Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 94 od 7.12.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o uslovima za postupke i tehnološka rešenja koji se koriste tokom pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenta
 • PRAVILNIK o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta
 • PRAVILNIK o načinu i uslovima elektronske razmene podataka između Agencije za privredne registre, državnih organa i Narodne banke Srbije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 94 od 7.12.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2018. godini
 • UREDBA o prestanku važenja Uredbe o načinu ostvarivanja zaštite podataka za lekove koji se upotrebljavaju u humanoj medicini i bližim uslovima za prihvatanje referentnog leka u postupku izdavanja dozvole za lek sa skraćenom dokumentacijom
 • ODLUKA o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Republike Palau
 • ODLUKA o izmenama Odluke o mreži javnih srednjih škola
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Tima za jedinstveno sprovođenje aktivnosti suzbijanja komaraca
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva finansija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora — glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora — glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o razrešenju zamenika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o razrešenju pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o razrešenju pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o razrešenju pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš
 • REŠENJE o imenovanju direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Bosilegradu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Bosilegradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-11835/2018
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-11836/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja sa finansijskim planom Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije — AMRES” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” za 2017. godinu
 • REŠENJE o izmenama Rešenja o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje prirodnim gasom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na javno snabdevanje
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11956/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401–11957/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11959/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11960/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11740/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11742/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11743/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11744/2018
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu i uslovima elektronske razmene podataka između Agencije za privredne registre, državnih organa i Narodne banke Srbije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika
 • PRAVILNIK o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta
 • PRAVILNIK o uslovima za postupke i tehnološka rešenja koji se koriste tokom pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenta
 • PRAVILNIK o bližim uslovima i kriterijumima za izbor drugih stručnih lica i članova komisije za pripremu stručne ocene kvaliteta rukopisa i stručnog mišljenja
 • PRAVILNIK o bližim uslovima i kriterijumima za izbor članova stručne komisije koja vrši ekspertizu rukopisa udžbenika i članova komisije za pripremu ekspertskog mišljenja
 • PRAVILNIK o posebnim elementima procene rizika, posebnim kriterijumima za procenu rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora iz delokruga sanitarne inspekcije
 • PRAVILNIK o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole u zdravstvenoj inspekciji, sanitarnoj inspekciji i inspekciji za lekove i medicinska sredstva, psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore
 • PRAVILNIK o smernicama dobre prakse u distribuciji medicinskih sredstava
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o sadržaju dozvole za stavljanje leka u promet
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju zahteva i dokumentacije, kao i načinu dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o programu i rokovima za održavanje seminara, načinu polaganja ispita provere znanja i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence) za instruktora vožnje
 • NAREDBA o izmenama Naredbe o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda
 • UPUTSTVO o Metodologiji za sprovođenje analize rizika od korupcije u Ministarstvu unutrašnjih poslova
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-213/2016
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-142/2017
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01260/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01261/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01262/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01263/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01264/2018-01
 • o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01265/2018-01
 • DLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01266/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01267/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01268/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-01269/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Loznici
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi u Specijalnom rezervatu prirode „Karađorđevo”
 • ANEKS I Posebnog kolektivnog ugovora za javna i javno komunalna preduzeća grada Pančeva
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: