Омогућено електронско подношење пореске пријаве за порез на имовину (образац ППИ-1) путем Портала локалних пореских администрација

Oд 1.1.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (образац ППИ-1) у електронском облику обавезно је за обвезнике који воде пословне књиге.

Од данас, 22.1.2019. године, омогућено је електронско подношење ППИ-1 путем Портала Јединственог информационог система локалне пореске администрације (Портал ЈИС ЛПА).

Подсећамо да је 1. април 2019. године крајњи рок за подношење пореске пријаве ППИ-1 за 2019. годину (јер је 31. март 2019. године нерадни дан – недеља).

У наставку преносимо део обавештења са Портала ЈИС ЛПА:

„Од данас је путем Портала Јединственог информационог система локалне пореске администрације омогућено електронско подношење пореских пријава за правна лица (образац ППИ1). Наиме, Министарство финансија је, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији, а у вези са Законом о порезима на имовину, донело Измене и допуне правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (“Сл. гласник РС”, бр.108/2013 И 118/2013, 101/2017, 48/2018 и 104/2018), које су ступиле на снагу 1. јануара 2019. године и примењује се за пријављивање пореских обавеза које су настале после 01. јануара 2019. године.

У складу са чланом 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике који воде пословне књиге.

Обвезници који не воде пословне књиге – физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву, а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писменом облику.

Пуштањем у рад овог Портала 1. јануара, грађанима, привреди и друштву омогућено је да на клик дођу до информација о свом порезу на имовину и другим изворним јавним приходима, али и да поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину физичких и правних лица. Погодност електронског подношења пријаве за утврђивање пореза на имовину нарочито значи правним лицима, јер морају сваке године да понављају овај поступак.

Иако централизован, овакав начин обраде података не нарушава специфичност и самосталност локалних администрација, већ им обезбеђује боље праћење и благовремено ажурирање евиденција. Такође, Министарство финансија и Пореска управа Републике Србије на овај начин имају комплетан електронски увид у локалну пореску аналитику свих 4.803.275 физичких лица, 208.278 правних лица и 265.193 предузетника у Републици Србији.“

Поделите: