Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 98 od 14.12.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za novembar 2018. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 98 od 14.12.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ISPRAVKA Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom
Vlada
 • UREDBA o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju
 • UREDBA o uslovima i postupku otvaranja i zatvaranja graničnih prelaza, njihovoj kategorizaciji, radnom vremenu i načinu prelaska preko državne granice
 • UREDBA o uslovima za određivanje privremenog graničnog prelaza
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o prijemu u profesionalnu vojnu službu
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12126/2018
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12121/2018
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12114/2018
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12119/2018
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12120/2018
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12125/2018
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12117/2018
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12123/2018
 • ODLUKA o utvrđivanju Doma Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata u Beogradu za spomenik kulture
 • ODLUKA o utvrđivanju sela Gostuše kod Pirota za prostorno kulturno-istorijsku celinu
 • ODLUKA o obrazovanju Konsultativne grupe za praćenje i realizaciju projekta inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za železnice
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Mačvanskog upravnog okruga sa sedištem u Šapcu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Mačvanskog upravnog okruga sa sedištem u Šapcu
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Jablaničkog upravnog okruga sa sedištem u Leskovcu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Jablaničkog upravnog okruga sa sedištem u Leskovcu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o razrešenju zamenika predsednika Saveta za pitanja starosti i starenja
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za rad članova Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Dimitrovgrad, Republika Srbija i opštine Dimitrovgrad, Republika Bugarska
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12152/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12153/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12045/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12048/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12049/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12050/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12053/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12054/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2018. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu
 • ODLUKA o dodeli sredstava iz budžeta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama namenjena za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • ISPRAVKA Pravilnika o prometu na malo medicinskih sredstava u specijalizovanim prodavnicama
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-7451/2016
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-1247/2016 i izdvojeno mišljenje sudije
 • REŠENJE Ustavnog suda broj Už-8199/2016 i izdvojeno mišljenje sudije
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 10921/16 i tri druge, Stanivuković i drugi protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 5409/12, Grbić protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0158/18-11
 • INDEKSI potrošačkih cena za novembar 2018. godine
 • FINANSIJSKI PLAN Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa, „Resava-gas” d.o.o. Svilajnac
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Požarevac
OGLASI

Podelite: