Poreska uprava objavila korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave za akcizu elektronskim putem

Poreske prijave za akcizu će se počev od prijave za prvi kvartal 2017. godine podnositi isključivo elektronskim putem (opširnije pročitajte u komentaru ovde).

Tim povodom je Poreska uprava izdala saopštenje i objavila korisničko uputstvo:

Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave za akcizu elektronskim putem

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Poreske uprave:

„Obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda tromesečni obračun akcize za period od:

  • 1. januara do 31. decembra 2016. godine, odnosno za IV kvartal 2016. godine podnosi  u roku od 20 dana po isteku tromesečja, odnosno 20. januara 2017. godine na Obrascu PP OAK  – Poreska prijava o kumulativnom – godišnjem obračunu akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine, sa  prilogom 4, na način propisan Pravilnikom o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (“Službeni glasnik RS“, br.3/05,…67/15 – u daljem tekstu: Pravilnik).
  • 1. januara do 31. marta 2017. godine, odnosno za I kvartal 2017. godine podnosi  u u roku od 20 dana po isteku tromesečja, odnosno 20. aprila 2017. godine isključivo u elektronskom obliku popunjavanjem prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave, na Obrascu PP OAK  – Poreska prijava o kumulativnom – godišnjem obračunu akcize za period od 1. januara do 31. marta 2017. godine, sa  prilogom 1, shodno Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (“Službeni glasnik RS“, br.101/16 – u daljem tekstu: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika).

Obveznik akcize iz člana 6. stav 2. tač. 4) i 5) Zakona o akcizama – pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda i kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ tromesečni obračun akcize za period od:

  • 1. januara do 31. decembra 2016. godine, odnosno za IV kvartal 2016. godine (ako je u tom periodu ostvaren promet) podnosi  u roku od 20 dana po isteku tromesečja, odnosno 20. januara 2017. godine na Obrascu PP TOA – Poreska prijava o tromesečnom obračunu akcizeza period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine, na način propisan Pravilnikom.
  • 1. januara do 31. marta 2017. godine, odnosno za I kvartal 2017. godine podnosi  u u roku od 20 dana po isteku tromesečja, odnosno 20. aprila 2017. godine isključivo u elektronskom obliku popunjavanjem prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave, na Obrascu PP TOA – Poreska prijava o tromesečnom obračunu akcizeza period od 1. januara do 31. marta 2017. godine, shodno Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika.
    Za II kvartal 2017. godine i nadalje poreske prijave se podnose isključivo u elektronskoj formi.

Obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda, sastavlja godišnji obračun akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine i podnosi ga na Obrascu PP OAK, a na način propisan Pravilnikom, po isteku 2016. godine i podnosi ga zajedno sa godišnjim poreskim bilansom u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se poreski bilans podnosi.

U slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave, poreska prijava se podnosi na obrascu propisanim Pravilnikom.

Obveznik akcize na električnu energiju podnosi poresku prijavu najkasnije u roku od 15 dana po isteku poreskog obračunskog perioda – kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na Obrascu PP OAEL –  Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za kalendarski mesec _______20______godine u kome je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije. Poreska prijava se podnosi isključivo u elektronskom obliku popunjavanjem prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave.

Dakle, obveznik akcize na električnu energiju 16. januara 2017. godine podnosi elektronskim putem poresku prijavu o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za kalendarski mesec decembar 2016. godine.“

Podelite: