Obračun doprinosa i uručenje rešenja za poljoprivrednike za 2022. godinu

Poreska uprava je izvršila obračun doprinosa za poljoprivrednike za 2022. godinu za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa. U toku je uručenje rešenja.

Godišnja osnovica doprinosa iznosi 370.560 dinara. Stopa doprinosa PIO iznosi 25% a stopa doprinosa za zdravstvo 10,3%.

Godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15.02, 15.05, 15.08, i 15.11.2022. godine).

Privremene tromesečne akontacije u 2023. godini, počev od prve koja dospeva 15.02.2023. godine, uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP opredeljen za uplatu obaveza za 2023. godinu i koji je prikazan u samom rešenju.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Poreske uprave:

„Poreska uprava je izvršila obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2022. godinu, za osiguranike kojima se obaveza doprinosa utvrđuje rešenjem poreskog organai u toku je masovna štampa i dostavljanje rešenja.

Na osnovu člana 27. stav 3. i člana 38. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje   („Sl.glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 i118/21) i iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike za 2022. godinu u iznosu od 30.880,00 dinara(za jednog osiguranika) objavljenog u „Sl. glasnik RS“, broj 127/21, utvrđena je mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 30.880,00 dinarai godišnja osnovica doprinosa u iznosu od 370.560,00 dinara.

Stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje propisane su odredbama člana 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, i iste iznose:

– za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – 25%.

– za obavezno zdravstveno osiguranje – 10,3%.

Godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15.02, 15.05, 15.08, i 15.11.2022. godine), na propisane račune koji su naznačeni u rešenju, sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja za plaćanje).

Privremene tromesečne akontacije u 2023. godini, počev od prve koja dospeva 15.02.2023. godine, uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP, opredeljen za uplatu obaveza za 2023. godinu, koji je naveden u rešenju. Potrebno je da poreski obveznici prilikom uplata poreskih obaveza za 2022. godinu, odnosno za 2023. godinu, postupaju u skladu sa navedenim, kako bi uplate bile ispravno proknjižene.“

Podelite: