Послови надзора легалности софтвера пренети на Тржишну инспекцију

Пореска управа је објавила информацију да надзор легалности софтвера више није у њиховој надлежности и да ти послови сада спадају у делокруг рада Тржишне инспекције.

Измене и допуне Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине, донете крајем 2021. године, примењују се девет месеци од ступања на снагу, односно од 5. октобра 2022. године.

Прелазне одредбе измена и допуна наведеног Закона гласе:

Члан 4.
Даном почетка примене овог закона министарство надлежно за послове трговине, туризма и телекомуникација преузима од Министарства финансија – Пореске управе софтверско решење за идентификацију нелегалних софтвера и база података са корисничким упутством.

Потраживања пореских обвезника – контролисаних субјеката настала у жалбеном или судском поступку по актима донетим до дана почетка примене овог закона у поступку у ком се примењује закон којим се уређују посебна овлашћења ради ефикасне заштите права интелектуалне својине, извршава Министарство финансија – Пореска управа из свог буџета.

Све предмете примљене до дана почетка примене овог закона, као и поступке утврђивања повреде права интелектуалне својине, укључујући повреду права на рачунарске програме (софтвер) и базе података, започете до дана почетка примене овог закона, окончаће Министарство финансија – Пореска управа.

Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се по истеку девет месеци од дана ступања на снагу.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Изменама и допунама Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине, надзор легалности софтвера више није у надлежности Пореске управе.

Новим одредбама тог правног акта уређено је да посебна овлашћења која држава спроводи ради заштите права интелектуалне својине у сфери надзора легалности софтвера спадају у делокруг рада Министарства задуженог за послове трговине, туризма и услуга односно Тржишне инспекције као његовог саставног дела.

Пореска управа окончаће све предмете примљене и започете до 6. октобра 2022. године, као и поступке утврђивања повреда права на софтвер и базе података.“

Поделите: