Правилник о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића и кафе

Службени гласник РС“, број 3/2005 и 86/2017

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником уређује се садржина, врста података и начин вођења регистра произвођача алкохолних пића и кафе (у даљем тексту: Регистар).

Под произвођачем кафе из става 1. овог члана, у смислу члана 1а тачка 1) Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15 и 108/16 – у даљем тексту: Закон) и овог правилника, сматра се лице које врши прераду, пржење, паковање, као и друге са њима повезане радње које се врше у сврху производње кафе (у даљем тексту: произвођач кафе).

Члан 2.

Регистар води Пореска управа – Централа.

Пореска управа – Централа води Регистар у облику регистарске књиге.

На насловној страни регистарске књиге ставља се штамбиљ Пореске управе – Централе, назив Регистра и редни број књиге.

Регистар се може водити и путем аутоматске обраде података.

Члан 3.

Регистарска књига састоји се од нумерисаних одељака који се формирају за сваку врсту алкохолних пића из члана 12а став 1. тач. 1) до 5) Закона, односно за сваку врсту кафе из члана 14. став 1. Закона.

Одељак из става 1 овог члана чине регистарски улошци који се формирају за сваког произвођача те врсте алкохолних пића, односно за сваког произвађача кафе према врсти кафе из члана 14. став 1. Закона.

Регистарски улошци из става 2 овог члана састоје се од омота у које се улаже документација од значаја за упис произвођача алкохолних пића и произвођача кафе у Регистар, промене тих података и брисање из Регистра.

У једном регистарском улошку могу се водити подаци само за једног произвођача алкохолних пића, односно само за једног произвођача кафе.

Регистарски улошци су повезани одговарајућим механизмом са корицама регистарске књиге тако да чине целину из које се могу издвојити.

Сви омоти регистарског улошка нумерисани су.

Нумерацију омота врши овлашћено лице редним бројевима.

Члан 4.

Упис у Регистар, у смислу овог правилника, јесте основни (конститутивни) упис података, промена података и брисање из Регистра.

Члан 5.

Основни (конститутивни) упис у Регистар врши се на основу писменог захтева произвођача алкохолног пића, односно произвођача кафе (у даљем тексту: захтев), који се подноси Пореској управи – Централи.

Захтев из става 1. овог члана садржи следеће податке:

1) пословно име и седиште (место, улица и број) правног лица, односно предузетника који подноси захтев;

2) број телефона, електронска адреса, а за предузетника име, презиме и ЈМБГ предузетника;

3) порески идентификациони број, матични број, шифру претежне делатности и бројеве текућих рачуна код банака;

4) број и датум акта о упису у одговарајући регистар код надлежног органа, а за произвођаче алкохолног пића из члана 12а став 1. тач. 1) до 3) Закона и број и датум акта о упису у регистар који се води код министарства надлежног за послове пољопривреде;

5) имена лица овлашћених за заступање;

6) податке о пуномоћнику и пуномоћје, ако се захтев подноси преко пуномоћника;

7) место и адресу погона и сличног простора у коме ће се обављати производња тих производа, а за произвођаче алкохолног пића и податак о расположивим, односно процењеним капацитетима за шестомесечну производњу алкохолних пића;

8) потпис подносиоца захтева.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се доказ:

1) за произвођаче алкохолног пића из члана 12а став 1. тач. 1) до 3) Закона – фотокопија акта о упису у регистар који се води код министарства надлежног за послове пољопривреде;

2) оверена изјава законског заступника правног лица, односно предузетника – произвођача алкохолног пића, дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, о расположивим производним капацитетима за шестомесечну производњу алкохолних пића из члана 12а став 1. тач. 1) до 4) Закона;

3) да овлашћено лице за заступање правног лица, односно предузетник, није под истрагом, односно да се против њега не води кривични поступак за кривично дело.

Доказ из става 3. тач. 2) и 3) овог члана не може бити старији од 30 дана рачунајући од дана подношења захтева из става 1. овог члана.

Подносилац захтева за упис у Регистар доставља копије исправа којима се доказују подаци из ст. 3. и 4. овог члана, осим изјаве из става 3. тачка 2) овог члана која мора бити оверена и оригинал доказа из става 3. тачка 3) овог члана.

Пореска управа – Централа, у року од 60 дана од дана подношења захтева за упис у Регистар врши проверу поднетих доказа из става 3. овог члана, а преко надлежне организационе јединице Пореске управе, прибавља податак о пријављеном месту погона и сличног простора у коме ће се обављати производња алкохолног пића, као и проверу података о расположивим, односно процењеним капацитетима за шестомесечну производњу алкохолних пића.

Пореска управа – Централа доноси акт из члана 7. овог правилника, односно доноси акт којим се одбија захтев за упис у Регистар ако нису достављене све исправе, односно докази у смислу ст. 3. до 5. овог члана, односно уколико у поступку провере испуњености услова из става 6. овог члана утврди да подаци о расположивим, односно процењеним капацитетима за шестомесечну производњу алкохолних пића не одговарају чињеничном стању.

Члан 6.

У Регистар се уписују, односно уносе следећи подаци:

1) редни број и датум уписа;

2) пословно име правног лица, односно предузетника који подноси захтев;

3) адреса и место седишта правног лица, односно предузетника;

4) ПИБ, број телефона, електронска адреса, а за предузетника и име, презиме и ЈМБГ предузетника;

5) матични број и шифра претежне делатности правног лица, односно предузетника;

6) број и датум акта о упису у одговарајући регистар код надлежног органа, а за произвођаче алкохолног пића из члана 12а став 1. тач. 1) до 3) Закона и број и датум акта о упису у регистар који се води код министарства надлежног за послове пољопривреде;

7) о расположивим, односно процењеним капацитетима за шестомесечну производњу алкохолних пића за сваког произвођача алкохолног пића;

8) имена лица овлашћених за заступање;

9) бројеви текућих рачуна код банака;

10) подаци о пуномоћнику и пуномоћју, ако се захтев подноси преко пуномоћника;

11) датум брисања из Регистра;

12) подаци о променама из члана 3. став 3. овог правилника;

У Регистар се уписују и промене података из става 1. овог члана.

Лице уписано у Регистар у складу са овим правилником дужно је да сваку промену података из става 1. овог члана пријави Пореској управи – Централи у року од осам дана од дана настале промене.

Члан 7.

Пореска управа – Централа издаје произвођачу алкохолног пића, односно произвођача кафе акт о упису у Регистар.

Члан 8.

Произвођач алкохолног пића и кафе из члана 1. овог правилника, у случају престанка обављања делатности производње алкохолног пића и кафе, подноси Пореској управи – Централи захтев за брисање извршеног уписа у Регистар. Уз захтев за брисање произвођач алкохолног пића, односно кафе доставља доказ да је у складу са прописима којима се уређује обележавање алкохолних пића и кафе контролним акцизним маркицама вратио министарству надлежном за послове финансија неискоришћене контролне акцизне маркице.

Пореска управа – Централа, након провере испуњености услова у смислу става 1. овог члана, врши брисање из Регистра.

Пореска управа – Централа по службеној дужности покреће поступак за брисање уписа, ако:

1) у поступку провере утврди да достављени подаци из члана 5. овог правилника, као и подаци о расположивим капацитетима за шестомесечну производњу алкохолних пића, а који су достављени приликом подношења захтева за упис у регистар, не одговарају чињеничном стању;

2) је произвођачу алкохолног пића из члана 12а став 1. тач. 4) и 5) Закона и произвођачу кафе из члана 1. овог правилника правноснажном одлуком суда изречена забрана обављања делатности;

3) је произвођач алкохолног пића из члана 12а став 1. тач. 1) до 3) Закона брисан из регистра произвођача алкохолног пића који се води код министарства надлежног за послове пољопривреде.

Министарство надлежно за послове пољопривреде одмах по доношењу акта о брисању из регистра произвођача о томе обавештава Пореску управу – Централу.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића: „Сл. гласник РС“, бр. 86/2017

Члан 8.

Лице које на дан ступања на снагу овог правилника врши прераду, пржење, паковање, као и друге са њима повезане радње које се врше у сврху производње кафе у смислу члана 1а тачка 1) Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15 и 108/16), дужно је да се најкасније до 31. децембра 2017. године упише у Регистар произвођача кафе који се води у Пореској управи – Централи у складу са овим правилником.

Члан 9.

Произвођач алкохолног пића који је на дан ступања на снагу овог правилника уписан у Регистар произвођача алкохолног пића, који се води у складу са Правилником о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића („Службени гласник РС“, број 3/05), дужан је да у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог правилника достави Пореској управи – Централи одговарајућу документацију о расположивим капацитетима за шестомесечну производњу алкохолних пића и оверену изјаву законског заступника правног лица, односно предузетника – произвођача алкохолног пића, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, о расположивим производним капацитетима за шестомесечну производњу алкохолних пића.

Пореска управа – Централа, преко надлежне организационе јединице Пореске управе, у року од 60 дана од дана достављања документације из става 1. овог члана, врши проверу података у вези са расположивим капацитетима.

Пореска управа – Централа по службеној дужности покренуће поступак за брисање произвођача алкохолног пића из Регистра произвођача алкохолног пића који се води у складу са Правилником о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића („Службени гласник РС“, број 3/05), уколико у поступку провере испуњености услова у смислу овог члана утврди да подаци о расположивим, капацитетима за шестомесечну производњу алкохолних пића не одговарају чињеничном стању.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Поделите: