Објављен „Службени гласник РС“ број 98 од 14.12.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2018. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 98 од 14.12.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ИСПРАВКА Закона о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом
Влада
 • УРЕДБА о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију
 • УРЕДБА о условима и поступку отварања и затварања граничних прелаза, њиховој категоризацији, радном времену и начину преласка преко државне границе
 • УРЕДБА о условима за одређивање привременог граничног прелаза
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о пријему у професионалну војну службу
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12126/2018
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12121/2018
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12114/2018
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12119/2018
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12120/2018
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12125/2018
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12117/2018
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12123/2018
 • ОДЛУКА о утврђивању Дома Удружења југословенских инжењера и архитеката у Београду за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању села Гостуше код Пирота за просторно културно-историјску целину
 • ОДЛУКА о образовању Консултативне групе за праћење и реализацију пројекта инклузивног предшколског образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Мачванског управног округа са седиштем у Шапцу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Мачванског управног округа са седиштем у Шапцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Јабланичког управног округа са седиштем у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Јабланичког управног округа са седиштем у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника Савета за питања старости и старења
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета за унапређење међугенерацијске сарадње и солидарности
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за рад чланова Комисије за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Димитровград, Република Србија и општине Димитровград, Република Бугарска
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12152/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12153/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12045/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12048/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12049/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12050/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12053/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12054/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2018. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову
 • ОДЛУКА о додели средстава из буџета јединицама локалне самоуправе и градским општинама намењена за успостављање јединственог управног места
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • ИСПРАВКА Правилника о промету на мало медицинских средстава у специјализованим продавницама
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7451/2016
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1247/2016 и издвојено мишљење судије
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда број Уж-8199/2016 и издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 10921/16 и три друге, Станивуковић и други против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 5409/12, Грбић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0158/18-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2018. године
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Националне службе за запошљавање за 2019. годину
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса, „Ресава-гас” д.о.о. Свилајнац
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Пожаревац
ОГЛАСИ

Поделите: