Објављен „Службени гласник РС“ број 88 од 13.12.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАТАК о просечној заради у Републици Србији исплаћеној за период од октобра 2018. до септембра 2019. године

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2019. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 88 од 13.12.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о спречавању корупције
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције
 • ЗАКОН о допунама Закона о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о избору заменика Заштитника грађана
Влада
 • УРЕДБА о интерном тржишту рада државних органа
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре оштећене или порушене услед дејства поплава и града у јуну 2019. године, која је у надлежности јединице локалне самоуправе
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о начину остваривања права из здравственог осигурања војних осигураника и чланова њихових породица
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12505/2019
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12503/2019
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12497/2019
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12502/2019
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12500/2019
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12498/2019
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12501/2019
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за координацију и утврђивање мера за подстицај домаће грађевинске индустрије
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Републичке дирекције за робне резерве
 • о разрешењу вршиоца дужности директора Друштва с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном секторуˮ Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Друштва с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном секторуˮ Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра „Приштина” са седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Студентског центра „Приштина” са седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о престанку функције члана Управног одбора Правосудне академије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Правосудне академије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за хигијену и технологију меса у Београду
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за повртарство Смедеревска Паланка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Шумарског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Шумарског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Машинског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Машинског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета физичке културе Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Привременог органа општине Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Минхену, Савезна Република Немачка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Штутгарту, Савезна Република Немачка
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12551/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12553/2019
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ДТД Водопривредног друштва „Средња Бачка” д.о.о. Бечеј за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Хидросрем” друштво са ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Водопривредног друштва „Тамиш Дунав” друштво с ограниченом одговорношћу, Панчево за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Јужни Банат” друштво с ограниченом одговорношћу, Вршац за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Јужни Банат” друштво с ограниченом одговорношћу, Вршац за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 27. Европског првенства у кендо катама — Иаидо шампионат Европе, у Београду 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Првенства Европе у убрзаном и брзопотезном шаху за младе, у Новом Саду 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског шаховског појединачног првенства слепих, у Апатину 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског школског првенства у рукомету, у Београду 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бела Паланка, Република Србија и града Сенглеа, Република Малта
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12557/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12558/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12559/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12561/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12562/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12563/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12565/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12566/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12568/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12569/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12583/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне
 • ПРАВИЛНИК о оверавању медицинских термометара
 • ПРАВИЛНИК o оверавању манометара за мерење крвног притиска
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника o захтевима за безбедност пловила за рекреацију и пловила на водомлазни погон
 • ПРАВИЛНИК о садржини Завршног извештаја и Годишњег извештаја о резултатима геолошких истраживања
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-4414/2017 и издвојено мишљење судије
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5214/2016 и издвојено мишљење судија
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2020. години
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о адекватности капитала банке
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке
 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о извештавању друштва за осигурање/реосигурање
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2019. године
 • ПОДАТАК о просечној заради у Републици Србији исплаћеној за период од октобра 2018. до септембра 2019. године
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава”, Бач
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава”, Бач
ОГЛАСИ

Поделите: