Померени рокови за достављање финансијских извештаја и пореских пријава, одржавање седница скупштина друштава и важења лиценци ревизора и проценитеља

У „Службеном гласнику РС“, број 57 од 16.4.2020. године објављена је УРЕДБА о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: Уредба).

Уредба је ступила на снагу 16. априла 2020. године.

Уредбом је утврђено померање следећих рокова због ванредног стања (на одређени број дана од дана престанка ванредног стања):

1) рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја – помера се на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања.

2) рок за достављање консолидованих годишњих финансијских извештаја – помера се на рок од 120 дана од дана престанка ванредног стања.

3) рок за достављање ванредних финансијских извештаја – помера се на рок од 30 дана од дана престанка ванредног стања (уколико рок из Закона о рачуноводству од 60 дана истиче за време ванредног стања).

4) рок за подношење пореске пријаве за порез на добит правних лица и пореске пријаве за порез на приход од самосталне делатности – помера се на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања.

С обзиром да је Уредба објављена 16. априла 2020. године, а да је рок за подношење пореске пријаве за порез на приходе од самосталне делатности био 15. април 2020. године, претпостављамо да је намера била да се помогне онима који евентуално нису успели да поднесу пријаву на време због околности у вези са ванредним стањем.

5) рок за одржавање редовне седнице скупштине друштва – помера се на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања. Подсећамо да је чланом 364. Закона о привредним друштвима предвиђено да се редовна седница скупштине одржава најкасније до 30. јуна.

6) рокови у вези са издавањем, продужењем и одузимањем лиценци за обављање ревизије (члан 7. Закона о ревизији) сматраће се истеклим по истеку 30 дана од дана престанка ванредног стања.

7) рокови у вези са издавањем и обнављањем лиценци за проценитеље вредности непокретности (члан 11. Закона о проценитељима вредности непокретности) који истичу за време ванредног стања и 30 дана од дана престанка ванредног стања, сматраће се истеклим по истеку 60 дана од дана престанка ванредног стања.

8) рок за предају годишњих извештаја обвезника чије је извештавање уређено Законом о тржишту капитала, Законом о инвестиционим фондовима или Законом о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом – помера се на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања.

Поделите: