Poreska uprava objavila uputstvo za primenu testa samostalnosti

Poreska uprava je objavila uputstvo za primenu testa samostalnosti za preduzetnike. U uputstvu je ovo pitanje detaljno obrađeno na 90 strana.

Uputstvo možete preuzeti na sajtu Poreske uprave ovde, ili sa našeg portala ovde:

Uputstvo za primenu testa samostalnosti

U nastavku prenosimo sadržaj uputstva:

1. TEKST ODREDBI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

1.1 Član 85 stav 1 tačka 17 i stavovi 5, 15, 16, 17 i 18 Zakona o porezu na dohodak građana

1.2 Član 24 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 4

2. UVOD

2.1 Razlozi za donošenje testa samostalnosti

2.2 Pitanje pravne sigurnosti: član 24 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

3. NAČELNO O PRIMENI TESTA SAMOSTALNOSTI

3.1 Opšte napomene

3.2 Opšte smernice za tumačenje odredbi testa samostalnosti

3.3 Dokazivanje i teret dokazivanja

3.3.1 Opšte o dokazivanju

3.3.2 Teret dokazivanja

3.3.3 Test samostalnosti u okviru poreske kontrole

3.3.3.1 Kontrola nalogodavca

3.3.3.2 Kontrola preduzetnika sa domaćim nalogodavcem

3.3.3.3 Kontrola preduzetnika sa stranim nalogodavcem

4. PRIMENA ČLANA 85 STAV 1 TAČKA 17) I STAVOVA 15, 16, 17 I 18 ZAKONA

4.1 Preduzetnik

4.1.1 Specifičnosti u vezi sa određenim delatnostima

4.2 Nalogodavac

4.2.1 Povezana lica Nalogodavca

4.2.2 Posrednici

4.3 Primena kriterijuma sadržanih u testu samostalnosti

4.3.1 Kriterijum 1

4.3.2 Kriterijum 2

4.3.3 Kriterijum 3

4.3.4 Kriterijum 4

4.3.5 Kriterijum 5

4.3.6 Kriterijum 6

4.3.7 Kriterijum 7

4.3.8 Kriterijum 8

4.3.9 Kriterijum 9

5. PRIMERI ANGAŽOVANJA PREDUZETNIKA I PRIMENA TESTA SAMOSTALNOSTI NA NJIH

5.1 Preduzetnik pruža usluge jednom domaćem nalogodavcu

5.1.1 Primer pružanja usluga jednom domaćem nalogodavcu, kada se odnos između preduzetnika i nalogodavca ne može smatrati samostalnim

5.1.2 Primer pružanja usluga jednom domaćem nalogodavcu, kada se odnos između preduzetnika i nalogodavca smatra samostalnim

5.2 Preduzetnik pruža usluge za više domaćih nalogodavaca

5.3 Preduzetnik pruža usluge jednom stranom nalogodavcu

5.3.1 Primer pružanja usluga jednom stranom nalogodavcu, kada se odnos između preduzetnika i nalogodavca ne može smatrati samostalnim

5.3.2 Primer pružanja usluga jednom stranom nalogodavcu, kada se odnos između preduzetnika i nalogodavca može smatrati samostalnim

5.4 Preduzetnik pruža usluge za više stranih nalogodavaca

5.5  Preduzetnik obavlja delatnost kao dodatnu aktivnost

6. MOGUĆI OBLICI IZBEGAVANJA PLAĆANJA POREZA U VEZI SA PRIMENOM TESTA SAMOSTALNOSTI

6.1 Opšte napomene

6.2 Osnivanje pravnih lica u inostranstvu u cilju izmeštanja sedišta Nalogodavca izvan teritorije Republike Srbije

6.2.1 Osnovne indicije za prepoznavanje strukture

6.2.2 Metode za utvrđivanje poreske obaveze

6.3 Direktno i indirektno angažovanje Preduzetnika kao forma izbegavanja testa samostalnosti

6.3.1 Osnovne indicije za prepoznavanje strukture

6.2.2 Metode za utvrđivanje poreske obaveze

6.4 Korišćenje povezanih lica

6.4.1 Indicije za prepoznavanje strukture

6.4.2 Metode za utvrđivanje poreske obaveze

6.5 Isplata na nerezidentne račune ili „onlinepayment‘ sisteme

6.5.1 Osnovne indicije za prepoznavanje strukture

6.5.2 Metode za utvrđivanje poreske obaveze

6.6 Zloupotrebe preko tzv. habova (eng. „hub“) kao organizacije rada preko trećih – nepovezanih lica

6.6.1 Osnovne indicije za prepoznavanje zloupotreba korišćenjem habova

6.6.2 Metode za utvrđivanje poreske obaveze

6.7 Formalne promene ugovornih odredbi bez izmene suštine nesamostalnog odnosa sa ciljem da se obezbedi privid samostalnosti

6.7.1 Osnovne indicije za prepoznavanje formalne izmene ugovora

6.7.2 Metode za utvrđivanje poreske obaveze

Podelite: