Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 86 od 22.9.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 86 od 22.9.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za realizaciju korektivnih aktivnosti u vezi sa revizorskim nalazima koji se odnose na IKT aspekte funkcionisanja sistema za upravljanje pretpristupnom pomoći Evropske unije (IPA)
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za robne rezerve
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Zajedničkog odbora za sprovođenje i podsticanje ekonomske saradnje sa Republikom Hrvatskom i kontrolu sprovođenja Sporazuma
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Zajedničkog odbora za sprovođenje i podsticanje ekonomske saradnje sa Republikom Hrvatskom i kontrolu sprovođenja Sporazuma
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova srpskog dela Komisije za povraćaj kulturnih dobara
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova srpskog dela Komisije za povraćaj kulturnih dobara
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra Kragujevac
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra Kragujevac
 • REŠENJE o imenovanju predstavnika društvenog kapitala u Skupštini Društvenog preduzeća „Beogradski sajam” sa potpunom odgovornošću, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju predstavnika društvenog kapitala u Upravnom odboru Društvenog preduzeća „Beogradski sajam” sa potpunom odgovornošću, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju predstavnika društvenog kapitala u Upravnom odboru Društvenog preduzeća „Beogradski sajam” sa potpunom odgovornošću, Beograd
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9069/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9106/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9184/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9217/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9056/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9057/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9058/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9059/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9060/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9061/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9062/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9063/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9064/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9065/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9066/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9067/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9068/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8901/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8904/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9076/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9077/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9079/2017
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Čačku Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini
 • REŠENJE o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenih mesta u Nacionalnom savetu makedonske nacionalne manjine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora, Javno vodoprivredno preduzeća „Vode Vojvodine”, Novi Sad
OGLASI

Podelite: