Правилник о начину на који предузетници у пореском билансу исказују трансферне цене

„Службени гласник РС“, број 20/2014

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин на који порески обвезници – предузетници, који воде пословне књиге по систему простог или двојног књиговодства, у пореском билансу исказују трансферне цене и цене трансакција утврђене по принципу „ван дохвата руке“.

Члан 2.

Предузетници из става 1. овог правилника уз порески биланс подносе документацију о трансакцијама са повезаним лицима у форми извештаја, односно извештаја у скраћеном облику, у складу са Правилником о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке“ примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима („Службени гласник РС“, бр. 61/13 и 8/14).

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Поделите: