Одлука о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга

„Службени лист града Београда“, број 85/2018 и 74/2019

Пречишћен текст

 

Члан 1.

Овом одлуком уређују се услови коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга, захтеви у погледу материјала од којих је кеса произведена, као и права и обавезе трговаца у вези са коришћењем кеса код испоруке робе на месту продаје, на територији града Београда.

Члан 2.

Кесе за испоруку робе из члана 1. ове одлуке обухватају: пластичну кесу, папирну кесу и торбу за куповину.

Пластична кеса у смислу ове одлуке је кеса која мора бити оксоразградива односно биоразградива, и мора да садржи адитиве који се додају у процесу производње за оксидациону разградњу и биоразградњу тако да оне временом убрзавају фрагментацију пластичног материјала у микрофрагменте.

Пластичне кесе из става 2. овог члана се према дебљини деле на пластичне кесе:

– до 15 микрона – врло лагане пластичне кесе;

– од 15 микрона до 50 микрона – лагане пластичне кесе;

– преко 50 микрона – пластичне кесе за вишекратну употребу.

Папирна кеса, у смислу ове одлуке, је кеса за куповину израђена од папира.

Торба за куповину, у смислу ове одлуке, је торба за вишекратну употребу која испуњава следеће услове:

– намењена је паковању купљене робе и/или за куповину;

– осмишљена је за вишекратну употребу у исту сврху, није подложна деформацијама током уобичајене употребе и може се прати, односно чистити;

– вишекратна употреба обезбеђена је системом замене или поправке, од стране трговца, или је произведена од отпорног материјала који гарантује дугорочну употребу.

Члан 3.

Трговци су у обавези да у малопродајним објектима и услужним и другим делатностима ограниче употребу врло лаганих пластичних кеса и постепено смањују коришћење лаганих пластичних кеса, у свему према Програму мера превенције стварања отпада од пластичних кеса, са планом за његово спровођење, који је саставни део ове одлуке (Прилог 1 – у даљем тексту: Програм).

Трговци су дужни да на месту продаје, у свим малопродајним објектима, као и у услужним и другим делатностима на територији града Београда, ставе потрошачима на располагање папирне кесе и торбе за вишекратну употребу, које су погодне за рециклажу, као замена за лагане пластичне кесе.

Изузетно од става 1. овог члана, дозвољена је употреба провидних пластичних кеса које се користе у услужним делатностима и малопродајним објектима на аеродрому, ако је таква употреба неопходна из безбедносних разлога.

Члан 4.

Град Београд, преко надлежних служби и јавних гласила, обавештава јавност о потреби предузимања датих мера на смањењу негативног утицаја отпада од пластичних кеса на животну средину у складу са програмом.

Члан 5.

Трговци су у обавези да обавештавају потрошаче о адекватном начину збрињавања торби за куповину, уколико се определе за систем замене или поправке торби, које стављају на располагање потрошачима.

Члан 6.

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши организациона јединица управе градске општине надлежна за послове комуналне инспекције.

Члан 7.

Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, ако поступа супротно члану 3. ст. 1. и 2. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 25.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и предузетник новчаном казном од 75.000,00 динара.

За прекршаје из ст. 1-3. овог члана овлашћени инспектор, издаје прекршајни налог у складу са законом.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“, а примењује се од 1. јануара 2020. године.

 
Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга: „Службени лист града Београда“, број 74/2019

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“, а примењује се од 1. јануара 2020. године.

 

Прилог 1

ПРОГРАМ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА ОД ПЛАСТИЧНИХ КЕСА, СА ПЛАНОМ ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ

Тачка 1.

Програм мера превенције стварања отпада од пластичних кеса, са планом за његово спровођење има за циљ смањење, односно спречавање учешћа пластичних кеса у комуналном отпаду, на територији града Београда.

Тачка 2.

Пластичне кесе морају бити обележене ознакама, скраћеницама и симболима на којима се заснива систем идентификације према физичко-хемијским особинама материјала кесе.

Пластичне кесе које се могу поново употребити или поново искористити рециклажом материјала означавају се посебним симболом, прописаним посебним правилником.

Тачка 3.

Код стварања услова за употребу пластичних кеса прописани су технички и други захтеви као и оцењивање материјала од којих су израђене пластичне кесе, са критеријумима за оксидациону разградњу и биоразградњу.

Евиденцију о врстама и количини пластичних кеса води Агенција за заштиту животне.

Тачка 4.

У циљу смањења депоновања пластичних кеса, потребно је спроводити мере у складу са хијерархијом управљања отпадом која представља приоритетан редослед мера:

1. превенција,

2. поновна употреба,

3. рециклажа,

4. третман.

Тачка 5.

Конкретне мере превенције стварања отпада од пластичних кеса и начин спровођења тих мера утврђени су овим програмом.

Трговци у малопродајним објектима су у обавези да предузимају мере на превенцији стварања отпада од пластичних кеса у малопродајним објектима и услужним и другим делатностима, предвиђањем алтернативних решења за пластичне кесе.

Као мера превенције из става 2. ове тачке, утврђује се алтернативно решење у виду замене лаганих пластичних кеса:

– папирном кесом и

– торбом за вишекратну употребу.

Вишекратна употреба торби за куповину обезбеђена је системом замене или поправке, од стране трговца, или је произведена од отпорног материјала који гарантује дугорочну употребу.

Тачка 6.

Обезбеђивање упоредивих и тачних података о потрошњи пластичних кеса на годишњем нивоу кључни су за процену ефикасности мера. Ради праћења напретка у смањењу потрошње кеса неопходно је развити заједничку методологију за израчунавање годишње потрошње врло лаганих и пластичних кеса за вишекратну употребу по глави становника града Београда.

Тачка 7.

План за спровођење мера превенције стварања отпада од пластичних кеса подразумева:

1. Ограничену употреба врло лаганих пластичних кеса;

2. Искључиву употребу папирних кеса и торби за вишекратну употребу, од 1. јануара 2020. године;

3. Повећање цене пластичних кеса за вишекратну употребу како би се утицало на смањење њихове потрошње;

4. Обезбеђење алтернативе за коришћење пластичних кеса (обезбеђивање папирних, платнених и др. кеса), чиме ће се уједно повећати вишекратна употреба;

5. Подизање свести јавности о штетности коришћења пластичних кеса (путем медијске кампање, едукацијом становништва, спровођењем кампања на локалном/општинском нивоу);

6. Израду брошура, летака, рекламног материјала са препорукама о штетности коришћења пластичних кеса.

Тачка 8.

Овај програм ревидираће се на период од три године, а по потреби и раније.

Циљеви за смањење коришћења пластичних кеса ради превенције стварања отпада од пластичних кеса дати су у Табели 1.

Табела 1.

 

Поделите: