Пореска управа ће 4. маја 2020. године извршити одлагање аконтација пореза на добит и пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности

Пореска управа је објавила да ће 4. маја 2020. године извршити одлагање доспелости за плаћање аконтације пореза на добит правних лица и аконтације пореза и доприноса на приход од самосталне делатности за оне привредне субјекте који су се определили и испуњавају услове за коришћење фискалних погодности и директних давања.

Одлагање доспелости ће се извршити за аконтације за март, април и мај 2020. године, које доспевају на плаћање 15. априла, 15. маја и 15. јуна 2020. године.

Пореска управа ће по завршетку месеца априла проверити испуњеност услова да није смањен број запослених за више од 10%, почев од 15. марта 2020. године па до 10. априла 2020. године, односно до 30. априла 2020. године.

Привредним субјектима који испуњавају услове биће извршена уплата директних давања, као и одлагање доспелости аконтација.

Аконтације за месец март 2020. године су прокњижене на картици пореских обвезника, али ће одлагање њихове доспелости бити евидентирано дана 4. маја 2020. године, након извршене провере испуњености услова за коришћење погодности.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Пореска управа обавештава да је одредбама Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID 19 („Службени гласник РС“, бр. 54/2020, у даљем тексту: Уредба) уређено, између осталог, одлагање доспелости за плаћање одређених јавних прихода који у складу са пореским законима доспевају за плаћање у периоду од 1. априла до 30. јуна 2020. године, изузетно до 31. јула 2020. године, као и директна давања из буџета Републике Србије.

Привредним субјектима у приватном сектору може се одложити доспелост за плаћање, поред пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада и аконтације пореза на добит правних лица, као и аконтације пореза и доприноса на приход од самосталне делатности за март, април и мај 2020. године.

С тим у вези, Пореска управа обавештава да ће 4. маја 2020. године извршити одлагање доспелости за плаћање аконтације пореза на добит правних лица и аконтације пореза и доприноса на приход од самосталне делатности за оне привредне субјекте који су се определили и испуњавају услове за коришћење фискалних погодности и директних давања, у складу са Уредбом.

Наиме, Пореска управа ће по завршетку месеца априла, односно након подношења пореских пријава ППП ПД за запослене, као и аутоматским путем за пореске обвезнике који немају запослене раднике, сачинити списак привредних субјеката који ће бити предмет провере испуњености услова за коришћење фискалних погодности и директних давања из члана 3. Уредбе, тј. испуњености услова да нису смањивали број запослених за више од 10%, почев од 15. марта 2020. године па до 10. априла 2020. године, као дана ступања на снагу Уредбе, односно до 30.04.2020. године.

Привредним субјектима који испуњавају услове сходно Уредби, биће извршена уплата директних давања, као и одлагање доспелости аконтација пореза на добит, односно пореза и доприноса на приход од обављања самосталне делатности.

У овом тренутку, наведене аконтације за месец март 2020. године су прокњижене на картици пореских обвезника, али ће одлагање њихове доспелости бити евидентирано у пореском рачуноводству дана 4. маја 2020. године, након извршене провере испуњености услова за коришћење погодности у складу са Уредбом.

Доспелост аконтација пореза на добит правних лица за март, април, и мај месец 2020. године одлаже се до предаје коначне пореске пријаве за порез на добит правних лица за 2020. годину, односно за обвезнике са пословном годином различитом од календарске године за порески период који започиње или се завршава у 2020. години, за аконтације пореза на добит које доспевају за плаћање 15. априла 2020. године, 15. маја 2020. године и 15. јуна 2020. године до предаје коначне пореске пријаве пореза на добит правних лица за одговарајући порески период.
Доспелост аконтација пореза на приходе од самосталне делатности за март, април и мај месец 2020. године, одлаже се до предаје коначне пореске пријаве за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности за 2020. годину.“

Поделите: