Објављене измене и допуне закона из области пореза, фискализације и електронског фактурисања

У „Службеном гласнику РС“, број 138 од 12. децембра 2022. године објављени су следећи закони:

  • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
  • Закон о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању
  • Закон о изменaмa и допунама Закона о фискализацији
  • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
  • Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
  • Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
  • Закон о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
  • Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

Усвојени текстови закона не разликују се у односу на нацрте, па подсећамо читаоце на следећи текст:

Најважније измене предвиђене нацртима измена и допуна закона из области пореза, фискализације и електронског фактурисања

Детаљније коментаре у вези измена и допуна наведених закона објавићемо наредних дана.

Поделите: