Објављен „Службени гласник РС“ број 84 од 12.6.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2020. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 84 од 12.6.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2020. годину
 • УРЕДБА о висини и начину остваривања права на једнократну новчану помоћ
 • УРЕДБА о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника
 • УРЕДБА о проглашењу Строгог резервата природе „Каленић”
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
 • ОДЛУКА о висини накнаде за рад председника, чланова и секретара републичких стручних комисија
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години
 • ОДЛУКА о образовању међуресорне Радне групе за координацију, праћење и подршку реализације Пројекта изградње аутопута Е-761: Појате-Прељина („Моравски коридорˮ)
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за успостављање АПИ и ПНР система у Републици Србији
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за координацију активности на припреми предлога пројекта „Унапређење универзитетског образовања”
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Шумадијског управног округа са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Шумадијског управног округа са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Пчињског управног округа са седиштем у Врању
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Пчињског управног округа са седиштем у Врању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Студентског центра „Приштина” са седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра „Приштина” са седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Дечани
 • РЕШЕЊЕ о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Генералног конзулата Републике Турске у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашумеˮ за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Јавног предузећа „Завод за уџбенике” Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу, Врбас за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска управа
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм распореда и коришћења средстава од доплатне поштанске марке „КРОВ 2020”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника семена и садног материјала ЈП „Национални парк Тараˮ Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4747/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4840/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4841/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4842/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у министарству финансија – Пореска управа
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе
 • ПРАВИЛНИК o измени Правилника о воћним соковима и одређеним сродним производима намењеним за људску употребу
 • НАРЕДБА о изменама Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације Кучајске планине на животну средину
 • ОДЛУКА број 2020/1 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о усвајању буџета Транспортне заједнице за 2020. годину
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о основним критеријумима бонус-малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу
 • ОДЛУКА o допунама Одлуке о мерама за очување и јачање стабилности финансијског система
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2020. годину
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2020. године
 • ТАРИФА накнада које наплаћује Организација музичких аутора Србије Сокој за саопштавање јавности музичких дела преко интернета и телефонских сервиса
 • ТАРИФА накнада за умножавање и стављање у промет музичких дела која су забележена на караоке и дигиталне џубокс уређаје, као и за привремено умножавање музичких дела за потребе наступа диск џокеја
ОГЛАСИ

Поделите: