Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i između subjekata javnog sektora, kao i o načinu i postupku dostavljanja i preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vršenja tog nadzora
(važi do 05.03.2018.)

Službeni glasnik RS“, broj 88/2015

 

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i 68/15 – u daljem tekstu: Zakon) između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, kao i između subjekata javnog sektora.

Ovim pravilnikom se, u smislu člana 8. stav. 2. Zakona, bliže uređuje i način i postupak dostavljanja podataka o preuzetim obavezama u komercijalnim transakcijama subjekata javnog sektora iz stava 1. ovog člana, Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, trezoru autonomne pokrajine i trezorima jedinica lokalne samouprave, kao i način i postupak dostavljanja podataka o neizmirenim obavezama u rokovima utvrđenim Zakonom, korisnika javnih sredstava čiji se računi vode u pripadajućem konsolidovanom računu trezora, od strane tih trezora, Ministarstvu finansija – Odeljenju za budžetsku inspekciju, a u cilju sprovođenja nadzora iz člana 2. ovog pravilnika.

Ovim pravilnikom se, u smislu člana 8. stav 3. Zakona, bliže uređuje način i postupak preuzimanja podataka o neizmirenim obavezama javnih preduzeća i društava kapitala čiji su osnivači javna preduzeća, iz informacionog sistema Ministarstva finansija – Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), od strane Ministarstva finansija – Odeljenja za budžetsku inspekciju, u cilju sprovođenja nadzora iz člana 2. ovog pravilnika.

Član 2.

Nadzor u smislu člana 8. Zakona vrši Ministarstvo finansija – Odeljenje za budžetsku inspekciju (u daljem tekstu: Odeljenje za budžetsku inspekciju), kod subjekata kod kojih budžetska inspekcija ima nadležnost da vrši kontrolu primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja budžetskih sredstava u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje budžetski sistem.

1. Način i postupak dostavljanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora nadležnim trezorima

Član 3.

U cilju sprovođenja nadzora iz člana 2. ovog pravilnika, Uprava za trezor, trezor autonomne pokrajine i trezori jedinica lokalne samouprave, prikupljaju podatke o preuzetim obavezama od subjekata javnog sektora iz člana 1. stav 1. ovog pravilnika koje oni dostavljaju kroz informacioni sistem Uprave za trezor i budžetsko informacioni sistem trezora autonomne pokrajine.

Član 4.

Subjekti javnog sektora iz člana 1. stav 1. ovog pravilnika dostavljaju kroz informacioni sistem Uprave za trezor i budžetsko informacioni sistem trezora autonomne pokrajine, za svaku preuzetu obavezu, sledeće obavezne podatke, i to:

1) naziv korisnika i JBBK (KJS);

2) naziv nadležnog direktnog korisnika sredstava budžeta koji je odgovoran za indirektnog korisnika sredstava budžeta i njegov JB DBK (KJS);

3) naziv poverioca;

4) PIB i MB poverioca, kada je poverilac privredni subjekt;

5) PIB i JB KJS poverioca, kada je poverilac korisnik javnih sredstava;

6) naziv dokumenta kojim je preuzeta novčana obaveza (ugovor, sporazum i dr.), kao i odgovarajućeg zahteva za isplatu novčane obaveze (faktura, privremena ili konačna situacija ili drugi odgovarajući zahtev za isplatu);

7) broj i datum dokumenta kojim je preuzeta novčana obaveza, kao i broj i datum odgovarajućeg zahteva za isplatu novčane obaveze;

8) iznos novčane obaveze iz dokumenta kojim je preuzeta novčana obaveza, kao i iznos novčane obaveze iz odgovarajućeg zahteva za isplatu novčane obaveze;

9) datum nastanka novčane obaveze utvrđen u skladu sa članom 3. stav. 3. Zakona;

10) rok za izmirenje novčane obaveze – datum valute plaćanja (ugovoreni rok ili zakonski u slučaju ako rok nije ugovoren);

11) datum izmirenja novčane obaveze;

12) datum evidentiranja obaveze (datum ažuriranja podataka);

13) iznos izmirene novčane obaveze.

Član 5.

Podatke iz člana 4. ovog pravilnika, subjekti javnog sektora iz člana 1. stav 1. ovog pravilnika dostavljaju u roku od tri radna dana od dana preuzimanja novčane obaveze, ili prijema dokumenta za plaćanje, odnosno od dana izmirenja novčane obaveze.

Član 6.

Direktni korisnici sredstava budžeta odgovorni su za blagovremeno i tačno dostavljanje podataka, iz člana 4. ovog pravilnika, o preuzetim novčanim obavezama za indirektne korisnike sredstava budžeta iz svoje nadležnosti.

Član 7.

Direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, koji plaćanje vrše preko podračuna za izvršenje budžeta Republike Srbije, dostavljaju podatke iz člana 4. ovog pravilnika Upravi za trezor kroz sistem za izvršenje budžeta.

Indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, dostavljaju podatke iz člana 4. ovog pravilnika neposredno Upravi za trezor, on line pristupom odgovarajućoj aplikaciji Uprave za trezor, u skladu sa internim tehničkim uputstvom Uprave za trezor za rad sa tom aplikacijom koje se nalazi na sajtu Uprave za trezor u okviru projekta RINO, a u slučaju da ne mogu ostvariti direktan pristup informacionom sistemu Uprave za trezor, te podatke u elektronskoj formi dostavljaju svojim nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije, ili nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor, koji ih unose u navedenu aplikaciju.

Član 8.

Direktni korisnici sredstava budžeta autonomne pokrajine, koji plaćanje vrše preko računa izvršenja budžeta, dužni su da podatke iz člana 4. ovog pravilnika evidentiraju kroz budžetsko informacioni sistem trezora autonomne pokrajine.

Indirektni korisnici sredstava budžeta autonomne pokrajine dužni su da dostave podatke iz člana 4. ovog pravilnika on line pristupom odgovarajućoj aplikaciji trezora autonomne pokrajine, u skladu sa internim tehničkim uputstvom trezora autonomne pokrajine za rad sa tom aplikacijom, a u slučaju da ne mogu ostvariti direktan pristup budžetsko informacionom sistemu trezora autonomne pokrajine, te podatke u elektronskoj formi dostavljaju svojim nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta autonomne pokrajine, koji ih unose u navedenu aplikaciju.

Član 9.

Direktni korisnici sredstava budžeta jedinica lokalne samouprave, koji plaćanje vrše preko računa izvršenja budžeta, dužni su da podatke iz člana 4. ovog pravilnika evidentiraju on line pristupom odgovarajućoj aplikaciji Uprave za trezor, u skladu sa internim tehničkim uputstvom Uprave za trezor za rad sa tom aplikacijom koje se nalazi na sajtu Uprave za trezor u okviru projekta RINO.

Indirektni korisnici sredstava budžeta jedinica lokalne samouprave, dostavljaju podatke iz člana 4. ovog pravilnika neposredno Upravi za trezor, on line pristupom odgovarajućoj aplikaciji Uprave za trezor, u skladu sa internim tehničkim uputstvom Uprave za trezor za rad sa tom aplikacijom, koje se nalazi na sajtu Uprave za trezor u okviru projekta RINO, a u slučaju da ne mogu ostvariti direktan pristup informacionom sistemu Uprave za trezor, te podatke u elektronskoj formi dostavljaju svojim nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta jedinica lokalne samouprave, ili nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor, koji ih unose u navedenu aplikaciju Uprave za trezor.

Član 10.

Ostali korisnici javnih sredstava čiji se podračuni vode u okviru konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, odnosno konsolidovanog računa trezora autonomne pokrajine, ili konsolidovanog računa trezora jedinica lokalne samouprave, dužni su da podatke iz člana 4. ovog pravilnika dostave on line pristupom odgovarajućoj aplikaciji Uprave za trezor, u roku od tri radna dana od dana preuzimanja novčane obaveze, ili prijema dokumenta za plaćanje, odnosno od dana izmirenja novčane obaveze, a u skladu sa internim tehničkim uputstvom Uprave za trezor za rad sa tom aplikacijom, koje se nalazi na sajtu Uprave za trezor u okviru projekta RINO.

U slučaju da korisnici iz stava 1. ovog člana ne mogu ostvariti direktan pristup informacionom sistemu Uprave za trezor, te podatke u elektronskoj formi dostavljaju nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor.

Član 11.

Javna preduzeća i društva kapitala čiji su osnivači javna preduzeća, dužni su da dostave podatke o preuzetim obavezama iz člana 4. ovog pravilnika, kroz informacioni sistem Uprave za trezor, on line pristupom odgovarajućoj aplikaciji Uprave za trezor, u roku od tri radna dana od dana preuzimanja novčane obaveze, ili prijema dokumenta za plaćanje, odnosno od dana izmirenja novčane obaveze, a u skladu sa internim tehničkim uputstvom Uprave za trezor za rad sa tom aplikacijom koje se nalazi na sajtu Uprave za trezor u okviru projekta RINO.

2. Način i postupak dostavljanja podataka o neizmirenim obavezama korisnika javnih sredstava čiji se podračuni vode u okviru konsolidovanog računa trezora Odeljenju za budžetsku inspekciju

Član 12.

U cilju sprovođenja nadzora iz člana 2. ovog pravilnika Uprava za trezor dostavlja Odeljenju za budžetsku inspekciju izveštaje i preglede o izmirenim i neizmirenim obavezama korisnika javnih sredstava čiji se računi vode u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji su dostavili podatke iz člana 4. ovog pravilnika kroz informacioni sistem Uprave za trezor – RINO.

Dostavljanje podataka iz stava 1. ovog člana vrši se tako što se, saglasno podnetom Zahtevu za pristup sistemu RINO od strane Odeljenja za budžetsku inspekciju, ovlašćuju lica navedena u tom zahtevu, za rad u sistemu RINO, i vrši primopredaja kredencijala (korisničko ime i lozinka) sa Odeljenjem za budžetsku inspekciju.

Dodeljeno ovlašćenje omogućava on line pristup aplikaciji RINO, koja sadrži sve preglede i izveštaje o izmirenim i neizmirenim obavezama svih korisnika javnih sredstava koji su dostavili podatke iz člana 4. ovog pravilnika kroz informacioni sistem Uprave za trezor – RINO, a koji su, na taj način, Odeljenju za budžetsku inspekciju dostupni 24 časa dnevno, i subotom i nedeljom, za uvid, pregled, štampu i preuzimanje na personalni računar, u elektronskom tekstualnom i/ili tabelarnom obliku.

U cilju sprovođenja nadzora iz člana 2. ovog pravilnika, trezor autonomne pokrajne dostavlja Odeljenju za budžetsku inspekciju izveštaje i preglede o izmirenim i neizmirenim obavezama korisnika javnih sredstava, čiji se računi vode u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora autonomne pokrajine, a koji su dostavili podatke iz člana 4. ovog pravilnika kroz budžetsko informacioni sistem autonomne pokrajine.

3. Način i postupak preuzimanja podataka o neizmirenim obavezama javnih preduzeća i njihovih društava kapitala od strane Odeljenja za budžetsku inspekciju

Član 13.

U cilju sprovođenja nadzora iz člana 2. ovog pravilnika Odeljenje za budžetsku inspekciju preuzima podatke o izmirenim i neizmirenim obavezama javnih preduzeća i društava kapitala čiji su osnivači javna preduzeća, koji su dostavili podatke iz člana 4. ovog pravilnika kroz informacioni sistem Uprave za trezor – RINO u skladu sa članom 11. ovog pravilnika.

Preuzimanje podataka o izmirenim i neizmirenim obavezama javnih preduzeća i društava kapitala čiji su osnivači javna preduzeća iz stava 1. ovog člana, Odeljenje za budžetsku inspekciju vrši na način propisan u članu 12. st. 1. i 2. ovog pravilnika.

4. Postupak vršenja nadzora

Član 14.

Odeljenje za budžetsku inspekciju, na osnovu podataka preuzetih i dostavljenih na način iz čl. 12. i 13. pravilnika, vrši neposrednu inspekcijsku kontrolu kod subjekata javnog sektora uvidom u njegove poslovne knjige i poslovnu dokumentaciju vezanu za komercijalne transakcije sa drugim subjektima.

Po iskazanoj potrebi inspektori Odeljenja za budžetsku inspekciju vršiće proveru podataka i kod subjekata koji su u ovim komercijalnim transakcijama poverioci subjektu kontrole.

Nadzor nad sprovođenjem Zakona iz člana 2. ovog pravilnika, vrši se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje budžetski sistem i u skladu sa propisima kojima se uređuje rad i ovlašćenja budžetske inspekcije.

Član 15.

Subjekti kontrole dužni su da na zahtev inspektora stave na uvid svu potrebnu dokumentaciju iz koje bi na nedvosmislen način mogle da se utvrde činjenice koje su bitne za postupak vršenja kontrole u cilju utvrđivanja datuma nastanka dužničko poverilačkog odnosa i datuma izvršenja ugovorene obaveze.

Dokumentaciju na osnovu koje se vrši kontrola čine: fakture, privremene situacije, okončane situacije i drugi odgovarajući zahtevi za isplatu, otpremnice, prijemnice, dokumenti o pregledu robe, zapisnici o prijemu robe ili izvršenih radova i usluga, nalozi za isplatu, instrumenti obezbeđenja plaćanja (bankarske garancije, avalirane menice …) i drugo.

Član 16.

U slučaju da je kontrolom utvrđeno nepoštovanje rokova za izmirenje novčanih obaveza iz člana 3. Zakona, inspektor će nadležnom prekršajnom sudu podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, za prekršaje predviđene članom 12. Zakona.

Član 17.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između korisnika javnih sredstava i privrednih subjekata kada su korisnici javnih sredstava dužnici („Službeni glasnik RS”, broj 21/13).

Član 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se, za ugovore između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a za ugovore između subjekata javnog sektora od 1. januara 2016. godine.

Podelite: