Odluka o zabrani korišćenja plastičnih kesa na mestu prodaje roba i usluga

„Službeni list Grada Novog Sada“, broj 49/2019

 

Član 1.

Ovom odlukom propisuje se zabrana korišćenja plastičnih kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga na teritoriji Grada Novog Sada (u daljem tekstu: teritorija Grada), osim biorazgradivih plastičnih kesa proizvedenih u skladu sa Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju, o ocenjivanju usaglašenosti i uslovima koje mora da ispuni imenovano telo (u daljem tekstu: biorazgradive plastične kese).

Član 2.

Mesto prodaje robe i usluga, u smislu ove odluke, su sva maloprodajna i veleprodajna mesta, kao i registrovana pijačna mesta na kojima se vrši prodaja robe i usluga na teritoriji Grada.

Član 3.

Na mestu prodaje robe i usluga na teritoriji Grada, zabranjuje se korišćenje plastičnih kesa za isporuku robe, osim biorazgradivih plastičnih kesa.

Na proizvode koji se pakuju u ambalažu i ambalažni materijal namenjen za taj proizvod i sa njim je u direktnom kontaktu ne primenjuje se odredba iz stava 1. ovoga člana.

Član 4.

Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove odluke vrši Gradska uprava za inspekcijske poslove, Sektor za zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitu životne sredine.

Član 5.

Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1. Postupa suprotno članu 3. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 75.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 25.000,00 dinara.

Za prekršaje iz stava 1-4. ovoga člana ovlašćeni inspektor, izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Novog Sada“, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

Podelite: