Oдлука о забрани коришћења пластичних кеса на месту продаје роба и услуга

„Службени лист Града Новог Сада“, број 49/2019

 

Члан 1.

Овом одлуком прописује се забрана коришћења пластичних кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: територија Града), осим биоразградивих пластичних кеса произведених у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за пластичне кесе са адитивом за оксидациону разградњу и биоразградњу, о оцењивању усаглашености и условима које мора да испуни именовано тело (у даљем тексту: биоразградиве пластичне кесе).

Члан 2.

Место продаје робе и услуга, у смислу ове одлуке, су сва малопродајна и велепродајна места, као и регистрована пијачна места на којима се врши продаја робе и услуга на територији Града.

Члан 3.

На месту продаје робе и услуга на територији Града, забрањује се коришћење пластичних кеса за испоруку робе, осим биоразградивих пластичних кеса.

На производе који се пакују у амбалажу и амбалажни материјал намењен за тај производ и са њим је у директном контакту не примењује се одредба из става 1. овога члана.

Члан 4.

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши Градска управа за инспекцијске послове, Сектор за заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине.

Члан 5.

Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице, ако:

1. Поступа супротно члану 3. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 25.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 75.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 25.000,00 динара.

За прекршаје из става 1-4. овога члана овлашћени инспектор, издаје прекршајни налог у складу са законом.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а примењује се од 1. јануара 2021. године.

Поделите: