Порески третман примања по основу рада физичког лица резидента Републике Србије остварених у/или из друге државе

Ко је порески обвезник?

Уколико остварујете примања по основу рада у или из друге државе дужни сте да сами обрачунате и уплатите порез и припадајуће доприносе на те приходе. Порески обвезник је физичко лице резидент Републике Србије који остварује приходе по основу рада у или из друге државе.

Резидент Републике Србије јесте физичко лице које:

1. на територији Републике има пребивалиште или центар пословних и животних интереса или

 2. на територији Републике, непрекидно или са прекидима, борави 183 или више дана у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у односној пореској години.

У случају када сте остварили приходе по основу рада у или из друге државе од нерезидентних правних или физичких лица који у Републици Србији немају представништво нити огранак, дужни сте да сами обрачунате и платите порез и припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање.

За обрачун доприноса битно је да ли сте осигурани по основу запослења, односно по другом основу или сте незапослено лице, односно нисте осигурани ни по једном основу.

1. У случају када сте осигурани по основу запослења, односно по другом основу у Републици Србији, основицу за обрачун пореза чини бруто приход по основу рада који сте примили у или из друге државе умањен за износ трошкова прописаних Законом о порезу на доходак грађана. Пореска стопа износи 20%. Основица за обрачун доприноса је пореска основица. Доприносе сте дужни сами да обрачунате и уплатите само за ПИО, по стопи од 25.5%.

2. У случају када нисте осигурани ни по једном основу, односно када сте незапослено лице у Републици Србији, а исплаћена вам је зарада у или из друге државе, основицу за обрачун пореза на зараде чини исплаћена, односно остварена зарада, умањена за месечни неопорезиви износ  (неопорезиви износ зараде усклађује се годишњим индексом потрошачких цена и објављује се у „Службеном гласнику РС“) на коју се обрачунава и плаћа порез на зараду. Пореска стопа износи 10%.

Основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање је зарада коју сте примили. Доприносе сте дужни да сами обрачунате и уплатите по следећим стопама:

  • за обавезно пензијско и инвалидско осигурање – 25.5%,
  • за обавезно здравствено осигурање – 10,3%,
  • за осигурање за случај незапослености – 0,75%.                  

Уколико нисте осигурани ни по једном основу, односно када сте незапослено лице у Републици Србији и остварили сте други приход у или из друге државе, основицу за обрачун пореза чини бруто приход по основу рада који сте примили у или из друге државе умањен за износ трошкова прописаних Законом о порезу на доходак грађана. Пореска стопа износи 20%. Основица за обрачун доприноса је пореска основица. Доприносе сте дужни сами да обрачунате и уплатите по следећим стопама:

  • за обавезно пензијско и инвалидско осигурање – 25.5%,
  • за обавезно здравствено осигурање – 10,3%.

Напомињемо да уколико сте приход по основу рада (зарада или други приход) уговорили у нето износу тај уговорени приход увек представља бруто приход на који се врши обрачун пореза и доприноса на напред наведене начине.

Подношење пореске пријаве

Пореска пријава ПП ОПО се подноси у року од 30 дана од дана остваривања прихода, у електронском облику преко портала еПорези, у ком случају је неопходно да имате електронски сертификат. За подношење пријаве можете користити и интернет киоске који постоје у филијалама Пореске управе. Такође, пореску пријаву можете поднети и у писаном облику, непосредно или путем поште.

Уколико пореску пријаву ПП ОПО подносите електронским путем, доставља вам се обавештење о успешном подношењу пореске пријаве у ком је уписан број који је додељен пореској пријави, као и БОП-број одобрења за плаћање који уписујете у налогу за уплату. Уколико пореску пријаву ПП ОПО подносите непосредно на шалтеру филијале Пореске управе, унос података из предате пријаве у информациони систем Пореске управе, у вашем присуству врши овлашћени службеник Пореске управе, и даје вам обавештење о додељеном броју пореској пријави, као и БОП-број одобрења за плаћање. Уколико пореску пријаву ПП ОПО подносите путем поште, обавештење о додељеном броју пореској пријави, као и БОП- број одобрења за плаћање, Пореска управа ће доставити путем поште на адресу назначену у пореској пријави.

Након успешно поднете пореске пријаве ПП ОПО потребно је да попуните Образац М-УН, у два примерка, који ћете уз закључен уговор и доказ о уплати доприноса за ПИО предати надлежној филијали ПИО Фонда.

С обзиром да према важећим законским прописима пријаву података за матичну евиденцији осигураника може поднети само послодавац резидент Републике Србије, а како остварујете приход од послодавца који није резидент Републике Србије, подношењем обрасца М-УН можете остварити права из радног односа и права по основу обавезног социјалног осигурања Републике Србије.

Извор: Пореска управа

Поделите: