Објављен „Службени гласник РС“ број 91 од 10.11.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 91 од 10.11.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2016. години
 • ОДЛУКА о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2016. години
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 53
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 54
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 55
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 56
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о поступку и начину на који законити ималац акција Акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају акција
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа — Мост”, Београд са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о оснивању Зеленог фонда Републике Србије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за националне мањине
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за давање предлога Влади за претходну сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој од тржишне цене, или без накнаде
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за родну равноправност
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за израду Предлога акционог плана за подизање капацитета у трговини у земљама западног Балкана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају начелника Косовско-митровачког управног округа са седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају начелника Рашког управног округа са седиштем у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовитог економског комитета са Републиком Индијом
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог економског комитета са Републиком Индијом
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Народног позоришта у Београду — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Филмског центра Србије — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Филмског центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Музеја науке и технике у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја науке и технике у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Београдске филхармоније — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора Београдске филхармоније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Ансамбла „Венац” у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Ансамбла народних песама и игара Косова и Метохије „Венац”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Ансамбла „Венац” у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Ансамбла народних песама и игара Косова и Метохије „Венац”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Апотеке Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Надзорног одбора Апотеке Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Одбора за неговање традиција ослободилачких ратова Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Срећно” у Ћуприји
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника, секретара и чланова Савета за права детета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националног комитета за олакшице у ваздушном саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националног ваздухопловног комитета
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Клинике за стоматологију Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Клинике за стоматологију Ниш
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10732/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10733/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10735/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • ЗАКЉУЧАК o усвајању Програма доделе бесповратне помоћи привредним субјектима на поплављеном подручју у марту 2016. године
 • УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину уплате средстава од продатог туристичког путовања, начину уређивања међусобних односа организатора путовања и посредника, као и однос организатора путовања и посредника према путнику
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-11/2015
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУo-98/2015
Правосуђе
 • ОДЛУКА о допуни Пословника о раду Високог савета судства
 • ОДЛУКА o именовању заменика дисциплинског тужиоца Високог савета судства
 • ОДЛУКА o именовању члана Дисциплинске комисије Високог савета судства, број 119-05-424/2016-01
 • ОДЛУКА o именовању члана Дисциплинске комисије Високог савета судства, број 119-05-425/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Суботици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бору
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта
 • ОДЛУКА o изменама и допуни Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
 • РЕШЕЊЕ o давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени Оснивачког акта Привредног друштва за рекултивацију и озелењавање земљишта „РИО”д.о.о. Костолац
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, број I-1-6379/2016
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, број I-1-6381/2016
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, број I-1-6383/2016
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, број I-1-6516/2016
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора КЈП „Елан”, Косјерић
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Градска топлана”, Косјерић
ОГЛАСИ

Поделите: