Пореска управа објавила упутство за примену теста самосталности

Пореска управа је објавила упутство за примену теста самосталности за предузетнике. У упутству је ово питање детаљно обрађено на 90 страна.

Упутство можете преузети на сајту Пореске управе овде, или са нашег портала овде:

Упутство за примену теста самосталности

У наставку преносимо садржај упутства:

1. ТЕКСТ ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

1.1 Члан 85 став 1 тачка 17 и ставови 5, 15, 16, 17 и 18 Закона о порезу на доходак грађана

1.2 Члан 24 Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 4

2. УВОД

2.1 Разлози за доношење теста самосталности

2.2 Питање правне сигурности: члан 24 Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

3. НАЧЕЛНО О ПРИМЕНИ ТЕСТА САМОСТАЛНОСТИ

3.1 Опште напомене

3.2 Опште смернице за тумачење одредби теста самосталности

3.3 Доказивање и терет доказивања

3.3.1 Опште о доказивању

3.3.2 Терет доказивања

3.3.3 Тест самосталности у оквиру пореске контроле

3.3.3.1 Контрола налогодавца

3.3.3.2 Контрола предузетника са домаћим налогодавцем

3.3.3.3 Контрола предузетника са страним налогодавцем

4. ПРИМЕНА ЧЛАНА 85 СТАВ 1 ТАЧКА 17) И СТАВОВА 15, 16, 17 И 18 ЗАКОНА

4.1 Предузетник

4.1.1 Специфичности у вези са одређеним делатностима

4.2 Налогодавац

4.2.1 Повезана лица Налогодавца

4.2.2 Посредници

4.3 Примена критеријума садржаних у тесту самосталности

4.3.1 Критеријум 1

4.3.2 Критеријум 2

4.3.3 Критеријум 3

4.3.4 Критеријум 4

4.3.5 Критеријум 5

4.3.6 Критеријум 6

4.3.7 Критеријум 7

4.3.8 Критеријум 8

4.3.9 Критеријум 9

5. ПРИМЕРИ АНГАЖОВАЊА ПРЕДУЗЕТНИКА И ПРИМЕНА ТЕСТА САМОСТАЛНОСТИ НА ЊИХ

5.1 Предузетник пружа услуге једном домаћем налогодавцу

5.1.1 Пример пружања услуга једном домаћем налогодавцу, када се однос између предузетника и налогодавца не може сматрати самосталним

5.1.2 Пример пружања услуга једном домаћем налогодавцу, када се однос између предузетника и налогодавца сматра самосталним

5.2 Предузетник пружа услуге за више домаћих налогодаваца

5.3 Предузетник пружа услуге једном страном налогодавцу

5.3.1 Пример пружања услуга једном страном налогодавцу, када се однос између предузетника и налогодавца не може сматрати самосталним

5.3.2 Пример пружања услуга једном страном налогодавцу, када се однос између предузетника и налогодавца може сматрати самосталним

5.4 Предузетник пружа услуге за више страних налогодаваца

5.5  Предузетник обавља делатност као додатну активност

6. МОГУЋИ ОБЛИЦИ ИЗБЕГАВАЊА ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ТЕСТА САМОСТАЛНОСТИ

6.1 Опште напомене

6.2 Оснивање правних лица у иностранству у циљу измештања седишта Налогодавца изван територије Републике Србије

6.2.1 Основне индиције за препознавање структуре

6.2.2 Методе за утврђивање пореске обавезе

6.3 Директно и индиректно ангажовање Предузетника као форма избегавања теста самосталности

6.3.1 Основне индиције за препознавање структуре

6.2.2 Методе за утврђивање пореске обавезе

6.4 Коришћење повезаних лица

6.4.1 Индиције за препознавање структуре

6.4.2 Методе за утврђивање пореске обавезе

6.5 Исплата на нерезидентне рачуне или „onlinepayment‘ системе

6.5.1 Основне индиције за препознавање структуре

6.5.2 Методе за утврђивање пореске обавезе

6.6 Злоупотребе преко тзв. хабова (енг. „hub“) као организације рада преко трећих – неповезаних лица

6.6.1 Основне индиције за препознавање злоупотреба коришћењем хабова

6.6.2 Методе за утврђивање пореске обавезе

6.7 Формалне промене уговорних одредби без измене суштине несамосталног односа са циљем да се обезбеди привид самосталности

6.7.1 Основне индиције за препознавање формалне измене уговора

6.7.2 Методе за утврђивање пореске обавезе

Поделите: