Објављена Уредба о паушалном опорезивању и измене правилника из области ПДВ и пореза на добит

У „Службеном гласнику РС“, број 94 од 27.12.2019. године објављени су прописи од значаја за пословање привредних субјеката.

Ради се о новој Уредби о паушалном опорезивању, изменама два правилника из области ПДВ и изменама три правилника из области пореза на добит:

  • УРЕДБА о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке” примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица

Нови прописи ступају на снагу 1. јануара 2020. године.

Коментаре о објављеним новим прописима претплатници Необилтен-а могу читати у наредним данима.

Поделите: