Правилник о ближим условима и начину уплате средстава од продатог туристичког путовања, начину уређивања међусобних односа организатора путовања и посредника, као и однос организатора путовања и посредника према путнику

„Службени гласник РС“, број 91/2016

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови и начин уплате средстава од продатог туристичког путовања, начин уређивања међусобних односа организатора путовања и посредника, као и однос организатора путовања и посредника према путнику.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) организатор путовања је туристичка агенција, организатор туристичког путовања која је утврдила или припремила туристичко путовање;

2) посредник је туристичка агенција посредник у продаји туристичког путовања;

3) путник је физичко лице које је купило туристичко путовање, односно лице које је назначено у уговору о путовању или потврди о путовању, као корисник тог путовања;

4) уговор о посредовању је посреднички уговор о путовању који се закључује између организатора путовања и посредника.

Члан 3.

Туристичко путовање припремљено од стране организатора путовања продаје се преко организатора путовања или посредника.

На основу закљученог уговора о туристичком путовању, путник уплаћује средства у висини цене уговореног туристичког путовања.

Приликом продаје туристичког путовања туристичка агенција наплаћује од путника укупну цену услуга која обухвата и трошкове туристичке агенције на име најаве, резервације, као и друге административне трошкове.

Члан 4.

Ако се туристичко путовање продаје код посредника путник може да изврши уплату директним плаћањем на рачун организатора путовања који је наведен у програму путовања.

Уколико се уплата за туристичко путовање врши преко рачуна посредника, посредник у року од 48 сати, од тренутка уплате, уплаћена средства преноси на рачун организатора путовања.

Члан 5.

Ако је цена туристичког путовања, које се у целости реализује на територији Републике Србије, изражена у страној валути обрачун уплате врши се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Члан 6.

По пријему уплате односно аконтације за туристичко путовање посредник на крају радног дана организатору путовања електронским путем доставља обавештење о продатом туристичком путовању.

Обавештење из става 1. овог члана садржи:

1) име и презиме путника;

2) адресу путника;

3) контакт телефон, е-маил адресу путника и др.;

4) број гаранције путовања;

5) датум издавања гаранције путовања;

6) број потврде о путовању;

7) датум издавања потврде о путовању;

8) место поласка;

9) датум и време почетка и завршетка путовања;

10) одредиште (земља, место);

11) податке о смештајном објекту;

12) периоде боравка са датумима, ако је боравак у деловима;

13) укупну цену туристичког путовања;

14) износ уплате односно аконтације, ако цена путовања није плаћена у целости.

Поред података из става 2. овог члана, посредник доставља електронским путем скениран доказ о уплати наплаћених средстава потписан од стране путника (рачун, потврду или други документ којим се потврђује пријем уплате).

Члан 7.

Ако се туристичко путовање нуди и продаје преко посредника, организатор путовања и посредник закључују уговор о посредовању.

Висину, рокове и начин уплате провизије организатор путовања и посредник ближе уређују уговором о посредовању.

Посредник не може уступати право продаје туристичког путовања другој туристичкој агенцији.

Члан 8.

Ако организатор путовања откаже путовање о томе обавештава посредника, преко кога је вршена продаја, као и све путнике који су уплатили или резервисали то туристичко путовање, најкасније до краја наредног радног дана од дана отказа.

Ако путник откаже путовање преко посредника, посредник најкасније до краја наредног радног дана од дана отказа, о томе електронским путем обавештава организатора путовања.

Датумом отказа путовања од стране путника сматра се датум предаје писаног документа или е-маила организатору путовања, односно посреднику преко кога је купљено туристичко путовање.

Члан 9.

Након завршетка туристичког путовања путник може поднети рекламацију и посреднику, преко кога је купљено туристичко путовање.

У случају из става 1. овог члана посредник најкасније до краја наредног радног дана од дана пријема рекламације, исту прослеђује организатору путовања.

Датумом подношења рекламације од стране путника сматра се датум предаје писаног документа или е-маила организатору путовања, односно посреднику преко кога је купљено туристичко путовање.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: