Poslovi nadzora legalnosti softvera preneti na Tržišnu inspekciju

Poreska uprava je objavila informaciju da nadzor legalnosti softvera više nije u njihovoj nadležnosti i da ti poslovi sada spadaju u delokrug rada Tržišne inspekcije.

Izmene i dopune Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, donete krajem 2021. godine, primenjuju se devet meseci od stupanja na snagu, odnosno od 5. oktobra 2022. godine.

Prelazne odredbe izmena i dopuna navedenog Zakona glase:

Član 4.
Danom početka primene ovog zakona ministarstvo nadležno za poslove trgovine, turizma i telekomunikacija preuzima od Ministarstva finansija – Poreske uprave softversko rešenje za identifikaciju nelegalnih softvera i baza podataka sa korisničkim uputstvom.

Potraživanja poreskih obveznika – kontrolisanih subjekata nastala u žalbenom ili sudskom postupku po aktima donetim do dana početka primene ovog zakona u postupku u kom se primenjuje zakon kojim se uređuju posebna ovlašćenja radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, izvršava Ministarstvo finansija – Poreska uprava iz svog budžeta.

Sve predmete primljene do dana početka primene ovog zakona, kao i postupke utvrđivanja povrede prava intelektualne svojine, uključujući povredu prava na računarske programe (softver) i baze podataka, započete do dana početka primene ovog zakona, okončaće Ministarstvo finansija – Poreska uprava.

Član 5.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Poreske uprave:

„Izmenama i dopunama Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, nadzor legalnosti softvera više nije u nadležnosti Poreske uprave.

Novim odredbama tog pravnog akta uređeno je da posebna ovlašćenja koja država sprovodi radi zaštite prava intelektualne svojine u sferi nadzora legalnosti softvera spadaju u delokrug rada Ministarstva zaduženog za poslove trgovine, turizma i usluga odnosno Tržišne inspekcije kao njegovog sastavnog dela.

Poreska uprava okončaće sve predmete primljene i započete do 6. oktobra 2022. godine, kao i postupke utvrđivanja povreda prava na softver i baze podataka.“

Podelite: