:

1) преглед доктора медицине – гинеколога;

2) обавезно лабораторијско испитивање на:

(1) рубелу и токсоплазмозу, инфекцију узроковану цитомегаловирусом и хепрес вирусом/TORCH);

(2) присуство антитрепонемалних антитела;

(3) HIV инфекцију (анти-HIV антитела);

(4) инфекцију hepatitis B вирусом (HBs антиген);

(5) инфекцију hepatitis C вирусом (анти-HCV антитела).

Члан 29.

Обавезан здравствени преглед здравствених радника који су експонирани HBV вирусу на HBsAg или анти-HBs у зависности од тога да ли су вакцинисани против hepatitisa B ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести, обухвата:

1) лабораторијско одређивање нивоа анти-HBs антитела, једном годишње, код експонираних здравствених радника из става 1. овог члана који су вакцинисани по пропису којим се уређује имунизација и хемиопрофилакса;

2) лабораторијско одређивање нивоа анти-HBs антитела код експонираних здравствених радника из тачке 1) овог члана који нису вакцинисани или нису вакцинисани потпуно, вакцинација се врши одмах, у складу са прописом којим се уређује имунизација и хемиопрофилакса.

Члан 30.

Препоручени здравствени преглед трудница, ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести, обухвата:

1) лабораторијски преглед крви на варичела инфекцију, Neisseria gonorrhoea и Chlamydia trachomatis инфекцију, инфекцију Parvovirus B19, malariae, Chagas – ово обољење према епидемиолошким индикацијама;

2) лабораторијски преглед бриса вагине и ректума између 35. и 37. недеље трудноће на присуство beta hemolitičkog streptokoka grupe B;

3) лабораторијски преглед хемокултуре код свих фебрилних трудница, према предлогу инфектолога;

4) лабораторијско одређивање анти-HIV антитела при првој посети гинекологу, а према епидемиолошким индикацијама, поновно тестирање пре 36. недеље као и у 38. недељи трудноће;

5) лабораторијско одређивање анти-HCV антитела у последњем триместру трудноће ако постоје клиничке или епидемиолошке индикације.

Члан 31.

Препоручени здравствени преглед жртава сексуалног напада или злостављања ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести, обухвата:

1) лекарски преглед одмах након напада или злостављања, a затим након две недеље, три месеца и шестог месеца;

2) преглед на Trichomonas vaginalis одмах, а у случају негативног резултата поновни преглед према упутству лекара ;

3) преглед на Neisseria gonorrhoeae и Chlamydia trachomatis одмах, а у случају негативног резултата поновни преглед према упутству лекара;

4) преглед крви на присуство анти-HIV антитела, HBs антигена и трепонемалних антитела одмах, а у случају негативног резултата поново након трећег и шестог месеца након напада или злостављања;

5) уколико је ниво анти-HBs антитела ≥ 10 IU/L у време напада лице потпуно вакцинисано против вирусног hepatitisa B, утврђујe се ниво анти-HBs антитела, није потребно праћење везано за hepatitis B инфекцију.

Члан 32.

Препоручени здравствени преглед лица са дијагностикованом активном туберкулозом ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести обухвата:

1) лабораторијски преглед крви на присуство анти-HIV антитела, анти-HCV антитела, HBs антигена и анти-трепонемална антитела по клиничким и епидемиолошким индикацијама, одмах по започињању лечења;

2) истраживање контаката у складу са стручно методолошким упутствима.

Члан 33.

Препоручени здравствени преглед лица са клинички манифестним знацима или симптомима који указују на ослабљен имунолошки систем ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести обухвата:

1) лабораторијско испитивање крви на присуство анти-HIV антитела, анти-HCV антитела, HBs антигена и анти-трепонемална антитела, по клиничким и епидемиолошким индикацијама, одмах по започињању лечења;

Здравствени преглед особа садијагностикованом HIV инфекцијом обухвата: oдређивање броја CD4 лимфоцита, виремије PCR RNK HIV тестом и резистенције HIV-а на антиретровирусне лекове у складу са клиничким смерницама.

Члан 34.

Препоручени здравствени преглед лица која су била потенцијално, ненасилно изложена инфекцији која се преноси парентералним или сексуалним путем обухвата:

1) преглед доктора медицине;

2) лабораторијски преглед крви на присуство анти-HIV антитела, анти-HCV антитела, HBs антигена и анти-трепонемална антитела;

3) преглед на Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae и Chlamydia trachomatis.

Члан 35.

Здравствени преглед особа које су носиоци антигена hepatitisa B i C обухвата:

1) лабораторијски преглед крви на PCR RNK HCV и PCR DNK HBV;

2) преглед крви на анти-HIV.

Здравствени преглед лица из става 1. овог члана обавља се сваких шест месеци.

Члан 36.

Позитиван резултат лабораторијског испитивања у обавезним и препорученим здравственим прегледима биолошког материјала на присуство анти-HIV антитела, анти-HCV антитела, антитрепонемалних антитела и HbsAg, не сме бити ограничење за пружање медицинских или других услуга, као што су смештај у установе социјалне заштите (домови за стара лица, домови за незбринуту децу, сигурне куће за жртве насиља, ђачке и студентске домове).

Члан 37.

Обавезни или препоручени здравствени прегледи ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести могу бити прописани и за друге категорије становништва према клиничким и епидемиолошким индикацијама и у складу са препорукама Светске здравствене органиације и других међународних здравствених организација.

Меру обавезног и препорученог здравственог прегледа за одређене категорије становништва из става 1. овог члана, организују и спроводе надлежне здравствене установе, у складу са законом.

Члан 38.

О извршеним обавезним и препорученим здравственим прегледима, укључујући и добровољно поверљиво саветовање и тестирање (ДПСТ), води се прописана медицинска документација и евиденција у писменом или електронском облику у складу са законом.

Образац за добровољно поверљиво саветовање и тестирање (ДПСТ) из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део (Прилог бр. 3).

Члан 39.

Здравствене установе, које врше обавезне и препоручене здравствене прегледе за одређене категорије становништва дужне су да достављају извештаје надлежном заводу, односно институт за јавно здравље, о броју прегледаних особа, броју и врсти извршених прегледа, броју позитивних лабораторијских налаза, по категоријима становништва једном месечно. А заводи односно институти за јавно здравље извештавају Завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије.

Члан 40.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених, других лица и клицоноша („Службени гласник РС”, бр. 20/06 и 27/06).

Члан 41.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилог 1 – Образац санитарне књижице

pravilnik o obaveznim lekarskim pregledima - obrazac sanitarne knjižice 1pravilnik o obaveznim lekarskim pregledima - obrazac sanitarne knjižice 2pravilnik o obaveznim lekarskim pregledima - obrazac sanitarne knjižice 3pravilnik o obaveznim lekarskim pregledima - obrazac sanitarne knjižice 4pravilnik o obaveznim lekarskim pregledima - obrazac sanitarne knjižice 5

Прилог 2 – Евиденција лица запослених у објекту која су под здравственим надзором

pravilnik o obaveznim lekarskim pregledima - evidencija lica zaposlenih u objektu

Прилог 3 – Образац за евиденцију података о клијенту / клијенткињи саветовалишта за ХИВ и ППИ

pravilnik o obaveznim lekarskim pregledima - obrazac za evidenciju podataka za hiv i ppipravilnik o obaveznim lekarskim pregledima - obrazac za evidenciju podataka za hiv i ppi 2pravilnik o obaveznim lekarskim pregledima - obrazac za evidenciju podataka za hiv i ppi 3pravilnik o obaveznim lekarskim pregledima - obrazac za evidenciju podataka za hiv i ppi 4

Поделите: