Обрачун пореске амортизације – петоструки износ просечне зараде за децембар 2021. године

За обрачун пореске амортизације за 2021. годину од значаја је петоструки износ просечне месечне зараде за децембар 2021. године који износи 510.980 динара (102.196 x 5).

Наиме, ако је после обрачуна амортизације салдо поједине групе (колона 8 обрасца ОА) мањи од пет просечних месечних бруто зарада у последњем месецу периода за који се врши амортизација, целокупан салдо те групе (колона 5 обрасца ОА) се признаје као расход амортизације.

obrazac-oa

Просечне зараде по запосленом у Републици Србији – табела по месецима

Наравно, ово важи за стална средства набављена до 31.12.2018. године, за која се пореска амортизација обрачунава по старом систему. Детаљније о обрачуну пореске амортизације смо писали у коментару овде.

Поделите: