Odluka o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga

„Službeni list grada Beograda“, broj 85/2018 i 74/2019

Prečišćen tekst

 

Član 1.

Ovom odlukom uređuju se uslovi korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga, zahtevi u pogledu materijala od kojih je kesa proizvedena, kao i prava i obaveze trgovaca u vezi sa korišćenjem kesa kod isporuke robe na mestu prodaje, na teritoriji grada Beograda.

Član 2.

Kese za isporuku robe iz člana 1. ove odluke obuhvataju: plastičnu kesu, papirnu kesu i torbu za kupovinu.

Plastična kesa u smislu ove odluke je kesa koja mora biti oksorazgradiva odnosno biorazgradiva, i mora da sadrži aditive koji se dodaju u procesu proizvodnje za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju tako da one vremenom ubrzavaju fragmentaciju plastičnog materijala u mikrofragmente.

Plastične kese iz stava 2. ovog člana se prema debljini dele na plastične kese:

– do 15 mikrona – vrlo lagane plastične kese;

– od 15 mikrona do 50 mikrona – lagane plastične kese;

– preko 50 mikrona – plastične kese za višekratnu upotrebu.

Papirna kesa, u smislu ove odluke, je kesa za kupovinu izrađena od papira.

Torba za kupovinu, u smislu ove odluke, je torba za višekratnu upotrebu koja ispunjava sledeće uslove:

– namenjena je pakovanju kupljene robe i/ili za kupovinu;

– osmišljena je za višekratnu upotrebu u istu svrhu, nije podložna deformacijama tokom uobičajene upotrebe i može se prati, odnosno čistiti;

– višekratna upotreba obezbeđena je sistemom zamene ili popravke, od strane trgovca, ili je proizvedena od otpornog materijala koji garantuje dugoročnu upotrebu.

Član 3.

Trgovci su u obavezi da u maloprodajnim objektima i uslužnim i drugim delatnostima ograniče upotrebu vrlo laganih plastičnih kesa i postepeno smanjuju korišćenje laganih plastičnih kesa, u svemu prema Programu mera prevencije stvaranja otpada od plastičnih kesa, sa planom za njegovo sprovođenje, koji je sastavni deo ove odluke (Prilog 1 – u daljem tekstu: Program).

Trgovci su dužni da na mestu prodaje, u svim maloprodajnim objektima, kao i u uslužnim i drugim delatnostima na teritoriji grada Beograda, stave potrošačima na raspolaganje papirne kese i torbe za višekratnu upotrebu, koje su pogodne za reciklažu, kao zamena za lagane plastične kese.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, dozvoljena je upotreba providnih plastičnih kesa koje se koriste u uslužnim delatnostima i maloprodajnim objektima na aerodromu, ako je takva upotreba neophodna iz bezbednosnih razloga.

Član 4.

Grad Beograd, preko nadležnih službi i javnih glasila, obaveštava javnost o potrebi preduzimanja datih mera na smanjenju negativnog uticaja otpada od plastičnih kesa na životnu sredinu u skladu sa programom.

Član 5.

Trgovci su u obavezi da obaveštavaju potrošače o adekvatnom načinu zbrinjavanja torbi za kupovinu, ukoliko se opredele za sistem zamene ili popravke torbi, koje stavljaju na raspolaganje potrošačima.

Član 6.

Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove odluke vrši organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za poslove komunalne inspekcije.

Član 7.

Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako postupa suprotno članu 3. st. 1. i 2. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 75.000,00 dinara.

Za prekršaje iz st. 1-3. ovog člana ovlašćeni inspektor, izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.

 
Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga: „Službeni list grada Beograda“, broj 74/2019

Član 10.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.

 

Prilog 1

PROGRAM MERA PREVENCIJE STVARANJA OTPADA OD PLASTIČNIH KESA, SA PLANOM ZA NJEGOVO SPROVOĐENJE

Tačka 1.

Program mera prevencije stvaranja otpada od plastičnih kesa, sa planom za njegovo sprovođenje ima za cilj smanjenje, odnosno sprečavanje učešća plastičnih kesa u komunalnom otpadu, na teritoriji grada Beograda.

Tačka 2.

Plastične kese moraju biti obeležene oznakama, skraćenicama i simbolima na kojima se zasniva sistem identifikacije prema fizičko-hemijskim osobinama materijala kese.

Plastične kese koje se mogu ponovo upotrebiti ili ponovo iskoristiti reciklažom materijala označavaju se posebnim simbolom, propisanim posebnim pravilnikom.

Tačka 3.

Kod stvaranja uslova za upotrebu plastičnih kesa propisani su tehnički i drugi zahtevi kao i ocenjivanje materijala od kojih su izrađene plastične kese, sa kriterijumima za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju.

Evidenciju o vrstama i količini plastičnih kesa vodi Agencija za zaštitu životne.

Tačka 4.

U cilju smanjenja deponovanja plastičnih kesa, potrebno je sprovoditi mere u skladu sa hijerarhijom upravljanja otpadom koja predstavlja prioritetan redosled mera:

1. prevencija,

2. ponovna upotreba,

3. reciklaža,

4. tretman.

Tačka 5.

Konkretne mere prevencije stvaranja otpada od plastičnih kesa i način sprovođenja tih mera utvrđeni su ovim programom.

Trgovci u maloprodajnim objektima su u obavezi da preduzimaju mere na prevenciji stvaranja otpada od plastičnih kesa u maloprodajnim objektima i uslužnim i drugim delatnostima, predviđanjem alternativnih rešenja za plastične kese.

Kao mera prevencije iz stava 2. ove tačke, utvrđuje se alternativno rešenje u vidu zamene laganih plastičnih kesa:

– papirnom kesom i

– torbom za višekratnu upotrebu.

Višekratna upotreba torbi za kupovinu obezbeđena je sistemom zamene ili popravke, od strane trgovca, ili je proizvedena od otpornog materijala koji garantuje dugoročnu upotrebu.

Tačka 6.

Obezbeđivanje uporedivih i tačnih podataka o potrošnji plastičnih kesa na godišnjem nivou ključni su za procenu efikasnosti mera. Radi praćenja napretka u smanjenju potrošnje kesa neophodno je razviti zajedničku metodologiju za izračunavanje godišnje potrošnje vrlo laganih i plastičnih kesa za višekratnu upotrebu po glavi stanovnika grada Beograda.

Tačka 7.

Plan za sprovođenje mera prevencije stvaranja otpada od plastičnih kesa podrazumeva:

1. Ograničenu upotreba vrlo laganih plastičnih kesa;

2. Isključivu upotrebu papirnih kesa i torbi za višekratnu upotrebu, od 1. januara 2020. godine;

3. Povećanje cene plastičnih kesa za višekratnu upotrebu kako bi se uticalo na smanjenje njihove potrošnje;

4. Obezbeđenje alternative za korišćenje plastičnih kesa (obezbeđivanje papirnih, platnenih i dr. kesa), čime će se ujedno povećati višekratna upotreba;

5. Podizanje svesti javnosti o štetnosti korišćenja plastičnih kesa (putem medijske kampanje, edukacijom stanovništva, sprovođenjem kampanja na lokalnom/opštinskom nivou);

6. Izradu brošura, letaka, reklamnog materijala sa preporukama o štetnosti korišćenja plastičnih kesa.

Tačka 8.

Ovaj program revidiraće se na period od tri godine, a po potrebi i ranije.

Ciljevi za smanjenje korišćenja plastičnih kesa radi prevencije stvaranja otpada od plastičnih kesa dati su u Tabeli 1.

Tabela 1.

 

Podelite: