Померен рок за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица

У „Службеном гласнику РС“, број 60 од 24.4.2020. године објављена је Уредба о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица (у даљем тексту: Уредба).

Уредба је ступила на снагу 24. априла 2020. године.

Уредбом је утврђено померање рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица прописаног чланом 21ж став 3. Закона о порезу на доходак грађана (ЗПДГ) и чланом 45ђ став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (ЗДОСО), услед околности изазваних ванредним стањем насталим услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

Рок за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица помера се на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања.

Подсећамо да је чланом 21ж ЗПДГ и чланом 45ђ ЗДОСО предвиђено да се статус квалификованог новозапосленог лица може стећи у периоду од 1. јануара 2020. године до 30. априла 2020. године.

Према томе, Уредбом је рок до када се може стећи статус квалификованог новозапосленог лица померено са 30. априла 2020. године на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања.

Подсећамо на дефиницију квалификованог новозапосленог лица из члана 21ж ЗПДГ и члана 45ђ ЗДОСО:

„Квалификованим новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра се лице које у периоду од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године није имало статус осигураника запосленог, односно осигураника самосталних делатности који је оснивач односно члан привредног друштва који је у радном односу у привредном друштву чији је оснивач односно члан, а које је статус осигураника запосленог, односно осигураника самосталних делатности који је оснивач односно члан привредног друштва који је у радном односу у привредном друштву чији је оснивач односно члан стекло у периоду од 1. јануара 2020. године до 30. априла 2020. године заснивањем радног односа код послодавца из става 1. овог члана или код другог послодавца.“

Поделите: