Достављање сугестија и примедби Министарству финансија на нацрте закона само про форма – утврђени предлози закона идентични нацртима

Влада Србије утврдила је предлоге закона из области пореза, фискализације и електронског фактурисања.

Предлози закона су идентични нацртима које је Министарство финансија објавило на својој интернет страни, уз позив заинтересованим лицима да могу да доставе сугестије и примедбе у року од неколико дана.

С обзиром да је рок за достављање сугестија и примедби био до краја радног дана 14. новембра, а да је већ после два дана Влада Србије утврдила предлоге тих закона без икаквих измена у односу на нацрте, логичан закључак је да је позив за достављање сугестија и примедби од стране Министарства финансија само пука формалност.

Предлоге закона који су сада у скупштинској процедури можете погледати и преузети овде:

  • Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
  • Предлог закона о изменама и допунама Закона о фискализацији
  • Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању
  • Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
  • Предлог закона о изменама и допунама Закона о дорпиносима за обавезно социјално осигурање
  • Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
  • Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
  • Предлог закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

С обзиром да у предлозима закона нема измена у односу на нацрте, о најважнијим изменама и допунама наведених закона можете читати у тексту који смо објавили поводом објављивања нацрта закона:

Најважније измене предвиђене нацртима измена и допуна закона из области пореза, фискализације и електронског фактурисања

Детаљније о изменама и допунама наведених закона писаћемо у наредном периоду.

Поделите: