Obračun poreske amortizacije – petostruki iznos prosečne zarade za decembar 2023. godine

Za obračun poreske amortizacije za 2023. godinu od značaja je petostruki iznos prosečne mesečne zarade za decembar 2023. godine koji iznosi 652.025 dinara (130.405 x 5).

Naime, ako je posle obračuna amortizacije saldo pojedine grupe (kolona 8 obrasca OA) manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši amortizacija, celokupan saldo te grupe (kolona 5 obrasca OA) se priznaje kao rashod amortizacije.

obrazac-oa

Podsećamo i na dodatno pravilo koje važi počev od obračuna za 2019. godinu: kao rashod se priznaje celokupan saldo grupe i kada je krajnji saldo manji od određenog procenta u odnosu na saldo 31. decembra 2018. godine, i to po grupama – za II grupu manji od 10%, za III grupu manji od 15%, za IV grupu manji od 20% i za V grupu manji od 30%. Detaljnije o ovome možete čitati u obaveštenju Poreske uprave ovde.

Prema tome, celokupan saldo grupe se priznaje kao rashod ako je ispunjen jedan od dva uslova: da je manji od pet prosečnih zarada ili da je manji od određenog procenta (videti gore spisak procenata po grupama) u odnosu na saldo 31. decembra 2018. godine.

Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji – tabela po mesecima

Naravno, ovo važi za stalna sredstva nabavljena do 31.12.2018. godine, za koja se poreska amortizacija obračunava po starom sistemu. Detaljnije o obračunu poreske amortizacije smo pisali u komentaru ovde.

Podelite: