Одлука о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга
(важи до 05.09.2019.)

„Службени лист града Београда“, број 85/2018

 

Члан 1.

Овом одлуком уређују се услови коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга, захтеви у погледу материјала од којих је кеса произведена, као и права и обавезе трговаца у вези са коришћењем кеса код испоруке робе на месту продаје, на територији града Београда.

Члан 2.

Кесе за испоруку робе из члана 1. ове одлуке обухватају: пластичну кесу, папирну кесу и торбу за куповину.

Пластична кеса, у смислу ове одлуке је свака врста кесе израђене од пластичног материјала, која није за вишекратну употребу, а коју трговац и потрошач користе на месту стављања робе на располагање потрошачу, осим амбалаже и амбалажног материјала у које је производ упакован.

Папирна кеса, у смислу ове одлуке, је кеса за куповину израђена од папира.

Торба за куповину, у смислу ове одлуке, је торба за вишекратну употребу која испуњава следеће услове:

– намењена је паковању купљене робе и/или за куповину;

– осмишљена је за вишекратну употребу у исту сврху, није подложна деформацијама током уобичајене употребе и може се прати, односно чистити;

– вишекратна употреба обезбеђена је системом замене или поправке, од стране трговца, или је произведена од отпорног материјала који гарантује дугорочну употребу.

Члан 3.

Трговци су дужни да избаце из употребе пластичне кесе на месту продаје, у свим малопродајним објектима, као и у услужним и другим делатностима, на територији града Београда, у циљу спречавања односно смањења стварања комуналног отпада и услед њихове штетности по животну средину.

Мера из става 1. овог члана, не односи се на производе који се пакују у амбалажу и амбалажни материјал, са којим је производ у директном контакту.

Изузетно од става 1. овог члана, дозвољена је употреба провидних пластичних кеса које се користе у услужним делатностима и малопродајним објектима на аеродрому, ако је таква употреба неопходна из безбедносних разлога.

Члан 4.

Трговци су у обавези да предузимају мере на превенцији стварања комуналног отпада у малопродајним објектима и услужним и другим делатностима, предвиђањем алтернативних решења за пластичне кесе.

Члан 5.

Кесе које трговци стављају на располагање потрошачима на месту продаје робе, могу бити папирне и могу се стављати на располагање потрошачима без накнаде и уз накнаду.

Трговци могу за потребе куповине, обезбедити и ставити на располагање потрошачима торбе за куповину, без накнаде и уз накнаду.

Члан 6.

Трговци су у обавези да обавештавају потрошаче о адекватном начину збрињавања торби за куповину, уколико се определе за систем замене или поправке торби, које стављају на располагање потрошачима.

Члан 7.

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши организациона јединица управе градске општине надлежна за послове комуналне инспекције.

Члан 8.

Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1. поступа супротно члану 3. став 1. ове одлуке;

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 25.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и предузетник новчаном казном од 75.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 25.000,00 динара.

За прекршаје из ст. 1-4. овог члана овлашћени инспектор, издаје прекршајни налог у складу са законом.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“, а примењује се од 1. јануара 2020. године.

Поделите: