Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу

„Службени гласник РС“, број 76/2015, 101/2016 и 86/2017

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују услови, начин и поступак обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу, као и остваривање ослобођења од обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију.

Члан 2.

Обвезник акцизе на електричну енергију из члана 40ј Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15 и 108/16 – у даљем тексту: Закон) је снабдевач електричном енергијом када снабдева крајњег купца електричном енергијом, као и када обезбеђује електричну енергију за сопствене потребе (у даљем тексту: обвезник акцизе).

Крајњи купац из става 1. овог члана је правно или физичко лице или предузетник који купује електричну енергију за своје потребе, у складу са законом којим се уређује област енергетике.

Обвезник акцизе обрачунава акцизу на електричну енергију у пореском обрачунском периоду на основу издатих рачуна када снабдева крајњег купца електричном енергијом по основу уговора о снабдевању крајњих купаца у складу са законом којим се уређује област енергетике, односно на основу обрачуна потрошње електричне енергије када обезбеђује електричну енергију за сопствене потребе (у даљем тексту: крајња потрошња).

Рачун, који обвезник акцизе издаје крајњем потрошачу за испоручену, односно процењену испоруку електричне енергије из члана 40л став 8. Закона садржи, између осталог, елементе за обрачун акцизе као што су основица за обрачун акцизе и износ обрачунате акцизе.

Основицу за обрачун акцизе на електричну енергију из члана 40и став 1. Закона чини цена електричне енергије, односно укупно обрачунати износ из рачуна у који су урачунати сви трошкови који су директно везани за испоручену електричну енергију, укључујући и трошкове који не зависе од потрошње електричне енергије, као и накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Основица за обрачун акцизе не обухвата износ попуста који се одобравају крајњим купцима.

Изузетно, за случај када обвезник акцизе електричну енергију за сопствене потребе обезбеђује из својих производних капацитета, основицу за обрачун акцизе чини обрачунати износ утврђен на основу података о утрошеној електричној енергији по регулисаној цени за гарантовано снабдевање за једнотарифно мерење – зелена зона.

Обвезник акцизе обрачунава акцизу на електричну енергију за крајњу потрошњу тако што основицу за обрачун акцизе из ст. 5. и 6. овог члана множи са стопом акцизе из члана 40и став 1. Закона.

Члан 3.

Обвезник акцизе утврђује обавезу по основу акцизе на електричну енергију тако што сабира износе обрачунате акцизе из свих издатих рачуна из члана 2. став 4. овог правилника у календарском месецу у коме је извршено очитавање потрошње електричне енергије.

Обвезник акцизе подноси Пореској управи пореску пријаву о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу на Обрасцу ПП ОАЕЛ – Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, најкасније у року од 15 дана по истеку календарског месеца у коме је извршено очитавање.

Пореска пријава из става 2. овог члана, као и измењена пореска пријава подноси се искључиво у електронском облику преко портала Пореске управе као јединствени запис исказан XML језиком или попуњавањем пријаве у оквиру корисничке апликације.

Члан 3а

Пореску пријаву подноси обвезник акцизе, порески пуномоћник или друго лице које је порески обвезник овластио за подношење пореске пријаве, законски заступник и заступник по службеној дужности (у даљем тексту: подносилац пријаве).

Подносилац пријаве дужан је да електронски потпише пореску пријаву ПП ОАЕЛ у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Члан 3б

Ако пореска пријава ПП ОАЕЛ, која је поднета у електронском облику, садржи недостатке у погледу формалне исправности и математичке тачности, Пореска управа у електронском облику обавештава подносиоца пријаве о тим недостацима.

Пореска пријава из става 1. овог члана не сматра се поднетом.

Обавештење из става 1. овог члана садржи информацију о формалним недостацима и математичким нетачностима.

По добијању обавештења из става 1. овог члана, подносилац пријаве је дужан да отклони идентификоване недостатке и поднесе исправљену пореску пријаву.

Исправљена пореска пријава из става 4. овог члана не сматра се измењеном пореском пријавом.

Пореска пријава ПП ОАЕЛ сматра се поднетом када Пореска управа потврди формалну и математичку тачност исказаних података, додели број пријаве и у електронском облику о томе достави обавештење подносиоцу пријаве.

Члан 3в

Образац ПП ОАЕЛ састоји се из три дела, и то:

1) Подаци о пријави;

2) Подаци о обвезнику акцизе;

3) Подаци о обрачунатој акцизи.

Члан 3г

У Образац ПП ОАЕЛ, Део 1. Подаци о пријави, уноси се:

1) Под редним бројем 1.1 Врста пријаве – ознака једне од наведених врста пријава, и то:

(1) ознака 1 – општа пријава коју подноси обвезник акцизе у периоду доспелости за подношење пореске пријаве у складу са законом којим се уређују акцизе,

(2) ознака 3 – пријава по члану 182б Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 15/16 и 108/16 – у даљем тексту: ЗПППА) коју подноси обвезник акцизе након истека рока доспелости за подношење пореске пријаве који је прописан законом којим се уређују акцизе,

(3) ознака 4 – пријава по налогу контроле која се подноси након спроведеног поступка пореске контроле у којем је решењем утврђена обавеза акцизе и наложено подношење пријаве,

(4) ознака 6 – пријава по члану 39. ЗПППА коју подноси обвезник акцизе коме је актом пореске управе одобрено продужење рока подношења пријаве из оправданих разлога, док ти разлози не престану, а најдуже за шест месеци од дана истека законског рока за подношење пријаве;

2) Под редним бројем 1.2 Обрачунски период – обрачунски период у којем је извршено очитавање потрошње електричне енергије, укључујући обрачунски период за процењену потрошњу, односно обрачунски период за који се саставља коначни обрачун акцизе;

3) Под редним бројем 1.3 Датум доспелости за плаћање акцизе – датум доспелости за плаћање акцизе прописан законом којим се уређују акцизе;

4) Под редним бројем 1.4 Датум до којег је обрачуната камата – датум до којег је обвезник акцизе односно порески инспектор обрачунао камату на дуговани износ акцизе, а који може бити наредни дан од дана доспелости за плаћање акцизе до дана плаћања акцизе, ако је плаћање извршено после рока доспелости за плаћање, а пре подношења пријаве, односно наредни дан од дана доспелости за плаћање акцизе до дана подношења пријаве, ако плаћање акцизе није извршено до дана подношења пријаве;

5) Под редним бројем 1.5 Измена пријаве – једне од ознака врста измене, и то:

(1) ознака 1 – измењена пријава по члану 40. ЗПППА,

(2) ознака 2 – измењена пријава по налогу контроле,

(3) ознака 9 – сторнирање пријаве;

6) Под редним бројем 1.5а Јединствени идентификациони број пријаве – јединствени идентификациони број пријаве (ЈИБП) која се мења, односно сторнира;

7) Под редним бројем 1.6 Број решења пореске контроле – број решења пореске контроле;

8) Под редним бројем 1.6а Основ – уноси се једна од ознака, и то:

(1) ознака 1 – жалба у првом степену,

(2) ознака 2 – жалба у другом степену,

(3) ознака 3 – одлука управног суда.

У Образац ПП ОАЕЛ, Део 2. Подаци о обвезнику акцизе, уноси се:

1) Под редним бројем 2.1 Обвезник акцизе – снабдевач – уноси се једна од следећих ознака, и то:

(1) ознака 1 – јавно предузеће,

(2) ознака 2 – привредно друштво,

(3) ознака 3 – друго правно лице,

(4) ознака 4 – предузетник,

(5) ознака 5 – страно правно лице,

(6) ознака 6 – произвођач са лиценцом за обављање делатности снабдевања;

2) Под редним бројем 2.2 Порески идентификациони број (ПИБ) – порески идентификациони број обвезника акцизе;

3) Под редним бројем 2.3 Назив обвезника акцизе – назив обвезника акцизе;

4) Под редним бројем 2.4 Матични број – матични број додељен од надлежне организације за регистрацију привредних субјеката;

5) Под редним бројем 2.5 Седиште – шифра општине седишта обвезника акцизе, утврђена правилником којим се прописују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода;

6) Под редним бројем 2.6 Адреса – улица и број седишта обвезника акцизе;

7) Под редним бројем 2.7 Телефон подносиоца пријаве – број телефона контакт особе;

8) Под редним бројем 2.8 Електронска пошта подносиоца пријаве – податак о електронској адреси подносиоца пореске пријаве на коју се доставља обавештење о поднетој пореској пријави;

9) Под редним бројем 2.9 ЈМБГ подносиоца пријаве – јединствени матични број грађана подносиоца пореске пријаве.

У Образац ПП ОАЕЛ, Део 3. подаци о обрачунатој акцизи уноси се:

1) Под редним бројем 3.1 Редни број – редни број;

2) Под редним бројем 3.2 Уплатни рачун и назив акцизног производа – уплатни рачун и назив акцизног производа: „Акциза на електричну енергију за крајњу потрошњу“;

3) Под редним бројем 3.3 Основица за обрачун акцизе по основу извршеног промета за испоручену електричну енергију која подлеже обавези обрачунавања и плаћања акцизе – износ који представља збир износа основице за обрачун акцизе утврђене на основу испоручене електричне енергије и коначног износа основице за обрачун акцизе за месеце за које је акциза утврђена према процењеним, односно споразумно утврђеним месечним количинама електричне енергије, која подлеже обавези обрачунавања и плаћања акцизе у складу са законом којим се уређују акцизе;

4) Под редним бројем 3.4 Износ извршеног промета за испоручену електричну енергију за коју је прописано ослобођење од плаћања акцизе – износ извршеног промета за испоручену електричну енергију за коју је прописано ослобођење од плаћања акцизе у складу са законом којим се уређују акцизе;

5) Под редним бројем 3.5 Износ обрачунате акцизе – износ обрачунате акцизе који се утврђује као производ износа са редног броја 3.3 и стопе по којој се плаћа акциза на испоручену електричну енергију, прописане законом којим се уређују акцизе;

6) Под редним бројем 3.6 Камата – износ камате на дуговани износ акцизе обрачунате почев од првог наредног дана од дана доспелости за плаћање акцизе до дана плаћања акцизе, ако је плаћање извршено после рока доспелости за плаћање, а пре подношења пријаве, односно од првог наредног дана од дана доспелости за плаћање акцизе до дана подношења пријаве, ако плаћање акцизе није извршено до дана подношења пријаве;

7) Позиција у реду означеном речју „Укупно“ – не попуњава подносилац пријаве, већ се аутоматски обрачунава и уписује укупан износ са ред. бр. 3.3 до 3.6.

Код сторнирања пореске пријаве које врши Пореска управа по захтеву пореског обвезника или по службеној дужности под редним бр. 3.3 до 3.6 уписују се износи 0,00.

У Образац ПП ОАЕЛ износи се уписују у динарима без децимала.

Члан 4.

Обвезник акцизе обавезан је да обрачунату акцизу плати у периоду за подношење пореске пријаве, односно најкасније у року од 15 дана по истеку календарског месеца у којем је извршено очитавање потрошње електричне енергије.

Члан 5.

Обвезник акцизе може да оствари ослобођење од плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за испоручену електричну енергију лицима из члана 40љ став 1. тачка 1) Закона, на основу потврде министарства надлежног за спољне послове и образаца који се достављају као основ за остваривање ослобођења од плаћања ПДВ у складу са прописом који уређује опорезивање порезом на додату вредност, које крајњи купац електричне енергије доставља обвезнику акцизе.

Обвезник акцизе може да оствари ослобођење од плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за испоручену електричну енергију лицима из члана 40љ став 1. тачка 2) Закона, ако је у оквиру реализације међународног уговора предвиђено ослобођење од плаћања акцизе. Крајњи купац електричне енергије, ради остваривања ослобођења од плаћања акцизе на електричну енергију, доставља обвезнику акцизе фотокопију тог међународног уговора којим је предвиђено ослобођење од плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу, као и потврду министарства надлежног за спољне послове.

Обвезник акцизе може да оствари ослобођење од плаћања акцизе за испоручену електричну енергију лицима за потребе из члана 40љ став 1. тач. 3) и 5) Закона, ако та лица поседују лиценцу за обављање енергетске делатности у складу са законом којим се уређује област енергетике.

Обвезник акцизе може да оствари и ослобођење од плаћања акцизе за електричну енергију за сопствене потребе из члана 40љ став 1. тач. 3) до 5) Закона, ако поседује лиценцу за производњу електричне енергије у складу са законом којим се уређује област енергетике и ако има уписану регистровану делатност за производњу угља у рудницима са површинском експлоатацијом угља (површински копови), као претежну делатност у складу са прописима којима се уређује регистрација привредних субјеката, односно да је та делатност наведена у оснивачком или другом акту у складу са прописима којима се уређује оснивање и пословање привредних субјеката.

Члан 6.

Обвезник акцизе испоручује електричну енергију лицима за потребе из члана 40љ Закона, без обрачунате и плаћене акцизе, под условом да поседује документацију из члана 5. овог правилника, којом се доказује право на остваривање ослобођења од плаћања акцизе.

Обвезник акцизе у рачуну, односно обрачуну, поред података из члана 40л став 8. Закона, уноси и напомену да је испорука електричне енергије ослобођена плаћања акцизе у складу са чланом 40љ став 1. Закона.

Члан 7.

Обвезник акцизе за сваки обрачунски период, води евиденцију о лицима којима се испоручује електрична енергија без обрачунавања и плаћања акцизе.

Обвезник акцизе води и евиденцију о обрачуну акцизе на начин који омогућава утврђивање и контролу обавезе акцизе у сваком пореском обрачунском периоду.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу: „Сл. гласник РС“, бр. 101/2016

Члан 4.

Одредбе овог правилника примењују се на обавезу по основу акцизе на електричну енергију која настаје почев од 1. јануара 2017. године.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јануара 2017. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу: „Сл. гласник РС“, бр. 86/2017

Члан 4.

Образац ПП ОАЕЛ – Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу из члана 2. овог правилника, одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу на Обрасцу ПП ОАЕЛ – Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу из члана 2. овог правилника, подноси се за електричну енергију за крајњу потрошњу чије очитавање потрошње електричне енергије се врши почев од 1. фебруара 2018. године, односно за обрачунски период почев од 1. фебруара 2018. године, укључујући и процењену или споразумно утврђену потрошњу електричне енергије, односно коначно обрачунату акцизу на електричну енергију за јануар 2018. године.

За обрачунату акцизу на електричну енергију за крајњу потрошњу чије очитавање потрошње електричне енергије се врши до 31. јануара 2018. године, укључујући и процењену или споразумно утврђену потрошњу електричне енергије, односно коначно обрачунату акцизу на електричну енергију за децембар 2017. године, пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу подноси се на Обрасцу ПП ОАЕЛ – Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за календарски месец ______ 20_ године у коме је извршено очитавање потрошње електричне енергије, у складу са Правилником о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу („Службени гласник РС“, бр. 76/15 и 101/16).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

Образац ПП ОАЕЛ – Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу

obrazac PP OAEL

Поделите: