Пореска управа објавила корисничко упутство за подношење пореске пријаве за акцизу електронским путем

Пореске пријаве за акцизу ће се почев од пријаве за први квартал 2017. године подносити искључиво електронским путем (опширније прочитајте у коментару овде).

Тим поводом је Пореска управа издала саопштење и објавила корисничко упутство:

Корисничко упутство за подношење пореске пријаве за акцизу електронским путем

У наставку преносимо у целости саопштење Пореске управе:

„Обвезник акцизе – произвођач акцизних производа тромесечни обрачун акцизе за период од:

  • 1. јануара до 31. децембра 2016. године, односно за IV квартал 2016. године подноси  у року од 20 дана по истеку тромесечја, односно 20. јануара 2017. године на Обрасцу ПП ОАК  – Пореска пријава о кумулативном – годишњем обрачуну акцизе за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године, са  прилогом 4, на начин прописан Правилником о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве (“Службени гласник РС“, бр.3/05,…67/15 – у даљем тексту: Правилник).
  • 1. јануара до 31. марта 2017. године, односно за I квартал 2017. године подноси  у у року од 20 дана по истеку тромесечја, односно 20. априла 2017. године искључиво у електронском облику попуњавањем пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе, на Обрасцу ПП ОАК  – Пореска пријава о кумулативном – годишњем обрачуну акцизе за период од 1. јануара до 31. марта 2017. године, са  прилогом 1, сходно Правилнику о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве (“Службени гласник РС“, бр.101/16 – у даљем тексту: Правилник о изменама и допунама Правилника).

Обвезник акцизе из члана 6. став 2. тач. 4) и 5) Закона о акцизама – правно лице које је овлашћено од стране државног органа за продају заплењених акцизних производа и купац акцизних производа одузетих у поступку контроле, односно у поступку принудне наплате, а које продаје државни орган тромесечни обрачун акцизе за период од:

  • 1. јануара до 31. децембра 2016. године, односно за IV квартал 2016. године (ако је у том периоду остварен промет) подноси  у року од 20 дана по истеку тромесечја, односно 20. јануара 2017. године на Обрасцу ПП ТОА – Пореска пријава о тромесечном обрачуну акцизеза период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године, на начин прописан Правилником.
  • 1. јануара до 31. марта 2017. године, односно за I квартал 2017. године подноси  у у року од 20 дана по истеку тромесечја, односно 20. априла 2017. године искључиво у електронском облику попуњавањем пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе, на Обрасцу ПП ТОА – Пореска пријава о тромесечном обрачуну акцизеза период од 1. јануара до 31. марта 2017. године, сходно Правилнику о изменама и допунама Правилника.
    За II квартал 2017. године и надаље пореске пријаве се подносе искључиво у електронској форми.

Обвезник акцизе – произвођач акцизних производа, саставља годишњи обрачун акцизе за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године и подноси га на Обрасцу ПП ОАК, а на начин прописан Правилником, по истеку 2016. године и подноси га заједно са годишњим пореским билансом у року од 180 дана од дана истека периода за који се порески биланс подноси.

У случају подношења измењене пореске пријаве, пореска пријава се подноси на обрасцу прописаним Правилником.

Обвезник акцизе на електричну енергију подноси пореску пријаву најкасније у року од 15 дана по истеку пореског обрачунског периода – календарског месеца у којем се врши очитавање, на Обрасцу ПП ОАЕЛ –  Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за календарски месец _______20______године у коме је извршено очитавање потрошње електричне енергије. Пореска пријава се подноси искључиво у електронском облику попуњавањем пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе.

Дакле, обвезник акцизе на електричну енергију 16. јануара 2017. године подноси електронским путем пореску пријаву о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за календарски месец децембар 2016. године.“

Поделите: